İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1588
  • Toplantı No: 2008/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/020
Gündem No :165
Karar Tarihi:07.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1588
Şikayetçi:
 Alfar Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., 8. Cad. 79. Sokak No 5/1-3-5-6 Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XII. Bölge Müdürlüğü, Osman Kavuncu Caddesi 38060 Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.02.2008 / 6547
Başvuruya konu ihale:
 2007/165920 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri-Bahçelik Sulamaları Bünyan-Sarıoğlan-Tacin Ünitesi Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.06.86.G014/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ XII. Bölge Müdürlüğü’nce 12.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kayseri-Bahçelik Sulamaları Bünyan-Sarıoğlan-Tacin Ünitesi Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Alfar Proje İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.02.2008 tarih ve 6547 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş denetleme belgesinin uygun olmadığı, belge tutarının yanlış düzenlendiği, dolayısıyla  ihalenin en avantajlı ikinci teklifi sunan firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalenin idari şartnamesi incelendiğinde ihale konusu işin tanımının “Kayseri-Bahçelik Sulamaları Bünyan-Sarıoğlan-Tacin Ünitesi Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı” işi olduğu, niteliğinin “Söz konusu proje yapımı işi, Kayseri Bahçelik Sulamaları Bünyan-Sarıoğlan-Tacin ünitesinde Brüt 30300 hektarlık sulamanın aplikasyona müstenit  projelerinin yapılması işidir.” şeklinde belirtildiği ve işin süresinin 1440 (Bindörtyüzkırk)  takvim günü olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale yetkilisi tarafından 17.01.2008 tarihinde onaylanan ihale komisyonu kararında, ihalenin 1.520.000,00 YTL götürü bedel fiyat teklifi veren Beton-Su Müh. Müş. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin itirazen şikayet başvurusunda bulunan Alfar Proje İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. olduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde; ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu İş Deneyim (İş Denetleme) belgesinin anılan firmanın sahibi olan Öcal UÇARMAN’a ait olduğu, belgenin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından “İnegöl Projesi Sulamaları ve Çiçeközü Göleti Sulaması Kat’i Projesi Yapım İşi” nin yüklenicisi olan Sarp İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şti. bünyesinde mühendis sıfatıyla görev yapan Öcal UÇARMAN’a verildiği, eski ihale kanunu kapsamında adam/ay sistemine göre ihale edilmiş olan söz konusu işe ait 8 adet hak ediş raporu düzenlendiği, Öcal UÇARMAN’ın 5, 6, 7 ve 8 no’lu hak ediş raporlarında gözüktüğü ve toplam 10,5 ay çalıştığı, dört hakediş raporunun toplam tutarının tenzilat düşüldüğünde 63.425,57 YTL olduğu, dolayısıyla bu tutarın işin toplam tutarına oranlandığında Öcal UÇARMAN’ın mühendis olarak işin %57,5’ lik kısmında çalıştığı ve iş denetleme belgesi almaya hak kazandığı, ancak Öcal UÇARMAN’ın anılan işte, Erkan BEŞLİ ile eşzamanlı olarak ve aynı sıfatla çalıştığı, hak edişlerin incelenmesinden Erkan BEŞLİ’nin de mühendis olarak işin %59’luk kısmında çalıştığı ve iş denetleme belgesine hak kazandığı anlaşıldığından belge tutarının ikisi arasında bölünerek 32.567,50 YTL’lik iş denetleme belgesi verilmesi gerekirken, Öcal UÇARMAN’a yanlışlıkla toplam 63.791,00 YTL’lik belge verildiği, söz konusu belgenin geçersiz sayılması ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; Beton-Su firmasının ihaleye, Sarp İnşaat ve Mühendislik Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş, DSİ Genel Müdürlüğü’nce onaylanmış ve yukarıda anılan işe ilişkin olarak yüklenici bünyesinde mühendis sıfatıyla görev yapan Öcal UÇARMAN’a verilmiş 63.791.304.360 TL (1999 yılı birim fiyatları) tutarındaki “iş denetleme” belgesini sunduğu görülmüştür. İş denetleme belgesi üzerinde yapılan incelemede, sözleşmenin 10.03.2000 tarihinde imzalandığı, toplam sözleşme tutarının 110.321.060.000 TL olduğu, Öcal UÇARMAN’ın 01.08.2002 – 14.08.2004 tarihleri arasında mühendis olarak görev yaptığı, ilgilinin görevi sırasında işin fiziki gerçekleşme oranının %58 olarak gösterildiği ve belgede “Aynı sıfatla aynı zamanda çalışanlar” başlıklı 8 numaralı kısmın boş bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece şikayet başvurusu üzerine, anılan iş deneyim belgesi tutarının DSİ Genel Müdürlüğü’nden 31.01.2008 tarih ve 50-971 sayılı yazı ile yeniden değerlendirilerek teyit edilmesinin istendiği, DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2008 tarih ve 593 sayılı cevap yazısında; Öcal UÇARMAN’ın 5, 6, 7 ve 8 nolu hak edişlerin tamamında bulunduğu, Erkan BEŞLİ ve Reza BAĞLARI’nın 5 ve 6 ncı hakedişlerde, Ayşen GÜNYAKTI’nın ise sadece 7 ve 8 nolu hakedişlerde görev aldığının anlaşıldığı, adı geçen şahısların aynı işte eşzamanlı olarak bulunmadığı ve aynı zamanda işin tutarının %50’sinde görev almamaları nedeniyle belge tutarının bölünmediği, belge tutarının 63.791.304.360 TL olduğunun teyit edildiği anlaşılmıştır.

Başvuru dilekçesinde iş deneyim belgesine konu işe ait 1, 2 ve 3 nolu hak edişlerde Erkan BEŞLİ’nin tek başına mühendis olarak görev aldığı, dolayısıyla Erkan BEŞLİ’nin de işin % 50’sinden fazla bir kısmında görev aldığı ve iş denetleme belgesine hak kazandığı hususuna yer verilmiştir. Genel Müdürlük Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın teyit yazısında ilk üç hak edişle ilgili bir hususa değinilmemiş, değerlendirmenin 5, 6, 7 ve 8 nolu hak edişlerin dikkate alınarak yapıldığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinde;

 

“Bir sözleşme kapsamında 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen veya yapımla ilgili hizmet işleri ile sınırlı olmak üzere denetlenen veya yönetilen işler için iş deneyim belgeleri, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır...”,

 

“Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde;

 

“İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işlerde tek sözleşme esas alınarak;

.....

c) Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak kaydıyla;

 

1- Denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunan görevlilere iş denetleme veya iş yönetme belgesi (standart form KİK034.0/H, KİK035.0/H),

 

2- Yüklenici bünyesinde denetim faaliyetinde bulunanlara iş denetleme belgesi,

 

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

 

Sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı; keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılarak sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme yılı birim fiyatlarıyla ödenen (ihale indirimi düşülmüş) tutarın, ilk sözleşme bedeline oranlanması; götürü bedel veya teklif birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, sözleşme fiyatlarıyla ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa her türlü fiyat farkları hariç, ödenen tutarın ilk sözleşme bedeline oranlanması suretiyle bulunur…”,

 

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 57 nci maddesinde;

 

 “İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerden; devam eden işlerde ara hakediş raporundaki, kabulü yapılmış işlerde ise, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

 

Bu tutar, yurt içinde keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanmış işlerde, her türlü fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil, ihale indirimi yapılmış, hakedişteki sözleşme yılı birim fiyatları ile yapılan işin tutarı; yurtiçinde götürü bedel veya teklif birim fiyat teklif alınmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlerde, fiyat farkları hariç, varsa yasal keşif artışları dahil hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı; yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise, varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden belirlenir.

……

Denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin kendi meslekleri (yüksek öğrenimini gördüğü mesleki alan) ile ilgili tutarları, yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi ise yönettikleri işlerin toplam tutarları üzerinden tespit edilir. Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eş zamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.”,

 

 “İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 58 inci maddesinde;

 

 “İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara taahhüt edilen işler için aşağıdaki esaslar dahilinde verilir:


c) İş denetleme belgesi:

 

2- Yapımla ilgili hizmet işlerinde, mimar veya mühendis olmak kaydıyla, yüklenici bünyesinde kendi meslekleri ile ilgili olarak sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen denetleme yapmış olanlara ilgili idare (sözleşmeyi yapan idarenin yetkili makamı) tarafından tek sözleşmeye ilişkin olarak düzenlenir ve verilir.”  hükümlerine yer verilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yapılan incelemede; belge sahibi Öcal UÇARMAN’ın iş denetleme belgesine konu işe ait 5, 6, 7 ve 8 nolu hakedişlerin  tamamında bulunduğu, ancak, 5 ve 6 nolu hakedişlerde Erkan BEŞLİ ve Reza BAĞLARI, 7 ve 8 nolu hakedişlerde ise Ayşen GÜNYAKTI ile birlikte eş zamanlı olarak çalıştığının gerek itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulan belgelerden gerekse DSİ Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın 07.02.2008 tarih ve 593 sayılı cevap yazısı ve ekinde yer alan tablodan anlaşıldığı, anılan tabloda adı geçen şahısların mühendis olarak görev aldığının ve her bir hak ediş tutarının 1999 yılı sözleşme fiyatları ile gösterildiğinin anlaşıldığı, bu tutarların toplamı olan 63.791.304.357 TL’lık tutarın iş denetleme belgesi tutarı olan 63.791.304.360 TL ile aynı olduğu,  idareye ve Kuruma sunulan dilekçe eklerinde yer alan hak ediş raporlarından anılan kişilerin eş zamanlı olarak çalıştığının anlaşıldığı, dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 57 nci maddesinde düzenlenen; “…Bir iş veya işin kısmında aynı sıfat ve unvanla eş zamanlı görev yapan birden fazla elemanın olması halinde, iş deneyim tutarı, bu görevlilerin sayısına bölünerek bulunur.” hükmü gereği, anılan kişilerin işin anılan kısımlarında eş zamanlı olarak mühendis sıfatıyla çalışmış olmaları sebebiyle 5 ve 6 nolu hak ediş bedelinin 3 kişi arasında, 7 ve 8 nolu hak ediş bedelinin ise 2 kişi arasında eşit olarak bölünüp Öcal UÇARMAN’a ait belge tutarının hesaplanması gerekirken, işin değinilen kısmının toplam tutarı olan 63.791.304.360 TL’nin iş deneyim tutarı olarak düzenlendiği, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’nın görüş yazısından “ilgili kişilerin tamamının 5, 6, 7 ve 8 nolu kısımların hepsinde birlikte çalışmasının eşzamanlı çalışma için gerektiği”nin düşünüldüğünün anlaşıldığı, halbuki her bir hakediş / kısmın kendi içinde değerlendirilmesi ve o hakediş / kısım tutarının aynı sıfatla yer alan kişi sayısına bölünmesi gerektiği dolayısıyla değerlendirmenin bu bakımdan hatalı olduğu ve yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmıştır. Diğer taraftan idarenin; “diğer şahısların işin %50’lik kısmında çalışmaması nedeniyle belge tutarının bölünmediği” yönündeki değerlendirmesinin de mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, zira anılan Yönetmeliğin “Düzenleme koşulları” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan “..Yapımla ilgili hizmet işlerinde mühendis veya mimar olmak ve sözleşme bedelinin en az % 50’sinde fiilen görev yapmak..” hükmünün iş denetleme belgesine hak kazanmanın şartını ortaya koyduğu, ancak bu şartı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış kişilerin iş denetleme belge tutarlarının tespitinin bu husustan bağımsız olarak ve Yönetmeliğin yukarıda değinilen 57 nci maddesi hükmü doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla belge almaya hak kazanmış kişilerin işin tamamı veya bir kısmında eşzamanlı olarak aynı unvanla başka kişiler ile birlikte çalışmış olmaları durumunda, bu kişilerin belge almaya hak kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın belge tutarının o iş veya iş kısmında çalışan kişi sayısına bölünmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla işin 63.791.304.360 TL / 110.321.060.000 TL = 0,578; yani yaklaşık %58’lik bir kısmında çalıştığı görülen ve iş denetleme belgesi almaya hak kazanan Öcal UÇARMAN’ın belge tutarının belirlenmesinde 5, 6, 7 ve 8 nolu hak ediş bedellerinin bu kısımlarda çalışan kişi sayısına bölünerek tespit edilmesi gerekirken, işin fiziki olarak %58, parasal tutar olarak  63.791.304.360 TL’lik kısmında çalışan şahsın iş deneyim belgesi miktarının hatalı olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “İş deneyim belgesi” başlıklı 7.3.1 maddesinde;“İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya  en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 20 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi…”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu oranın, işin süresinin 1440 (Bindörtyüzkırk) takvim günü olduğu, işin süresinin 3 yıldan fazla bir dönemi kapsadığı, dolayısıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yıllara yaygın hizmet alımlarında yeterlik” başlıklı Ek 1 inci maddesine uygun olarak düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari şartname düzenlemesi kapsamında, ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin 1.520.000,00 YTL olduğu, dolayısıyla ihaleye asgari 304.000,00 YTL tutarında iş deneyim belgesi sunması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu belgenin uyuşmazlığa konu mevcut tutarı üzerinden güncellenmesi neticesinde ihaleye sunulan iş denetleme belgesi tutarının 539.572.650.724 TL olduğu tespit edilmiştir. Halbuki ihale işlem dosyasında bulunan tablodaki hakediş tutarları (Kalem 1+2+3; 4 ve 5 hariç) esas alındığında tutarların bölünerek gerekli hesaplama yapılması halinde iş deneyim belgesinin güncellenmemiş tutarının 24.322.932.750 TL (idarenin hesabına göre kalem 4 ve 5 dahil 24.322.932.750 TL + 365.736.607 TL = 24.688.669.357 TL), güncellenmiş tutarının ise 205.733.201.867 TL (idarenin hesabına göre 4 ve 5 dahil 209.104.076.362 TL) olacağı ve ihalede her iki durumda da asgari iş deneyim tutarını sağlamayacağı sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan ihale işlem dosyasında söz konusu belgenin güncellenmesine ilişkin ihale komisyonunca düzenlenen bir tutanağa rastlanmamıştır.

 

Öcal UÇARMAN adına düzenlenen belge üzerinde yapılan incelemede tespit edilen bir diğer husus görev yapılan tarihlere ilişkin olarak, anılan sürenin bir kısmının ihale ilan tarihinden geriye doğru 5 yıllık sürenin dışında kalmasına ilişkindir. Buna göre belgede Öcal UÇARMAN’ın 01.08.2002 – 14.08.2004 tarihleri arasında mühendis olarak görev yaptığı görülmüştür.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 59 uncu maddesinde yer alan;

 

“İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır :

 

e) İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterliğin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının sözleşme bedelinin asgari % 70’i oranında, iş denetleme ve iş yönetme belgelerinde yazılı deneyim tutarlarının ise sözleşme bedelinin asgari % 50’si oranında, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu, iş deneyim belgelerinden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda o işe ait düzenlenmiş hakediş raporları ve/veya idarece onaylı hakediş ödeme cetveli esas alınır. Ancak, bu belgelerin zorunlu nedenlerle ibraz edilemediği durumlarda, son beş yılda gerçekleşen işlerin oran ve tutarları doğrusal orantı yoluyla bulunur.”

 

hükmü gereğince Öcal UÇARMAN’ın belge tutarının hesabında ihale ilan tarihi olan 02.11.2007’den geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımlarının dikkate alınması gerektiği, buna göre anılan şahsın iş deneyimine ilişkin olarak 02.11.2002 tarihinden önceki çalışmalarının iş deneyim tutarı hesabından mahsup edilmesinin gerekli olduğu, iş deneyimi hesabında anılan hususun da göz önünde tutularak 5 yıllık sürenin dışında kalan çalışmalarının oransal olarak hesaplanması ve iş deneyim tutarından mahsup edilmesi hususuna dikkat edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesi tutarının yetersiz olduğu anlaşıldığından değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul