İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1602
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :19
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1602
Şikayetçi:
 Mikdat Aşcıoğlu- Aşcıoğlu Yemek Üretim Dağıtım ve Toplu Temz. Hizmetleri Belediye İşhanı No:10 Bağlarbaşı/GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Y.Hükümet Konağı Kat.5 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7223
Başvuruya konu ihale:
 2008/1329 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.07.62.0041/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 04.02.2008 tarihinde  ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Aşcıoğlu Yemek Üretim Dağıtım ve Toplu Temz. Hizmetleri ticari unvanıyla faaliyet gösteren Mikdat AŞÇIOĞLU tarafından 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.03.2008 tarih ve 7223 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin idari şartnamenin 7.2.2 nci maddesi uyarınca sunduğu bilanço ve gelir tablosunda yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayı bulunmadığı, bu durumun ihale komisyonu ve tekliflerin açılması aşamasında hazır bulunan isteklilerce tespit edildiği, bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği, gerçekçi piyasa şartları içerisinde ortalama 5,20 YTL birim fiyatla ihale konusu hizmetin yürütülmesinin mümkün olmadığı,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “ Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde, bilançonun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin sunulmasının zorunlu olduğu ihaleler ile bu belgelerin yeterlik ve sunuluşuna ilişkin şekil şartları belirlenmiş olup bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelerden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan  Genel Mizan, Ayrıntılı Bilanço, Ayrıntılı Gelir Tablosunda, isteklinin kaşe ve imzasından başka onay bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu belgelerin, anılan Yönetmelik hükmünde öngörülen usule uygun olmadığı anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm, XIII H.a maddesinde yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin hesap yöntemi esas alınarak en düşük teklif sahibinin (ihale üzerinde bırakılan) teklifi sınır değerlinin altında kaldığı gerekçesiyle idari şartnamenin 33 üncü maddesi uyarınca teklife ilişkin açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

Aşırı düşük teklifin belirlenmesine ilişkin yöntem yapım işleri ihaleleri için belirlenen yöntem olmakla birlikte neticede en düşük teklif sahibinin (ihale üzerinde bırakılan) teklifi yaklaşık maliyet ve diğer tekliflere göre ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip açıklama istenilmiştir.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.

 

            Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, idarece teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları istemesi gerekirken en düşük teklif sahibine sadece teklifle ilgili savunma yapılması istenilmiştir.

 

            İdarenin talebi üzerine, ihalede en düşük teklif sahibi olan istekli tarafından daha önce gerçekleştirilen aynı nitelikteki hizmet alımı ihalelerine verdikleri teklif fiyatları ve malzeme teminindeki avantajlı koşulları ve malzeme teminine ilişkin fatura vb. belgeler konularak açıklama yapılmış ihale komisyonunca da bu açıklamalar yeterli görülmüştür.

 

            En düşük teklif sahibinden açıklama istek yazısında, mevzuatta öngörüldüğü şekilde maliyet bileşenleri belirtilmediğinden, teklif sahibi tarafından yapılan açıklamanın sıhhatli değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu çerçevede, idarece aşırı düşük teklif olarak belirlenen istekliden istenilen açıklama yazısının, anılan Yönetmelik hükmüne uygun olmadığı anlaşılmış olup 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesine uygun açıklama istenilmesi ve yeniden değerlendirme yapılması gerekmekte ise de, en düşük teklif sahibinin teklifle sunduğu bilanço, ayrıntılı gelir tablosu ve genel mizanın mevzuatta öngörülen usule uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden; aşırı düşük teklif olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin yeniden yapılmasına gerek görülmemiştir.

 

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (i) bendi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen şikayetçinin teklifinin geçerli olup olmadığı yönünden incelenmesi sonucunda;

 

Şikayetçi, Aşcıoğlu Yemek Üretim Dağıtım ve Toplu Temz. Hizmetleri ticari unvanıyla faaliyet gösteren Mikdat AŞÇIOĞLU’nun, Yeniçeri Temizlik Tur.İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile ortak girişim oluşturarak teklif verdikleri belirlenmiştir. 

 

Yeniçeri Temizlik Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun, serbest muhasebeci tarafından düzenlenip onaylandığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde; isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birisinin ayrı ayrı sunması zorunlu kılınan bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği hüküm altına alınmış olup şikayetçi tarafından sunulan serbest muhasebeci tarafından düzenlenen belgenin anılan Yönetmelikte belirlenen geçerlilik şartını sağlamadığı anlaşılmıştır.

 

Bu haliyle, şikayetçinin (özel ortak konumunda olduğu ortak girişimin) teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi işleminde mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, biri şikayetçi diğeri ihale üzerinde bırakılan istekli olmak üzere iki teklifin geçerli teklif olarak belirlendiği ihalede her iki isteklinin bilanço ve ayrıntılı gelir cetvellerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde öngörülen yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması şartına uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmış olup bu durumda ihalede geçerli teklif bulunmaması nedeniyle ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul