İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1574
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :143
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1574
Şikayetçi:
 Altıntat Yemek Temizlik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi No: 1 K. 1 Körfez / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Körfez Devlet Hastanesi Başhekimliği, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı 41780 Körfez / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8422
Başvuruya konu ihale:
 2008/15081 İhale Kayıt Numaralı “2008 Mali Yılı 9 Aylık Taşımalı Yemek ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 08.08.63.G015/2008-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Körfez Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Numaralı “2008 Mali Yılı 9 Aylık Taşımalı Yemek ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Altıntat Yemek Temizlik İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.03.2008 tarih ve 8422 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhaleye bir başka firmayla ortak girişim kurmak suretiyle özel ortak olarak teklif verdikleri, bununla birlikte, ihale komisyonunun, teklif zarfı üzerindeki pilot ortağın kaşesi üzerinde imza olmaması sebebi ile ihale dışı bırakıldıkları, ancak, özel ortak vekili olan kişinin, aynı zamanda pilot ortak yetkilisi olduğu, komisyonun iki kaşe üzerine aynı kişi tarafından imza atılması sonucunda tereddüte düşmemesi ve bu kişinin gözlemci olarak ihaleye iştirak ederek toplantı odasında bulunması nedeniyle özel ortak firma kaşesi üzerine imza atıldığı, teklif dosyasının kurye veya posta aracılığıyla gönderilmemesi sebebiyle zarf açılmadan önce zarfta hiçbir yırtılma, zorlanma olmadığı, mevzuatta, ortak girişim olarak teklif verilmesi durumunda, hangi belgelerin birlikte imzalanmak zorunda olunduğunun açık olduğu, ayrıca, zarfların yapışkan yerlerinin imzalanmasındaki amacın dosyaların açılıncaya kadar hiçbir müdahale olmadığına yönelik olduğu, tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhaleye teklif sunan şirketin imza sirkülerini sunmadığı, noter taahhütnamesinin arkasında sunulan belgenin ise müstenidat olduğu ve tek başına kullanılamayacağı, buna rağmen, komisyonun bütün evrakların tam olduğunu tespit ederek ihale sürecine devam etmesinin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu,

 

iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde ise, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, hususlarına yer verilmiştir.

 

İhaleye ortak girişim olarak teklif verildiğinden, başvuru dilekçesine ortak girişim beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmediği, Kurumumuza başvuran firmanın pilot/koordinatör ortak olduğuna dair belgenin, özel ortak olması halinde ise diğer ortakların şikayete katılmaları veya muvafakat ettiklerine dair belgenin aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmesi  gerektiği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunda şikayetçinin isminin yer almadığı hususları tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

             Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul