İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-16
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2007 tarih ve 2008/UH.Z-16 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.01.2008 tarih, 2008/UH.Z-165 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :17
Karar Tarihi:07.01.2007
Karar No :2008/UH.Z-16
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad. No: 62/3 G.O.P. ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,Yeni Adliye Binası Zemin Kat Kandıra/ KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.11.2007 / 33749
Başvuruya konu ihale:
 2007/154114 İhale Kayıt Numaralı “Taşımalı Sistemde Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Alımı ve Dağıtımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.12.2007 tarih ve 08.21.22.0119/2008-69Ek sayılı Ek İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            Kandıra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 15.11.2007 tarihinde  ile yapılan “Taşımalı Sistemde Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Alımı ve Dağıtımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B.İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.11.2007 tarih ve 33749 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen Şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde pilot ortak tarafından Kocaeli sınırları içinde yemek üretim tesisi olduğunu gösterir belgenin sunulması gerektiğinin düzenlendiği, bu düzenlemenin rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin aynı maddesinde pilot ortağın işyerine ait 4000 kişilik kapasite raporu istenildiği, bu düzenlemenin ihale konusu işin 3400 kişilik yemek dağıtımı niteliğinde olduğu göz önüne alındığında mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak; şikayet konusu ihaleye ait idari şartnamenin ve ilanın 2 inci maddesinde ihale konusu işin adı Taşımalı Öğrencilere Öğle Yemeği Hizmeti Satın Alınması olarak belirtilmiştir.

 

            Şikayete konu ihale ilanının 4.3.3 maddesinde “İhaleye katılan firmaların veya ortak girişim halinde pilot ortağın Kocaeli il sınırları içinde yemek üretim tesisi olduğuna dair belgeleri sunmak zorundadır.düzenlemesine ve ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde “İhaleye katılan firmaların veya ortak girişim halinde pilot ortağın Kocaeli il sınırları içinde yemek üretim tesisi olduğuna dair belgeler, teklif  ile birlikte ibraz edilecektir.   düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde; “Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır…..

 

            .....Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

           

            Söz konusu ihalenin Kocaeli Kandıra ilçesinde bulunan İlköğretim Okullarında bulunan öğrencilere taşımalı olarak öğle yemeği verilmesi işinden oluştuğu ve söz konusu yemeğin Kocaeli ili sınırları içerisinde bulunan bir yemek fabrikasında üretilmesinin ihale konusu işin niteliği gereği idarece gerekli bulunduğu anlaşılmıştır.

           

Bununla birlikte; Kocaeli İl sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan istekliler üzerinde ihale bırakılması halinde böyle bir üretim tesisi ile anlaşma yapmak suretiyle ihale konusu yemeğin Kocaeli il sınırları içerisinde üretimini sağlamaları mümkün bulunduğundan, ihaleye teklif verilmesi aşamasında isteklilerden Kocaeli il sınırları içerisinde yemek fabrikasına sahip olduklarına dair belgenin istenilmesi ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte bulunmuştur.

 

Kocaeli İl sınırları içerisinde üretim tesisi bulunmayan isteklilerden ihale üzerinde bırakılmaları halinde il sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir üretim tesisi ile sözleşme yapacaklarına dair taahhütname istenilmesinin ve/veya yüklenicinin işin yürütülmesi aşamasında böyle bir üretim tesisini temin edeceğine dair bir düzenlemeye ihale dokümanında yer verilmesinin söz konusu ihalede rekabetin sağlanması açısından yeterli olacağı anlaşıldığından idarece yapılan bahse konu düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türü “3.400 öğrenciye 135 gün süre ile sıcak öğle yemeği” olarak belirtilmiş, “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde “İşyerine ait 4000 kişilik kapasite raporu, teklif ile birlikte ibraz edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.…

 

…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin anılan maddesinde istenilen kapasite raporunun niteliğinin, işin niteliği ve miktarı ile uyumlu olup, bu itibarla da anılan mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılığın ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

EK GEREKÇE

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

1) İncelemeye konu ihalede; üç adet ihale dokümanının satın alındığı, sadece bir teklifin sunulduğu, dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı,

 

2) İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin miktarı ve türü “3.400 öğrenciye 135 gün süre ile sıcak öğle yemeği” olarak belirtilmiş, “Makine, Tesis ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde “İşyerine ait 4000 kişilik kapasite raporu, teklif ile birlikte ibraz edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

         Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.…

 

…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.…” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede, idari şartnamenin anılan maddesinde istenilen kapasite raporunun niteliğinin, işin niteliği ve miktarı ile uyumlu olmadığı, bu itibarla da anılan mevzuat hükümlerine aykırı  olduğu ve ihaleye bir isteklinin teklif verdiği dikkate alındığında ihalede rekabeti daralttığı  anlaşıldığından,

 

Yukarıdaki mevzuata aykırılıkların  ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

 

3) İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların idari ve/veya cezai yönleri ile gereği yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na da bildirilmesine karar verilmesi gerektiği,

 

 Görüşüyle  çoğunluk kararına katılıyorum.

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)     İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)    Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar :  iddiaların yerinde bulunmadığı  veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi   şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı  ilgili idareye aittir.
 
  

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul