İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1577
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :146
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1577
Şikayetçi:
 Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti. Ziya Gökalp Caddesi No: 22/14 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Kartaltepe Mahallesi Süvari Caddesi No: 16 34600 Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2008 / 8459
Başvuruya konu ihale:
 2007/169285 İhale Kayıt Numaralı “Halkalı 5 Pafta 551 Parsel Açık Hava Sahnesi Düzenleme Uygulama Projesi Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.08.68.0171/2008-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Halkalı 5 Pafta 551 Parsel Açık Hava Sahnesi Düzenleme Uygulama Projesi Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kayhan Mühendislik Mimarlık Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarih ve 8459 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, ihale konusu işin ödeneğinin 2008 yılına aktarılmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin iptalinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Söz konusu ihalede tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yine başvuru sahibi tarafından Kuruma 07.01.2008 tarihli dilekçe ile yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 28.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-511 sayılı kararıyla, başvuru sahibinin teklifinin geçerli teklif olarak kabul edilmesi gerektiği görüşüyle düzeltici işlem tesis edilmesine karar verildiği, bu kararın tebliğinden sonra, İdarece söz konusu kararın uygulamaya konulduğu, ancak bu tarihten sonra da 2007 yılında ihale edilen ihale konusu işin ödeneğinin 2007 yılı bütçesine ait olduğu, bu ödeneğin 2008 yılına aktarılamayacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, dolayısıyla süreci devam eden bir ihalenin de kalmadığı anlaşılmıştır.

 

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

 

Başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin 2 numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontu eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde giderilmediği anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, aynı Yönetmeliğin  16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri  bakımından bir aykırılığın  tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne,  Yönetmeliğin 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması  hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalenin 15.02.2008 tarihinde iptal edilmiş olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul