İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1569
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :134
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1569
Şikayetçi:
 Ruha Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sinan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Cad. Leblebici Sokak Nu 31/1 Eminönü / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,Prof. Kazım İsmail Gürkan Cad. Nu 8 Cağaloğlu Eminönü /İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7351
Başvuruya konu ihale:
 2007/175135 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.03.2008 tarih ve 08.07.56.0102/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 21.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ruha Özel Güvenlik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.03.2008 tarih ve 7351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 2007/175135 ihale kayıt numarası ile yapılan ihaleye katıldıkları, ancak ihalenin; “ihaleye teklif veren tüzel kişiliğin ortaklarından Mehmet Emin Benzer’in aynı zamanda Bentem İnşaat Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.’nin %95 ine sahip olduğu, ancak Gerçek veya Tüzel Kişi Olması Durumuna Göre Ortağı Olduğu Şahıs Şirketleri İle Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip Olduğu Sermaye Şirketlerine İlişkin Beyannamede (Standart Form KİK 027.3/H) bu durumun belirtilmediği için ihale dışı bırakıldıkları” gerekçesiyle iptal edildiği,  mevzuat uyarınca ihaleye teklif veren tüzel kişiliklerin başka tüzel kişiliklerde ortak veya hissedar olması durumunda bu beyannamenin doldurulması gerektiği, ancak tüzel kişiliğin ortaklarının bir başka tüzel kişilikte hissedar bulunması durumunda bildirim gerekmediği, bu nedenle idarenin iptal gerekçesinin mevzuata uygun olmadığı, mevzuata aykırı olarak ihale dışı bırakılmaları sonucunda alınan ihalenin iptali kararının kaldırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İddiaya ilişkin idarenin cevabında:

 

“İlgili firmanın iddiası incelendiğinde; iddianın tamamının ihale kararına yönelik iddia olduğu tespit edilmiştir. Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin (e) bendinde yer alan; gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin (standart form KİK027.3/H) idarelerce bu yönetmelik kapsamında yapılacak hizmet alımı ihalelerinde isteklilerden istenilmesi zorunlu tutulmuştur.

 

Diğer taraftan Kamu İhale Genel Tebliği´nin İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamalar başlıklı XV.A.1 maddesinde;  4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde, bu Kanunlarda sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler ile birlikte bu maddelerde sayılan ortakları veya ortaklıkları hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık tarafından, ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verileceği hüküm altına alınmıştır. Yasaklama kararlarının, herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verileceği düzenlenmiştir. İdarelerin ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gereken yasak fiil veya davranışları tespit etmeleri durumunda gereğinin yapılması için ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa veya herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin yetkililerine başvurmaları zorunludur. İlgili veya bağlı bakanlık veya herhangi bir bakanlığın bağlı veya ilgili kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilisi Kanunda öngörülen süre içinde ihalelere katılmaktan yasaklama kararını vermek zorundadır. Bu nedenle ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verecek bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının; İhale sürecinde, sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarında bu kararları zamanında verebilmek ve 4734 sayılı Kanunun 58 inci ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı madde hükümlerinin gereğini yerine getirebilmek için gereken özeni göstermeleri ve tedbirleri almaları, ihalelere katılanlar hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi halinde 4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinin 2 nci fıkraları uyarınca; ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının  tamamı  hakkında,  sermaye  şirketi  olması  halinde  ise  sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; Ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da 4734 sayılı Kanunun 58 ve 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddelerinde belirtilen usulde ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmesi gerekmektedir.

 

İdarece, bu konuda ayrıca haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilenlerce beyan edilenin dışında varsa bunların ortaklarının ve/veya ortaklıklarının tespit edilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanıp, araştırmaların yapılması da önem taşımaktadır. 4734 sayılı Kanun ve 4735  sayılı Kanun uyarınca verilecek ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması halinde, yargı mercilerince verilecek her türlü kararın bir örneğinin bilgi İçin Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi,  4734 sayılı Kanunun 59 uncu ve 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddelerinde, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektiren ve suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları, İhalelere katılmaktan yasaklama kararına karşı açılan davada yürütmenin durdurulması veya iptal karan verilmesi durumunda kararın aslı veya onaylı örneğinin Kurumumuza sunulması halinde  ilgili  gerçek veya tüzel  kişiler yasaklılar listesinden çıkarılacaktır. Ancak, mahkeme kararı uyarınca veya idari bir işlemle ihalelere katılmaktan yasaklama kararlarının kaldırılması, değiştirilmesi veya düzeltilmesi hallerinde kararın yasaklama kararını veren idarelerce Resmî Gazete´de yayımlatılması, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama karan verilenlerin sicillerini tutma görevi Kamu İhale Kurumuna verildiğinden, bu görevin etkin olarak yerine getirilebilmesi amacıyla, ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin kararların, ekteki formda (EK:2), yer alan bilgileri içerecek şekilde düzenlenerek Resmi Gazete´de yayımlatılması, gerekmektedir." açıklamalarından da anlaşılacağı üzere haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin sermaye şirketi olması halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortakları hakkında da yasaklama kararının verilmesi zorunlu tutulmuştur.

 

Diğer taraftan Kamu ihale Genel Tebliği´nin “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığı altında yer alan; F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ye/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname Uygulama yönetmeliklerinde ve İdari şartnamelerde ihaleye katılanların gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart fonu K1K027.3/.,..) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin l numaralı dipnotu gereği, Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz] bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir. Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir: 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname´nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir. Buna göre, ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50´sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50´sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname´de belirtmesi gerekmektedir "hükümleri mevcuttur. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere İhalelere katılmaktan yasaklama kararı bu beyannamede beyan edilen hususlara göre yapılacaktır. Firmanın iddiasına göre değerlendirme yapılacak olursa, aynı şahıslar tarafından kurulacak birden fazla firma ayrı birer tüzel kişilik olarak hareket edecek, firmalardan biri ihalelere katılmaktan yasaklandığında ortağı aynı şahıslar olan diğer firmalar faaliyetlerine devam edecektir. 4734 sayılı Kamu İhalesi Kanununun, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ve Kamu İhaleleri Genel Tebliğinin ilgili hükümleri gereği şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.” denilmektedir.

 

          Başvuruya konu ihale idarece iptal edilmiş olup, başvuru ihalenin iptali kararına karşı yapılmış bulunmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında tanımlandığı üzere; 52 kişi ile 10 ay süreli özel güvenlik hizmet alımı ihalesidir. İhalede 15 adet ihale dokümanı satın alınmış olup,  21.01.2008 tarihinde yapılan ihaleye 5 istekli tarafından teklif verilmiştir.

 

            İhale, ihaleye ait idari şartnamenin  19 uncu maddesinde düzenlendiği üzere,  Birim Fiyat Teklif alınmak suretiyle yapılmıştır.

 

            İhaleye teklif veren  YNR Güvenlik ve Savunma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin; “şirket ortağı Muhammed Can Yener’in şirket hissesinin % 99’una sahip olduğu, diğer taraftan aynı şahsın YNR Grup Taah. Turz. Hiz. Ve İşl. Tic. San. Ltd. Şti.’nin de hisselerinin % 99’una sahip olduğu, ancak bu hususun standart formda (KİK027.3/H) belirtilmediği” gerekçesiyle, Ruha Özel Güvenlik Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; “şirket ortağı Mehmet Emin Benzer’in istekli şirketin hisselerinin % 99’una sahip olduğu, diğer taraftan aynı şahsın Bentem İnşaat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin de hisselerinin % 95’ine sahip olduğu, ancak bu hususun standart formda (KİK027.3/H) belirtilmediği” gerekçesiyle, Ekol Grup Güv. Kor. ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin; “Şirket ortağı Mehmet Naci Efe´ nin Ekol Grup Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.´nin hisselerinin %99´ una sahip olduğu diğer taraftan aynı şahsın MNE Personel Hizmetleri Tem. Güv. Sis. Org. İç Ve Dış.Tic. Ltd. Şti.´nin de hisselerinin %98´ine sahip olduğu ancak bu hususun standart formlardan (KİK027.3/H) de belirtilmediği, İsteklinin komisyona sunduğu iş deneyimini tevsik eden sözleşme ve faturaların fotokopi olduğu ve herhangi bir tasdik şerhi taşımadığı” gerekçesiyle, TRVİP Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin; “İstekli birim fiyat teklif cetvelin doldurmadığı, geçici teminat tutarının teklif bedelinin % 3´ ünü karşılamadığı, mali durum bildirimi mevcut olup kullanılmamış 40.000YTL nakdi, 40.000.00YTL gayri nakdi limitinin olduğu beyan edilmiş ancak teklif mektubunda yer alan 922.000,00 YTL teklif için gerekli tutarı karşılamadığı” gerekçesiyle, SED Özel Güvenlik ve Savunma San. Hizm. Ltd. Şti.’nin; “birim fiyat teklif cetvelini doldurmadığı, idari şartnamenin 25 inci maddesinde teklif geçerlik süresi 120 gün olarak belirtilmiş olmasına rağmen firmanın teklif mektubunda 60 gün olarak sunulduğu, geçici teminat mektubu süresinin uygun olmadığı, iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına dair taahhütnamenin KİK027.2/H standart formuna uygun olmadığı” gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin 25.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile iptal edilmesine karar verildiği ve alınan iptal kararının 25.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; TRVİP Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin ve SED Özel Güvenlik ve Savunma San. Hizm. Ltd. Şti.’nin; birim fiyat teklif cetvelini doldurmadığı, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olduğu, Ekol Grup Güv. Kor. ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti.’nin iş deneyimine ait sözleşmenin dosyada bulunduğu, ancak sözleşmenin üzerinde bir noter onayı yer almadığı ve sözleşmeye ilişkin faturaların dosyada bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            Diğer taraftan, ihale komisyonunca, YNR Güvenlik ve Savunma Hizmetleri Ltd. Şti.’nin; Ruha Özel Güvenlik Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; Ekol Grup Güvenlik Koruma Ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.´nin % 50’den fazla hisseye sahip ortaklarının başka şirketlerde ortaklığı olup olmadığına ilişkin inceleme ve belirleme yapıldığı ihale işlem dosyasında görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi istekli teklif fiyat açısından ihaleye en düşük fiyat teklifi veren YNR Güvenlik ve Savunma Hizmetleri Ltd. Şti.’den sonra ikinci istekli konumundadır. İhale komisyonu, ihaleye en düşük fiyat teklifi veren  YNR Güvenlik ve Savunma Hizmetleri Ltd. Şti. ile ikinci en düşük teklif fiyatı veren başvuru sahibi Ruha Özel Güvenlik Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’ni, ihaleye teklif veren tüzel kişiliğin % 50’ den fazla hissesine sahip ortağının başka tüzel kişiliklerde de % 50’den fazla hisseye sahip olduğu ancak bu hususun standart formda (KİK027.3/H) belirtilmediği gerekçesiyle ihale dışı bırakmıştır.

 

  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin (e) bendinde; “Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannamenin (standart form KİK027.3/H) istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7.1.m maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,  Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyannameyi (Standart form KİK027.3/H) teklifleri kapsamında sunmaları gerekir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Konuyla ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.F.(b) maddesinde; “Uygulama yönetmeliklerinde ve idari şartnamelerde ihaleye katılanların "gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyannameyi (standart form KİK027.3/….) vermeleri zorunlu tutulmuştur. Anılan hüküm gereği söz konusu beyannamenin ihaleye katılan bütün isteklilerce verilmesi zorunlu olduğundan, isteklilerin herhangi bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmasa dahi beyannamenin 1 numaralı dipnotu gereği "Beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır. Bu durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz]" bölümünü doldurmak suretiyle beyannameyi düzenlemeleri ve sunmaları gerekmektedir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.F.(c) maddesinde; “Kuruma yapılan şikayetlerden ve gönderilen yazılardan, uygulama yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname doldurulurken bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Beyanname doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

1- 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı oldukları başka şahıs veya sermaye şirketleri hakkında da yasaklama verilmesini gerektiren haller belirtilmiştir. İdareler tarafından ihale üzerinde kalan istekli hakkında yasaklama kararı verirken, söz konusu maddelerde belirtilen durumdaki diğer ortak ve/veya ortaklıkların tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık Ve/Veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’nin 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile 4735 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen duruma uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

2- Buna göre,  ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli gerçek kişi ise  varsa ortağı olduğu başka şahıs şirketleri ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerini; ihaleye başvuran veya teklif veren aday veya istekli tüzel kişi ise yine aynı şekilde varsa başka ortaklıkları ile sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu diğer sermaye şirketlerini Beyanname’de belirtmesi gerekmektedir.

3- İhalelere katılmaktan yasaklama kararı  bu beyannamede beyan edilen ortaklıklar veya sermayesinin % 50’sinden fazlasına sahip olduğu  sermaye şirketleri hakkında da  verilecektir.

4- Bu Beyannamede tüzel kişi istekliler, kendi ortak veya hissedarlarını beyan etmeyeceklerdir.

5- Beyannamede beyanı gereken bir husus bulunmadığı takdirde Beyannamenin dip notunda belirtildiği şekilde ilgili kısım işaretlenecek ve ortaklık/hisse durumuna ilişkin tablo doldurulmayacaktır.

6- İdareler, Beyannamede belirtilen ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumun İhale Kontrol Sisteminde yapılan açıklamalara uygun olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Ruha Özel Güvenlik Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.; ihale zarfı içerisinde standart form KİK027:3/H Ortaklık Hisse Beyanını sunmuş olup, KİK027.3/H standart form numaralı belgede “beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır” maddesini işaretlemiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesi, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.F maddesi ve idari şartnamenin 7.1.m maddesi ile KİK027:3/H nolu standart formun düzenlemelerinden, ihaleye katılacak isteklilerin varsa ortaklıkları ve/veya hisselerinin beyan edilmesi gerektiği, yoksa beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hisse mevcut bulunmamaktadır şıkkını işaretlemesi gerektiği, ancak isteklinin ortaklarının başka ortaklıkları ve/veya hisseleri hakkında bir beyan gerektirmediği anlaşılmaktadır.

 

Düzenlemelere uygun belge veren isteklinin ihale dışı bırakılması mevzuata uygun olmamakla birlikte, başvuru sahibinin teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve ihale komisyonunun ve idarenin ihalenin iptaline ilişkin kararını Kanun ve Tebliğ’de yer alan aynı konudaki diğer hükümlere uyma gerekçesiyle gerçekleştirdiği hususları dikkate alındığında 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkeler doğrultusunda ihalenin iptal edilmesinin uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul