En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1572
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :140
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1572
Şikayetçi:
 Akmeşe İnşaat Nak. Elektrik Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Kooperatifler Mah. Rızvanağa Sok. Gençkalan Apt. No: 1/2 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Elazığ Cad. Yenişehir / DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6686
Başvuruya konu ihale:
 2007/203470 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemize Ait Mezarlıkların Bakım, Temizlik, Suluma, Gözetim, Denetim ve Her Türlü Bakım ve Onarım Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.04.2008 tarih ve 08.07.01.G015/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 01.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Belediyemize Ait Mezarlıkların Bakım, Temizlik, Suluma, Gözetim, Denetim ve Her Türlü Bakım ve Onarım Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Akmeşe İnşaat Nak. Elektrik Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6686 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İdari şartname ve ihale ilanında söz konusu hizmet işinin “15 ay süreyle yapılması işi” denilmesine rağmen, yine İdari Şartnamede işe başlama tarihinin 01.03.2008-iş bitim tarihinin 30.06.2009 olarak gösterildiği ve bu ifadeden işin 16 ay süreli bir iş olduğunun anlaşıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdare tarafından şikayet başvurusuna verilen cevapta özetle, ihale ilanında belirtilen işin süresinin, idari şartnamenin 2 nci maddesinde belirtilen işin süresi ile aynı şartnamenin 49.2 maddesinde belirtilen işin süresi arasında bir çelişki bulunmadığı, teklifte tereddüte düşecek bir durumun bulunmadığı, çok net bir şekilde anlaşılacağı üzere işin süresinin 15 ay olduğu, ihaleye 13 firmanın teklif verdiği ve bu 13 firmanın da 15 ay üzerinden teklif verildiği hususlarına yer verilmiştir.

            İşe ait ihale ilanının 2 nci maddesi ile idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin, “Belediyeye Ait Bütün Mezarlıkların, Temizlik, Sulama, Gözetim, Denetim, İlaçlama, Gübreleme, Çim Biçme İşleri ve Düzenlenmesi (Bitki ve Ağaç Dikimi, Çim Ekimi), Her Türlü Bakım ve Onarım Hizmetleri İşlerinin 15 Ay Süreyle Yapılması İşi”nden ibaret olduğu, ayrıca, aynı ilanın 2 nci maddesinde, işin süresinin 01.03.2008-30.06.2009 tarihleri arası 15 Ay olduğu, idari şartnamenin 49.2 maddesinde ise, işin süresinin 01.03.2008-30.06.2009 tarihleri arası olduğu belirtilmiştir.

İşçilere ayda 26 gün üzerinden günlük 4,50 YTL verilecek yemek ücreti, işçilere ödenecek aylık ücret ve %3 sözleşme giderleri ve  genel giderler dahil asgari işçilik maliyet tutarı toplamda, 331.502,77 YTL’dir.

            Başvuru konusu ihalede teklif türü götürü bedel olarak tespit edilmiş olup, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında, yazılı açıklama istenilen 5 firmadan 2 istekli tarafından yapılan yazılı açıklamalardan, tekliflerinin “15 ay” üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan, idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet tespit çalışmalarından, 15 ay üzerinden hesaplamanın yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca, idari şartnamenin 26.3 maddesinde teklif fiyata dahil masraflar belirlenirken, çalıştırılacak işçilere ödenecek ücretin 15 ay üzerinden öngörüldüğü tespit edilmiştir.

Ayrıca, işe ait teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde çim biçme ve ağaç diplerinin açılması gibi işlemlerin Mart 2008-Mart 2009 ayları arasında en az 4 kez yapılacağı, mezarlıkta ağaç budama işlerinin Mart 2008 ile Ekim-Kasım 2009 aylarında bitirilmiş olacağı yönünde düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu itibarla, ihale ilanı ve idari şartnamede her ne kadar ihale konusu işin kapsamı 15 ay olarak belirtilmiş ve maliyetlerin de 15 ay üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş ise de, ihale konusu işin süresinin aynı ilan ve şartnamede, 16 ayı kapsar şekilde belirlendiği, ayrıca ihale konusu işin idari şartname ve ilanda 30.06.2009 sona erdirileceği belirtilmiş olmasına rağmen teknik şartnamede, ihale konusu işin kapsamında “Ekim-Kasım 2009 aylarında” gerçekleştirilecek işlerle ilgili düzenlemelere yer verildiği dikkate alındığında, söz konusu hususların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.      

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İşe ait idari şartnamenin “diğer hususlar” bölümünde, ihale konusu işte çim biçme makinesi, budama makinesi, tırpan, çim budama makinesi, kazma kürek, tırmık gibi ihale konusu işte kullanılacak ekipman listesine yer verildiği, aynı listenin teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

 

            İdarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet çalışmaları kapsamında ise, amortismana tabi olması gerektiği anlaşılan ve yukarıda belirtilen makine ve ekipmanın amortisman giderleri dahil, bu kalemlerin kendi piyasa değerlerinin dikkate alınarak yaklaşık maliyet tutarının belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işte, idarece gerçekleştirilen aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerden Beyaz Tem Ltd. Şti.nin çim biçme makinesi, ağaç budama makinesi, sırt tırpanı ve çit budama makinesi için herhangi bir fiyat öngörmediği, diğer taraftan, ihale üzerinde kalan istekli 3 Hil Ltd. Şti.nin anılan makine ve ekipmanların tümü için bedel öngördüğü tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla, idarece ihale konusu hizmet işi kapsamında kullanılacak ve amortismana tabi olan makine ve ekipmanın amortisman giderlerini dikkate almak suretiyle yaklaşık maliyet tutarını hesaplaması gerekirken, söz konusu makine ve ekipmanın piyasa fiyatlarını dikkate alarak yaklaşık maliyet tutarını tespit etmesinin, ayrıca, ihale dokümanında bu makine ve ekipmanın idare uhdesinde mi kalacağı ya da ihale konusu işin yerine getirilmesinden sonra hizmet sunucusuna iade mi edileceği hususunda açık ve tereddüte mahal bırakmayacak bir düzenlemeye yer verilmediği dikkate alındığında, söz konusu hususlar, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul