İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1565
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :131
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1565
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No 16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, İrfan Baştuğ Caddesi No 10 Dışkapı Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2008 / 7743
Başvuruya konu ihale:
 2007/196076 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz ve Bağlı Semt Pol. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.99.0022/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz ve Bağlı Semt Pol. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2008 tarih ve 7743 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı,

 

            2) İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü kaç kişi çalıştırılacağının anlaşılamadığı,

 

            3) Birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayram günlerine ilişkin ayrı kalem açılmadığı, iş artışı olduğunda sadece işçi artışı olsa dahi, resmi ve dini bayram günleri dahil edilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapılacağından kamunun zarara uğrayacağı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiası:

 

Benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

            İddiaya ilişkin idarenin cevabı:

 “Hizmet Alımı Uygulama Yönetmeliğinin 42. maddesinde "İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet ve hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerde gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık  ile personel  ve  organizasyon  gerekleri bakımından benzer özelikle taşıyan hizmetlerdir" olarak benzer işin tanımı yapılmıştır. İdari Şartnamenin 7.4 maddesi bu tanıma uygun olarak oluşturularak, nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı ve benzer usullerde gerçekleştirilen Hastane Bilgi Yönetim Kullanım İşleri, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği, Tıbbi Sekreterlik Hizmeti İşleri veya personel çalıştırılmaya dayalı hizmet işleri tanımı yapılarak, mevzuata uygun ve rekabeti engelleyici olmayan bir benzer iş tanımı yapılmıştır. (Bkz. 2007/UH.Z-692)”

 

            şeklindedir.

 

            Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı, “Hastanemiz ve Bağlı Semt Polikliniklerine 150 personel ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” olarak belirtilmiştir. İdari şartnamenin 7.4 maddesinde, “Bu ihalede benzer iş olarak, ‘Hastane Bilgi Yönetim Kullanım İşleri, Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği, Tıbbi Sekreterlik Hizmet İşleri veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri’ kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

            İdarece benzer iş tanımı rekabeti sağlayacak ve katılımı artıracak şekilde geniş tutulduğundan yapılan düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiası:

 

İdari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü kaç kişi çalıştırılacağının anlaşılamadığı iddia edilmektedir.

 

            İddiaya ilişkin İdarenin cevabı:

 

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde "...jhale dokümanı İhale konusu mal veya hizmet alınılan ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak İşin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri," düzenlemesi, Şartnameler başlığı altındaki 12. maddede  "jhale konusu mal veya hizmet alınılan ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır."

düzenlemesi, yine Kanunun “İhale Ve On Yeterlik Dokümanının İçeriği veİdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinde "İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur" hükümleri yer almaktadır. Söz konusu düzenlemelere göre Teknik Şartnameler ihale dokümanının ayrılmaz birer parçasıdır. Teknik Şartnamenin B Çalışanlar ve Çalışma Saatleri başlığı altında yer alan 2. İşçilerin Dağılım ve Çalışma Saatleri maddesinde 2008 ve 2009 yılları için resmi ve dini bayram günü sayılan belirtilmiş, resmi ve dini bayram günlerinde çalışacak personelin sayısı ve çalışma saatlerine ilişkin düzenleme yapılmış ve 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak olan personele her gün için fazladan bir günlük ücret ödeneceğine dair düzenleme yapılmıştır. Ayrıca Teknik Şartnamenin B Çalışanlar ve Çalışma Saatleri başlığı altında yer alan 5. İşçilerin Özellikleri maddesinin (a) alt maddesinde Sistem, Network ve Donanım Destek personelinin özellikleri ile sayısı tanımlanarak bu personelin Resmi ve Dini Bayram günleri çalıştırılmayacağı belirtilmiştir. Teknik Şartnamede açıkça yapılan bu düzenlemeler ve İdarî Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlıklı 26. maddesinde Sistem, Netvvork ve Donanım Destek Personeli 7 (yedi) kişi dışında kalan 143 personelin Resmi ve Dini Bayramlar ile Yılbaşı Tatilinde çalıştırılmayacağına dair bir düzenlemenin bulunmaması Teknik Şartname ile İdari Şartnamenin birbiri ile çeliştiğine değil aksine birbirini tamamlayan düzenlemelerin olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ihaleye eşit koşullarda 21 firma teklif vermiş olduğundan ihaleye teklif vermede istekliler açısından bir tereddüdün oluşmadığı açıktır.

 

            Şeklindedir.

 

            Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesi ve teknik şartname hükümleri uyarınca, ihale konusu işte çalışacak toplam 150 personelin 143 tanesi asgari ücret üzerinden ve bunların içinden de bir günde 3 vardiya halinde toplam 18 kişi resmi tatil ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere çalıştırılacakken, diğer 7 personel asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden resmi tatil ve dini bayram günleri dahil olmaksızın çalıştırılacaktır. Toplam 26 tatil günü boyunca 18 personelin çalıştırılacağı düzenlemelerden anlaşıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiası:

 

            Birim fiyat teklif cetvelinde resmi ve dini bayram günlerine ilişkin ayrı kalem açılmadığı, iş artışı olduğunda sadece işçi artışı olsa dahi, resmi ve dini bayram günleri dahil edilen birim fiyat üzerinden hesaplama yapılacağından kamunun zarara uğrayacağı iddia edilmektedir.

 

            İddiaya ilişkin İdarenin cevabı:

 

“Teknik Şartnamenin B. Çalışanlar ve Çalışma Saatleri maddesinin 2. İşçilerin dağılım ve çalışma saatleri alt maddesinde 2008 ve 2009 yıllarındaki resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatilinin sayısı ve resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında çalışacak personelin sayısının ve çalışma programının açıkça belirtildiği, yine Teknik Şartnamenin H. Diğer Hususlar başlığı altında "Sistem Network ve Donanım Destek Personeli 7 (yedi) kişiye brüt asgari ücret tutarının 1,5 katı (%50 fazlası) ücret ödenecektir" düzenlemesin yapıldığı, bu personelin B. Çalışanlar ve Çalışma Saatleri maddesinin 5. İşçilerin Özellikler Maddesinin (a) bendinde "...Bu elemanlar Resmi ve Dini bayram günleri çalıştırılmayacaktır" dendiği, takip eden 6. İşçilere Verilecek Kıyafetler maddesinde işçilere verilecek kıyafetlerin açıkça düzenlendiği ayrıca; İdari Şartnamenin Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar başlığı altındaki 26 inci maddede yukarıda ifade edilen Teknik Şartname maddelerine yer verildiği ayrıca 26.3 maddesinde personelin yol bedelinin ve yemek ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı şeklinde açık bir düzenlemenin yapıldığı dolayısıyla isteklilerin teklif fiyatını oluştururken tereddüde düşürülmediği zira Teknik Şartnamede ve İdari Şartnamenin 26.3 üncü maddesinde itiraza konu olan hususlarda ilgili ayrıntılı düzenlemenin yapıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerin bu maliyeti teklif birim fiyat eki cetvelde göstermeleri ve tekliflerini teklif edecek fiyata dahil masrafları dikkate alarak vermeleri mümkün olduğundan söz konusu aykırılık esasa müessir bir aykırılık olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir, (bkz. 2007/UH.Z-29)”

 

şeklindedir.

 

            Yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme:

 

İdarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubu eki cetvel aşağıdaki gibidir:

 

 

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Hastanemiz ve bağlı semt polikliniklerine veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmeti

150 kişi

21 Ay

 

 

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesi ve teknik şartname hükümleri uyarınca, ihale konusu işte çalışacak toplam 150 personelin 143 tanesi asgari ücret üzerinden ve bunların içinden de bir günde 3 vardiya halinde toplam 18 kişi resmi tatil ve dini bayram günleri de dahil olmak üzere çalıştırılacakken, diğer 7 personel asgari ücretin % 50 fazlası üzerinden resmi tatil ve dini bayram günleri dahil olmaksızın çalıştırılacaktır.

 

İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, bayram ve tatil günleri ile yılbaşı günü yapılacak çalışma için işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği görülmüş olup idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği anlaşıldığından iddia yerinde görülmüştür.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Doküman yönünden yapılan incelemede,

 

İdari şartnamenin 53 üncü maddesinde,

 

“Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir.

Sözleşme konusu hizmet işinde, işe ait sözleşmede belirtilen kısımlar için, yine sözleşme taslağında ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esas ve usuller çerçevesinde kısmi kabul yapılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu düzenleme Tip İdari Şartnamenin 53 üncü maddesine uygundur.

 

            Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar” başlıklı 21 inci maddesinin 27 nolu dipnotunda; “Kısmi kabul öngörülüyorsa, işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanmış olması gerekeceği belirtilecektir.” Düzenlemesi bulunmakta olup ihaleye ait sözleşme tasarısının 21 inci maddesinde, “İş süreklilik gösteren mahiyette bir iş olup, aylık dönemler halinde kısmi kabul yapılacaktır. Her ayın son günü işin o aya ait kısmı tamamlanmış olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 45 inci maddesinde, “Sözleşme çerçevesinde yapılan işlerin kısım kısım ve değişik zamanlarda tamamlanacağı sözleşmede gösterilmişse tamamlanan  her kısım için, sözleşmede başkaca bir kayıt olmadığı takdirde, 44 üncü maddede belirtilen şekilde işlem yapılır.

Sözleşmede belirlenen tarihte, işin tamamlandığının tespit edilebilmesi ve kabul işleminin yapılabilmesi için yüklenicinin idareye zamanında başvurması gereklidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdarenin kısmi kabul yapmasını engelleyen bir düzenleme mevzuatta bulunmamakla birlikte, işin niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarında kısmi kabul yapılması söz konusu olmadığından incelenen veri hazırlama kontrol işletmenliği hizmet alımı ihalesinde de kısmi kabul yapılması mümkün görülmemektedir. Ayrıca, işin hangi kısımlarının hangi tarihlerde tamamlanmış olması gerektiği sözleşme tasarısında belirtilmeli iken, idarece hazırlanan sözleşme tasarısında işin süreklilik arz ettiği de belirtildiği halde, her ayın son günü o aya ait kısmın kabul edileceği öngörülmüş, ancak ihale dokümanında işin aylık olarak tamamlanması gereken kısımları düzenlenmemiştir. Bu sebeplerle incelenen ihalede kısmi kabul öngörülmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Ancak incelenen ihale 07.04.2008 tarih ve 2008/UH.Z-1564 sayılı Kurul kararı ile iptal edilmiş olduğundan aynı ihaleye ilişkin olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul