İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1600
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :16
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1600
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Cihan Sok. No 2 06430 Sıhhiye / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2008 / 7218
Başvuruya konu ihale:
 2008/807 İhale Kayıt Numaralı “10 Ay Süreliğine 35 Kişi İle Muhtelif Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.07.47.0022/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “10 Ay Süreliğine 35 Kişi İle Muhtelif Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2008 tarih ve 7218 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihale kararının alındığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan firmanın teklifinin belgelendirilmiş olsa da personelin taşınma ve giyim maliyetini karşılamasının mümkün olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 

 

İdarenin 06.02.2008 tarihli yazıları ile Habay Taşımacılık ve Haybil Ltd. Şti.’den ihale dokümanında belirtilen tahaffuz malzemesi ve yol bedeline ilişkin belgelendirilmek suretiyle ayrıntılı açıklama sunmaları istenilmiştir. Firmaların sunduğu açıklamalar idarece yeterli görülmüştür.

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesi ve teknik şartnamede yapılan düzenlemeler dikkate alındığında,

 

            1) 1 aşçı için 10 ay boyunca % 35 asgari ücret fazlası, 26 gün üzerinden 3.25 YTL yemek ve 2,23 YTL yol bedeli ile toplam 12 yevmiye resmi ve dini bayram ücreti ve ayni giyim bedeli hesaplanması gerekmektedir.

           

            2) 4 sağlık memuru için 10 ay boyunca % 50 asgari ücret fazlası 26 gün üzerinden 3.25 YTL yemek ve ayni yol bedeli, ayni giyim bedeli (resmi ve dini bayram ücreti yok) hesaplanması gerekmektedir.

 

            3) 8 kaloriferciden,

 

            Merkezde çalışacak 4 kaloriferci için 10 ay boyunca % 15 asgari ücret fazlası, 26 gün üzerinden 3.25 YTL yemek ve ayni yol bedeli ile ayni giyim bedeli hesaplanması gerekmektedir.

           

            Sosyal sitede çalışacak 4 kaloriferci için ise, 10 ay boyunca % 15 asgari ücret fazlası, 26 gün üzerinden 3.25 YTL yemek ve 2,23 YTL yol bedeli ile ayni giyim bedeli hesaplanması gerekmektedir.

 

            Ayrıca, 8 kaloriferci için toplam 22 yevmiye resmi ve dini bayram ücreti ödeneceği öngörülmüş olup kaloriferciler için yol bedelinde farklı 2 düzenleme bulunduğundan hangi gruptan 22 yevmiyenin hesaplanacağı idari ve teknik şartnamedeki düzenlemelerden anlaşılamamıştır. Bu hesabı, idarenin ve ihale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın farklı şekillerde yaptığı görülmüştür.

 

            4) Toplam 22 vasıfsız işçiden,

 

            2 santralci, 2 temizlikçi, 2 garson olmak üzere sosyal sitede çalışacak 6 vasıfsız işçinin 10 ay boyunca asgari ücret, 26 gün üzerinden 3.25 YTL yemek bedeli ve 2.23 YTL yol bedeli ile ayni giyim bedeli hesaplanması gerekmektedir.

 

            Kalan 16 vasıfsız işçi için 10 ay boyunca asgari ücret, 26 gün üzerinden 3.25 YTL yemek bedeli ve ayni yol bedeli ile ayni giyim bedeli hesaplanması gerekmektedir.

 

            Ayrıca, İdari şartnamenin 26.3.2 nci maddesinde ve teknik şartnamenin 6.6 maddesinde, vasıfsız işçilerden santralciler için 24, temizlikçiler için 15, garsonlar için 24 yevmiye olmak üzere toplam 63 yevmiye resmi ve dini bayram ücreti öngörülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, vasıfsız işçilerin 6 garson, 12 temizlikçi ile çaycı, 1 sekreter, 3 santralciden ibaret olduğu belirtilmektedir.

 

            Vasıfsız işçiler açısından yol bedelinde farklılık bulunduğundan resmi ve dini bayram ücreti hesabı yapılması mümkün görülmemiştir. Bu hesabı, idarenin ve ihale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın farklı şekillerde yaptığı görülmüştür.

 

            Bu verilerle işçilik hesabı yapılamayacağı sonucuna varılmıştır. İdarenin ve firmaların da bu noktada aynı verileri dikkate almadan hesaplama yaptığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde; “…Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İdare tarafından teklif mektubu eki cetvelde, bayram ve tatil günleri yapılacak çalışma için işçilere ödenecek ücretin ayrı bir iş kalemi olarak belirtilmesi gerekirken belirtilmediği görülmüş olup idare tarafından düzenlenen teklif mektubu eki cetvelin işin yürütülmesi sırasında belirsizliklere neden olabileceği düşünülmektedir.

 

Sonuç itibariyle ihale dokümanındaki düzenlemelerin isteklilerin teklif fiyatını belirlemelerini engelleyecek şekilde belirsizlik taşıdığı, bu nedenle sağlıklı teklif sunulması ve tekliflerin gerçekçi şekilde değerlendirilmesi imkanının bulunmadığı anlaşıldığından ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul