İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1571
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :138
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1571
Şikayetçi:
 Arça Temizlik İnş. Otom. Gıda Elek. Teks. Mob. Akaryk. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi Bakioğlu Apt. Nu:14/7 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birlik Başkanlığı (MATAB) Titreyengöl Arıtma Tesisi Hizmet Binası Nu:1 07330 Manavgat / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.02.2008 / 4471
Başvuruya konu ihale:
 2007/170357 İhale Kayıt Numaralı “MATAB Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisi İşletme İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.04.2008 tarih ve 08.05.19.0041/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birlik Başkanlığı (MATAB) tarafından14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “MATAB Katı Atık Ayrıştırma ve Düzenli Depolama Tesisi İşletme İşi ihalesine ilişkin olarak Arça Temizlik İnş. Otom. Gıda Elek. Teks. Mob. Akaryk. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarih ve 4471 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2008 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Anılan başvurunun incelenmesi sonucunda; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre idareye şikayet başvurusunda bulunulması gereken süre geçirildikten sonra idareye şikayet başvurusunda bulunulduğunun tespit edilmesi üzerine Kuruma yapılan başvuru hakkında 25.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-519.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamede anahtar teknik personele verilecek maaş miktarının tespitinde herhangi bir kriter belirtilmediği, çalışacak personelin izin mesai durumları ile Resmi ve Dini bayramlarda çalışıp çalışamayacağı çalışacaksa hangi şartlarda çalışacağına ilişkin dokümanlarda herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu durumun teklif maliyetinin hazırlanmasında tereddüde neden olduğu,

 

2) İdari şartnamede ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık hizmet belgesi istenildiği, bu belgelerin anahtar teknik personele ilişkin olup olmadığı, kaldı ki bu belgeler anahtar teknik personel için istenilse dahi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin 43 üncü maddesi hükmüne aykırı olduğu,

 

3) Teknik şartnamenin “Düzenli Depolama Alanının İşletilmesi” başlığı altında yer alan maliyet analizinde örtü toprağı ve stabilize malzeme nakliyesi 10 km mesafeden hesaplandığı, kullanılacak malzemeyi tamamen yüklenicinin temin edeceği, mesafenin 10 km geçmesi durumunda herhangi bir fiyat artışına gidilemeyeceği yönündeki hükmün mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 

4) İhale ilanı ve idari şartnamede  makine ve ekipman listesinde sayılmayan 2 adet bilgisayar, 2 adet bilgisayar yazıcısına teknik şartnamede  yüklenici tarafından temin edilecek ekipman listesinde yer verilmesinin çelişkili olduğu,

 

5) İş yerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenen ihalelerde sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği, şikayete konu ihalede idarece düzenlenen Hizmet İleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinin eksik düzenlendiği,

 

6) İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci  maddesinde “İdare ve kontrol teşkilatı yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevleri yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elamanların ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılması sağlanır. Uzaklaştırılması istenenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni veya onayı olmaksızın bir daha işlerde görev alamazlar.” hükmünün 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde kamuya gerçekleştirilen hizmet alımı ihalelerinde personelin işe alınması/çıkarılması yetkisinin yükleniciye ait olduğu yönündeki hükme aykırı olduğu,

 

7) Şikayete konu ihalenin süresi iki yıldan fazla olmasına karşın idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde isteklilerin yeterlik kriteri olarak  toplam ciro için, teklif edilecek bedelin %15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirler  için ise, teklif edilen bedelin %10’undan az olmaması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, bu düzenlemenin mevzuatta öngörülen yeterlik kriterlerine aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 2008/AK.H-519.1 sayılı Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesi üzerine başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu hizmetin katı atık ayrıştırma ve düzenli depolama tesisinin işletilmesi hizmeti olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliğinde sayılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu hizmette çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve niteliklerinin aynısının, ihale ilanının 4.3.2 nci maddesi ve İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde anahtar teknik personel olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 5.1 maddesinde, ihale konusu hizmetin ifasında çalıştırılacak personele ilişkin düzenlemede; saha girişi görevlisi (güvenlik), kantar görevlisi elektrik teknikeri veya teknisyeni, makine teknikeri veya teknisyeni su tesisatı ve kaynak işleri işçisi, saha meydancı (temizlik işçisi), 5 yıl deneyimli çevre mühendisi olarak birer kişi ile şoför ve operatör olarak ikişer kişinin çalıştırılması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale konusu hizmet esası itibariyle çöp depolama alanının işletilmesi işi olup personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında olmadığından resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için toplam gün sayısının belirlenmesini zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ihale konusu hizmetin niteliği ve ihale dokümanında personel çalıştırılmasına ilişkin yapılan düzenlemeler dikkate alınarak bu günlerde yapılacak çalışmaya ilişkin düzenleme yapılmasına engel bulunmadığı gibi, gerekli olduğu durumların da ortaya çıkması da mümkündür.

 

Ancak, incelenen ihalede tekliflerin 8 iş kaleminde birim miktar iş üzerinden alındığı, iş kalemleri arasında işçilik ücretine yer verilmediği, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek ücretin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında asgari işçilik maliyetinin belirlenmesinde kullanılmasının söz konusu olmadığı ve bu günlerde yapılacak çalışmaya ilişkin ihale dokümanında ayrıca bir düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında; isteklilerce, ihale konusu hizmetin yürütülmesinde nitelikleri idarece belirlenen personel sayısı ve hizmetin gerekleri göz önünde bulundurularak teklif hazırlanması gerektiğinden bu husus şikayete konu ihalede teklif hazırlanmasında belirsizliğe neden olabilecek nitelikte görülmemiştir.

 

Diğer yandan, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemeyeceği hüküm altına alınmış olup isteklinin kendi bünyesinde çalışan personele ödenecek ücrete ilişkin idari şartnamede herhangi bir düzenleme yapılması mümkün değildir.

 

İdarece ihale konusu hizmette çalıştırılacak teknik personele veya vasıfsız personele asgari ücretten fazla ücret ödenmesi öngörülmesi halinde bu oranın idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu hizmette çalıştırılacak personele asgari ücretten fazla ücret ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılması ise idarenin takdirinde olup şikayete konu ihalede ihale konusu hizmette istihdam edilecek personele ödenecek ücrete ilişkin düzenleme yapılmamasının eksiklik olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

           

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;“ Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere; ihale tarihinden önceki beş (5) yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu istenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, bu personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde çalışıyor bulunması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz” şeklinde düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamede yapılan söz konusu düzenlemede 08.06.2004 tarih ve 25486 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesiyle aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklikler esas alınarak anılan Yönetmelik hükmünün aynen aktarıldığı anlaşılmıştır.

 

Oysa, anılan Yönetmelik hükmü 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilerek; “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez. ….” şeklinde hüküm konulmuştur.

 

Şikayete konu ihalede idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde depolama sahasında kullanılacak örtü ve stabilize malzemenin temini yükleniciye ait olduğu, idarenin malzeme tedarik alanı, nakliyesi ve depolanması konusunda idarenin sorumluluğu bulunmadığı belirtilerek aynı teknik şartnamenin 12 nci maddesinde ise yapılacak toprak örtünün 50 cm. yüksekliğinde olması gerektiği belirtilerek; “ Maliyet analizinde örtü toprağı ve stabilize malzeme nakliyesi 10 km.’den hesaplanmış olup, kullanılacak malzemeyi tamamen yüklenici temin edecektir. Mesafenin 10 km.’yi geçmesi durumunda herhangi bir fiyat artışına gidilmeyecektir.”  şeklinde düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.  

 

Birim fiyat teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede, teklif mektubu eki cetvelde;“ Toprak örtü malzemesi ve sıkıştırılması” ve “Stabilize malzeme ve temini ve sıkıştırılması” işlerinin her birinin ayrı bir iş kalemi olarak belirlendiği ve bu iş kaleminde birim fiyatın “YTL/m3”  üzerinden alındığı tespit edilmiştir.

 

İdarece, örtü olarak kullanılacak malzemenin temin edileceği yere ilişkin belirleme yapılması ve sözleşmenin uygulanması döneminde malzeme temin edilen yerin değişmesinin muhtemel olması halinde malzemenin temini ve nakliyesi için ayrı birim fiyatlar alınmasının uygun ve gerekli olacağı açıktır.

 

Ancak, şikayete konu ihalede depolama alanında yapılacak örtü malzemesinin temin edileceği yerle ilgili olarak idarece herhangi bir belirleme yapılmadığı ve malzeme temininin tamamen yükleniciye ait olduğu açıkça belirtilmiş olup bu durumda tekliflerin hazırlanması aşamasında isteklilerin malzeme temin ve nakliye maliyetlerini dikkate alarak teklif vermeleri gerekmektedir.

 

Sonuç olarak, şikayete konu ihalede örtü malzemesi olarak kullanılacak toprak ve stabilize malzemesinin taşıma mesafesinin belirtilmesi ve malzeme temin alanının bu mesafeden fazla olması halinde fiyat farkı ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemenin, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesine engel nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak makine ekipman listesinin idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde sayıldığı, ayrıca teknik şartnamenin 5.2.2 nci maddesinde de yüklenici tarafından temin edilecek araçların belirtildiği görülmüştür.

 

Bu araçlar, 26 tonluk çift dingil kamyon, buldozer ve yükleyici, paletli yükleyici, pikap gibi hizmetin yürütülmesi için gerekli makine parkına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamede yapılan makine ekipman listesine ilave olarak teknik şartnamede ikişer adet bilgisayar ve yazıcının ayrıca belirtildiği anlaşılmıştır.

 

İhale ilanı ve idari şartnamede ihale konusu hizmetin ifasında kullanılması öngörülen makine ekipman iş makinesi niteliğinde olup temin güçlüğü, maliyeti vb. hususlar dikkate alındığında teknik şartnamede hizmetin ifasında kullanılması öngörülen bilgisayarın bu nitelikte olmadığı açıktır.

 

Diğer yandan, ihale konusu hizmetin ifasında iki adet bilgisayar kullanılacağına ilişkin, teknik şartnamede yapılan düzenleme teklif fiyatın belirlenmesinde isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte bulunmamıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği düzenlenmiş olup idarece işyerinin sigortalanmasına ilişkin düzenleme yapılması halinde ihale dokümanının düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

Bu paralelde, idarece işyerinin sigortalanmasına ihtiyaç duyulması halinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin  19 uncu maddesi çerçevesinde düzenlenmesini teminen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi’nin 22 nci maddesi idarelerce ihale konusu hizmetin niteliği dikkate alınarak düzenlenmesini teminen boş bırakılmıştır.

 

Şikayete konu ihaleye ait sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde iş ve işyerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun idareye ait olduğu belirtilmiş olup bu düzenleme karşısında işyerinin sigortalanmasıyla ilgili yükleniciye tevdi edilen sorumluluk bulunmadığından sigorta türü ve teminat limitlerine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmasına da gerek bulunmadığından iddia yerinde görülmemiştir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

Şikayete konu ihalede ihale dokümanı alanlara teslim edilen Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesinde;“İdare ve kontrol teşkilatı yükleniciden çalıştırılmasında veya işyerinde bulunmasında engel durumu olduğunu tespit ettiği, uygunsuz davrandığı veya görevleri yerine getirmekte yetersiz olduğu kanısında olduğu veya işyerinde çalıştırılmasında sakınca gördüğü her kademe ve nitelikteki elamanların ve alt yüklenicilerin iş başından veya işyerinden uzaklaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, bu talebi idare veya kontrol teşkilatı tarafından yapılacak tebligat üzerine ve verilen süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, söz konusu kişiler idare veya kontrol teşkilatı tarafından uzaklaştırılır veya uzaklaştırılması sağlanır. Uzaklaştırılması istenenler, idarenin veya kontrol teşkilatının izni veya onayı olmaksızın bir daha işlerde görev alamazlar.” hükmünün yer aldığı görülmüştür.

Şikayete konu ihalede, ihale dokümanı alanlara ihale dokümanı kapsamında diğer belgelerle birlikte, teslim edilen Genel Şartnamenin 11 inci maddesinin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 11 inci maddesiyle aynı olduğu anlaşılmış olup şikayet yerinde görülmemiştir.

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının 4.3 ve idari şartnamenin 7.2.3 maddelerinde, isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin olarak; isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi ve bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15´inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10´undan az olmaması gerektiği ne ilişkin düzenleme yapıldığı belirlenmiştir.

İdari şartnamenin 49.2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin süresinin 1096 gün süreli olduğu düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, isteklinin iş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde, bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerektiği; 07.12.2005 tarih ve 26016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle eklenen “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek Madde-1’in birinci fıkrasının (b) bendinde, Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranların bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak yeterlik kriterleri belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Şikayete konu ihalenin iki yıldan fazla süreli olduğu dikkate alındığında; anılan Yönetmelik hükmü uyarınca toplam ciro için % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerektiği yönünde düzenleme yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, iki yıldan fazla süreli hizmet alımı ihaleleri için öngörülen oranlardan daha yüksek oranların yeterlik kriteri belirlenmesi açıkça mevzuata aykırı olup bu aykırılık ihaleye katılımı daraltıcı niteliktedir.

Sonuç olarak, ihale dokümanında yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen düzenlemeler, ihalenin iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda ihalenin iptaline karar verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul