İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1576
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :145
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1576
Şikayetçi:
 Okyanus Taahhüt A.Ş. M. Bağları Mahallesi Ruhi Bağdadi Sok. Dünya İş Merkezi No: 10 Selçuklu /KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Devlet Hastanesi Baştabipliği Turgut Özal Cad. No: 1 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2008 / 8860
Başvuruya konu ihale:
 2007/131247 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Haşere İle Mücadele Bahçe Bakımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.04.2008 tarih ve 08.09.05.0171/2008-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karaman Devlet Hastanesi’nce 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Haşere İle Mücadele Bahçe Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Okyanus Taahhüt A.Ş.’nin 28.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2008 tarih ve 8860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle, ihale işlem dosyasının Kamu İhale Kurumu tarafından incelenmiş ve şikayetin reddedilmiş olması nedeniyle ihale işlem kararının mevzuata aykırı alındığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihale ile ilgili olarak Süpervizör Ltd. Şti.nin 27.10.2007 tarihinde “benzer iş tanımının mevzuata aykırı olarak tanımlandığı” iddiasıyla yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusu üzerine, 05.11.2007 tarih ve 2007/AK.H-1935.1 sayılı Kurul kararıyla ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasının esastan incelenmesi sırasında, şikayet konusu hususta mevzuata aykırılık bulunmadığı, ihalede oluşan fiyatların yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu,  ancak ihalenin henüz sonuçlandırılmamış olduğu tespiti üzerine,  26.11.2007 tarih ve 2007/UH.Z-3819 sayılı Kurul kararı ile şikayetin uygun bulunmamakla birlikte, tekliflerin değerlendirilmesinin, yaklaşık maliyetin üzerinde oluşan tekliflerle ilgili olarak mevzuat çerçevesinde ihale kararının alınması gerektiğine ilişkin karar verilmiştir.

 

Bu arada süreci devam etmekte olan ihaleye, Edessa Yemekhanecilik  A.Ş.’nin 05.11.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece şikayetçi haklı bulunarak, Kamu İhale Kurulunun esastan kararı beklenilmeden ihalenin 13.11.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İdarenin “Birim fiyat  cetvelinde maliyeti işçi sayısından bağımsız olan sabit giderler için ayrı  bir düzenleme yapılmadığı” içerikli iptal gerekçesi incelendiğinde,

 

İhalede birbirinden bağımsız kalemlerin varlığı halinde birim fiyat teklif cetvelinin ayrıntılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, şikayete konu ihalenin 75 kişi ile malzemesiz genel temizlik ve ilaçlama işi olduğu dikkate alındığında, söz konusu kalemler işçilik maliyeti ile hesaplanabilecek giderleri oluşturmaktadır. Resmi ve dini bayram günlerine ilişkin giderlerin de, birim fiyat cetvelinde ayrı bir kalem olarak belirtilmiş olması nedeniyle ihale komisyonunun ihalenin iptaline ilişkin kararının hukuki dayanağı bulunmamaktadır.

 

Ancak, ihalede oluşan fiyatlar dikkate alındığında, komisyon kararında fiyatların oluşmasında birim fiyat cetvelindeki söz konusu hususun etkili olduğuna yönelik değerlendirme neticesinde iptal kararı alınmış olduğu şeklinde değerlendirme yapıldığı ve fiyatların yaklaşık maliyetin üzerinde oluşması nedeniyle idarenin ihaleyi yaklaşık maliyet hesaplamasını kontrol ederek iptal edebileceği dikkate alındığında, gerekçesi uygun olmamakla birlikte, sonuç olarak iptal kararının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, idareye bir başka kişi/firma tarafından yapılan şikayet başvuruları üzerine alınan/alınacak karar ile Kuruma yapılan itirazen  şikayet başvuruları sonucunda alınan kararlar arasında herhangi bir illiyet bağı bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul