İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1601
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :17
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1601
Şikayetçi:
 Kırıklar İnş. Taah. Tahmil Tahliye Temz. Tekel Yemek Tic. San. ve Paz. Ltd. Şti., Mahallebaşı Karskapı Caddesi No 1/B ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Tekman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Hürriyet Mah. Tekman / ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9830
Başvuruya konu ihale:
 2008/34445 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Kaloriferci ve Bekçi Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.09.78.0022/2008-43 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tekman Yatılı İlköğretim Bölge Okulu tarafından 19.03.2008 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Temizlik, Kaloriferci ve Bekçi Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırıklar İnş. Taah. Tahmil Tahliye Temz. Tekel Yemek Tic. San. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 04.04.2008 tarih ve 9830 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İhalenin önce ilan edildiği, sonra ihale gününe 7 gün kala ihalenin 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre yapılması yönünde karar değiştirildiği,

 

            2) İhaleye davet edilen Serhat Ltd. Şti.’nin ihaleye davet edilmeyen Ürün Ltd. Şti. ile ortak girişim kurarak ihaleye katıldığı ve pilot ortak olan Ürün Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin kullanıldığı, 

 

            3) Dokümanda giyim bedelinin yüklenici firma tarafından karşılanıp karşılanmayacağı hususunda belirsizlik olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın giyim bedelini karşılayamayacağı,

 

            4) İdarenin şikayet başvurusu hakkı olmadığından hareketle şikayeti reddetmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            iddia edilmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 25.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idareden gelen ihale süreci bilgi formundan anlaşıldığı üzere idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın ve ihale işlemlerine devam edileceğine ilişkin kararın 26.03.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.04.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve idarece 01.04.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır…” açıklaması getirilmiştir.

 

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar uyarınca; ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınan hallerde, bu karar ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı kararın bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Buna göre, başvuru sahibince ihale işlemlerinde devam kararından da haberdar olunan 26.03.2008 tarihini izleyen 3 gün içinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken süre geçirildikten sonra başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde itirazen şikayet süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine Kurul tarafından karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yapılan ön inceleme sonucunda anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verilmektedir.

 

Sözkonusu başvuruda; İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul