İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1573
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :141
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1573
Şikayetçi:
 Supra Sağlık Eğitim Turizm Tarım Nakliye İnşaat San. ve Tic. A.Ş., VEKİLİ: Av. Yusuf Ahlatcı Gülabibey Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Bulvar İş Merkezi No: 2/5 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2008 / 6874
Başvuruya konu ihale:
 2007/188846 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları MR-Ultrason Renkli Dopler Usg - Floroskopi Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.22.G015/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 23.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları MR-Ultrason Renkli Dopler Usg - Floroskopi Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Supra Sağlık Eğitim Turizm Tarım Nakliye İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’nin 06.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2008 tarih ve 6874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin iptalinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

            

            İptale karşı yapılan başvuru hakkında idarenin iptal gerekçesiyle yapılan sınırlı inceleme aşağıda yer almaktadır:

 

            İdari şartnamede ihale konusu hizmetin adı “2008-2010 Yılları MR-Ultrason Renkli Dopler Usg-Floroskopi (Kontraslı Tetkikler) Hizmeti Alımı İşi “, malzemenin cinsi MR (10.980.000 puan) ve Ultrason, Renkli Dopler Usg ve Floroskopi (4.064.350 puan) olarak belirtilmiş, ihale ilanında ve anılan şartnamede ihaleye kısmi teklif verilebileceği öngörülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir….” hükmü bulunmaktadır. Ancak bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Söz konusu ihaleye, başvuru sahibi olan Supra Sağlık Eğitim Turizm Tarım San. ve Tic. A.Ş., MR kalemi için  4.454.586,00 YTL teklif vermiştir. Diğer kalem için ise teklif veren istekli bulunmamaktadır. 25.01.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile, ihale iptal edilmiştir. Başvuru sahibi 30.01.2008 tarihinde idareden iptal gerekçelerinin bildirilmesini istemiştir. İdare tarafından başvuru sahibine verilen 01.01.2008 tarihli cevapta “ihaleye yeterli katılım olmaması ve buna bağlı olarak teklif edilen bedelin ekonomik olmaması” sebebiyle iptal edildiği bildirilmiştir. Bunun üzerine, başvuru sahibi, 04.01.2008 tarihinde, idareye şikayet başvurusunda bulunmuştur. Şikayet başvurusuyla ilgili olarak idare tarafından bir raportör görevlendirilmiş, raportör tarafından yapılan incelemede; yaklaşık maliyet hesaplanırken sehven ölçülemeyen giderlerin bulunduğu, başvuru sahibinin teklif ettiği bedel ile hizmeti ifa etmesi halinde, hastanenin zarara uğrayacağı hususları belirtilmiştir.

 

Anılan Kanun hükmünde idareye tanınan yetki uyarınca, ihaleye teklif verilen kalem için öngörülen tutarın ekonomik olmadığı ve diğer kalem için hiç teklif verilmediği, böylece rekabetin gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin idare tarafından iptal edilmesinde, mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul