İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1570
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :137
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1570
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar- Bilgisayar Satıcılığı Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti. VEKİLİ : Av. Pınar USLU Galyum Blok Zk. 2 06531 ODTÜ Teknokent ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Yeşilyurt Kavi Yolu Nu 45 ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6957
Başvuruya konu ihale:
 2008/6625 İhale Kayıt Numaralı “HBYS Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 08.07.25.0041/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan HBYS Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar- Bilgisayar Satıcılığı Prog. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6957 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Şikayete konu ihalede teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde “Yazılım Altyapısı” başlığı altında yapılan, kullanıcıların HBYS’ne uzaktan erişimlerinin XML web servisleri aracılığı ile sağlanmasına ilişkin düzenleme gerekçe gösterilerek yazılımlarının uygun görülmediği, teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenlemeye Sağlık Bakanlığının 20.07.2007 tarih ve 1647 sayılı yazısının dayanak gösterildiği,

 

Oysa, web tarayıcı üzerinden çalışan HBYS yazılımları ile XML web servisleri çalışma sitemine sahip yazılımlar arasında güvenilirlik açısından herhangi bir fark olmadığı, bu yöndeki değerlendirmenin bilimsellikten uzak olduğu,

 

Ayrıca Sağlık Bakanlığının söz web servisin tercih edileceğine ilişkin tek bir ifade bulunmadığı, anılan yazının idare tarafından yanlış yorumlandığı,

 

Bu yönde düzenleme yapılan ihalelere sadece bir firmanın katılabildiği,

 

Teknik şartnamede yapılan bu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğu,

 

Öte yandan, XML web servislerinin ileri teknoloji ürünü olmadığı gibi web uygulamalarından farklı bir sonuç da doğurmadığı, sadece firmalarının yazılımlarını geliştirirken tercih edilmeyen standardın adı olduğu, genellikle önerilen ve tercih edilen, bu arayüz katmanının web tabanlı oluşturulmasıyken, bazı yazılım firmalarının kendi masaüstü uygulamalarını küçük uyarlamalarla bu web servislere adapte etme yoluna gittikleri ve seçmiş oldukları bu alternatif yolu haklı gösterebilmek için, web ara yüzlü SOA mimarisiyle geliştirilmiş yazılımların güvensiz olduğu imajını yaratmaya çalıştıkları,

 

Dolayısıyla ilgili idare tarafından takdir hakkına gerekçe gösterilen hususların 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelere açıkça aykırılık teşkil ettiği,

 

2) İdari şartnamenin 56 ncı maddesi ile Teknik şartnamenin 2.1.3 üncü maddelerinde “ istekliler ihale gününden itibaren demo yapabilecek durumda hazırlıklı olmalıdır.” şeklinde düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin Sağlık Bakanlığının 2007/82 sayılı Genelgesine aykırı olduğu, bu nedenle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarece şikayet başvurularının uygun görülmediği,

 

Demostrasyon yapılması için gerekli donanım ve ekibin de ihalenin yapıldığı yerde bulunması gerektiğinden demostrasyonun nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağının belirtilmesi gerektiği, ayrıca demostrasyon sırasında bakılacak parametrelerin önceden belirlenmesi gerektiği, aksi takdirde kötü niyetli uygulamalara meydan verildiği, ihalenin yapıldığı yerde demostrasyon yapılması için gerekli personel ve ekipmanın bazen bir haftayı aşkın süre ihalenin yapıldığı yerde bekletildiği, bu durumun gereksiz külfete neden olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde; “HBYS yazılımı hem lokal ağ (Lan) içinden istemci-sunucu uygulaması (Dekstop, Window uygulaması) olarak, hem de internet (WAN) üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışabilmelidir. İnternet üzerinden XML web servisleri ile Windows uygulaması olarak çalışma yapısı n-katmanlı mimari şeklinde olacaktır.

HBYS yazılımı, lokal ağ üzerinden mi yoksa internet üzerinden mi çalışacağı parametrik olarak ayarlanabilmeli ve kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

HBYS yazılımı, hastane dışındaki birimler veya semt polikliniklerinden ya da internetin olduğu uzak bir yerden, herhangi bir ara yazılım (Uzak masaüstü erişim programları vb.) gereksinimi olmaksızın internet üzerinden, hastanede bulunan ve üzerinden XML web servisleri çalışan sunucu aracılığı ile çalışacaktır. Bu çalışma şeklinde istemci bilgisayar VTYS sunucusuna direkt erişim yapmayacak, VTYS ile haberleşme XML web servislerinin çalıştığı sunucu tarafından yapılacaktır.

Kendisine yetki verilen hekim ve idari personeller de hastane dışındaki internetin olduğu herhangi bir yerden, HBYS uygulama yazılımı kullanarak (xml web servisleri aracılığı ile) HBYS’nin herhangi bir modülüne erişebilmeli ve kullanabilmelidirler.

Web tarayıcı üzerinden çalışan HBYS yazılımları, web tarayıcılardaki güvenlik açıkları, yama güncellemelerinin gereksinimi, mouse’a bağımlı kalınması ile kullanım zorluğu ve performans gibi sebeplerden dolayı tercih edilemeyecektir.

Demostrasyon sırasında yazılımın çalışma sistemi ile altyapısı incelenecek olup, istenen yapıya uygun olmayan yazılıma sahip istekliler ihale dışı bırakılacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin anılan maddesinde, ihale konusu işe ilişkin teknik ihtiyaçlar tespit edilerek hizmetin web tabanlı bir yazılım ile yerine getirilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

 

İdarenin ihtiyacı olan yazılımın özellikleri teknik şartnamede belirlendiğinden, teknik şartnameye uygun olmayan yazılımların teklif edilememesi veya değerlendirme dışı bırakılması, teknik şartname hazırlanma amacının doğal sonucudur. İdarelerin, işlevsellik ve verimlilik açısından hizmetin gerçekleştirilmesinde kullanılacak yazılıma ilişkin tercihlerinin kısıtlanmasının, idarenin ihtiyacının tam olarak karşılamayan yazılımları almasına neden olacağı ortadadır.

 

Bu itibarla, teknik şartnamede yapılan düzenlemelerinde işlevsellik ve verimliliğe yönelik olması ve teknik şartnameye uygun olan teklifler arasında rekabetin sağlanması gözetilmelidir.

 

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri çerçevesinde idarenin ihtiyacını belirleme yetkisi bulunduğundan, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari şartnamenin 56 ve teknik şartnamenin 2.1.3 maddesinde; “İstekliler, ihale komisyonunun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunu teyit edilmesi amacı ile data yüklü bilgisayarlarla uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme neticesinde teklifte sunulan yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demostrasyonun yapılacağı tarih ve saat istekliye bildirilecektir. İstekliler ihale gününden itibaren demo yapabilecek durumda hazırlıklı olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İdare tarafından, demostrasyon işleminin isteklilerin, tekliflerinde sunmuş oldukları yazılım özellikleri ve modüllerinin teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda yapılacağı belirtilmiştir.

 

İhale komisyonunca tekliflerin değerlendirilerek karara bağlanmasını süre yönünden kısıtlayan bir hüküm  bulunmamaktadır. Demostrasyon işlemi tekliflerin değerlendirmesi aşamasına ilişkin bir işlem olup yazılımın teknik şartnameye uygunluğu yönüyle demostrasyon yapılması aşamasında teklifleri geçerli olduğu belirlenen isteklilere belli bir süre verilerek demostrasyon yapılması için davet edilmesi tekliflerin değerlendirilmesi sürecinin doğal akışıdır.

 

Tekliflerin, sunulan belgeler ve diğer yeterlik kriterleri yönüyle değerlendirilmesi sürecinin ne zaman tamamlanacağı ihale öncesinden bilinemeyeceğinden ihale dokümanında demostrasyon yapılma zamanına ilişkin düzenleme yapılmaması nedeniyle tereddüt yaratacak bir durumun oluşmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul