İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1603
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :21
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1603
Şikayetçi:
 Jet Güvenlik Ltd. Şti., Moda Caddesi Tellalzade Sokak No:10, D 4 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şişli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Merkez Mahallesi Oktay Cebeci Sokak No:25-27 80260 Şişli / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7982
Başvuruya konu ihale:
 2008/3443 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.08.12.0078/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şişli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Jet Güvenlik Ltd. Şti.’nin 14.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 7982 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararı ile tekliflerinin en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 93.617,69.-YTL olduğu ve söz konusu teklif bedelinin asgari maliyetin altında bulunduğu, fiyat farkı verilmeyen ihalede mali mesuliyet sigortası dahil toplam maliyetin 94.732,74.-YTL olduğu ve giyim ve teçhizat bedelleri hariç tutulmasına rağmen belirtilen teklifin asgari maliyetin altında kaldığının görüldüğü, ayrıca tatilde çalışma gün sayısı hesaplamasının asgari ücretin %35 fazlası mı yoksa %40 fazlası üzerinden mi yapılacağının şartnamede belirtilmediği iddia edilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İddiaya ilişkin olarak düzenlenen 27.02.2008 tarihli raportör raporunda; ihale üzerinde bırakılan CRSG Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifi olan 93.617,69.-YTL’nin yaklaşık maliyetin altında olduğu, idari şartnamenin 26.1.1 maddesinde yol parasının ayni olarak ve İETT’nin aylık “sivil mavi akbil” kartı kullanılarak (30 günlük) karşılanması gerektiğinin belirtildiği, aylık mavi akbil kartın İETT Resmi internet sitesinde KDV dahil 100,00.-YTL ve KDV hariç 84,75.-YTL olarak hesaplanması gerektiği, ayrıca mali mesuliyet sigorta giderinin 193,20.-YTL olduğu, KİK internet sayfasındaki işçilik hesaplama modulü kullanılarak işçilik gideri, yol bedeli ile resmi tatil ve bayram günleri dahil teknik şartnamenin 4.j maddesinde belirtilen güvenlik ekipman ve giysi maliyeti hariç 2008 yılı 1. dönem 4 aylık 7 kişinin asgari ücretin %35 fazlasıyla 8 kişilik resmi bayram ve tatil günü dahil maliyetinin 31.498,55.-YTL, 2008 yılı 2. dönem 6 aylık 7 kişinin asgari ücretin %35 fazlasıyla 34 günlük bayram ve resmi tatil günleri dahil maliyetinin 50.209,66.-YTL, 2008 yılı 1. dönem 4 aylık 1 kişinin asgari ücretin %40 fazlasıyla maliyetinin 4.612,92.-YTL, 2008 yılı 2. dönem 6 aylık 1 kişinin asgari ücretin %40 fazlasıyla maliyetinin 7.237,89.-YTL olarak hesaplandığı, bu durumda toplam maliyetin 93.559,02.-YTL olduğu, CRSG firmasının mali mesuliyet sigortası için Işık Sigortadan 20 personel için aldığı sigorta bedelinin 8 kişi için 36,75.-YTL olarak hesaplandığı, yol gideri ile resim tatil ve bayram günleri dahil işçilik maliyeti toplamı olan 93.559,02.-YTL ile mali mesuliyet sigorta bedeli olan 36,75.-YTL’nin toplamı olan 93.595,77.-YTL ile CRSG Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifi olan 93.617,69.-YTL arasındaki farkın 21,92.-YTL olduğu, KİK Genel Tebliği uyarınca giyecek giderinin sözleşme ve diğer giderler (%3) kısmına dahil olarak öngörülmesi nedeniyle ihale komisyonu kararına katılındığı belirtilmiş olup, söz konusu raportör raporu üzerine idarenin 27.02.2008 tarih ve 471 sayılı yazısı ile Jet Güvenlik Ltd. Şti.’ne şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı bildirilmiştir.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde; ihale konusu işin 10 aylık 8 kişi ile özel güvenlik hizmeti alımı olduğu belirtilmiştir.

 

            Teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin olarak idari şartnamenin 26.1 maddesinde; “Yapılacak ulaşım, sigorta, vergi , resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir. Ayrıca, 1-Yol parası: Yüklenici hastanede çalıştırdığı personele aylık olarak İETT’nin 1 aylık sivil mavi kartı veya aylık sivil mavi akbil verecektir. 30 (Otuz günlük) 3-Elbise yüklenici tarafından (Teknik şartnamede ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ve Uygulama Yönetmeliklerinde belirtilen şartlarda olmak üzere) ayni olarak karşılanacaktır. 4-a) 7 (yedi personele verilecek ücret asgari ücretin güvenlik elemanları için %35 (yüzde otuzbeş) fazlası, b) 1 (Bir) Sorumlu personel için %40 (yüzdekırk) fazlası olacak. 5- Çalıştırılacak personele yılı içinde 15 (onbeş) takvim günü ücretli izin verilecek. İstekli yıllık izin verilen personel yerine eleman çalıştırmayacaktır. 6- Tatilde çalışacak toplam gün sayısı 42 gündür (Kırkiki gün). Not: yukarıdaki 1-3-4 ve 6.bentler teklif fiyata dahildirler.”, 26.2 maddesinde; “(26.1) nci madde de yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.”, 26.3 maddesinde; “Ayrıca mali sorumluluk sigorta masrafı teklif fiyata dahildir.”, 26.4 maddesinde;  Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece  yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            İdari şartnamenin 48.1 maddesinde; “Fiyat farkı verilmeyecektir.”, 49.2 maddesinde; “…İşe 01.03.2008 tarihinde başlanıp 31.12.2008 tarihinde bitecek…” düzenlemeleri,

 

            Ayrıca, idari şartnamenin VI-Diğer Hususlar bölümünde yer alan 56 ncı maddesinde; “İstekli a) 3 adet telsizi işe başladığı günden itibaren bulunduracak. b) Her personel için düdük, c) Bir el metal dedektörü, d) İki el fenerini bulunduracak. e) Bekçi saati veya vardiya kontrol sistemi yüklenici tarafından temin edilecek.” düzenlemesi

 

bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca birim fiyat teklif verileceği anlaşılan söz konusu ihaleye ait birim fiyat teklif cetvelinde; sorumlu personel olarak belirlenen 1 kişiye brüt asgari ücretin %40 fazlasının, diğer 7 güvenlik elemanına ise brüt asgari ücretin %35 fazlasının verileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan düzenleme ile ihale konusu hizmetin ifası için gerekli görülen personele ödenecek ücretin, personelin pozisyonuna göre 2 ayrı gruba ayrıldığı anlaşılmaktadır.

 

4857 Sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde ise; “…

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. … Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

3-Vasıflı personel için ise yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret üzerinden aynı hesaplamalar yapılacaktır. Brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası olarak belirleme yapılmayacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.


16 –     İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 

Teklif fiyata dahil resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ücretinin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısının ihale dokümanda açıkça belirtilmesi ve çalıştırılması öngörülen toplam işçi sayısı ile toplam tatil günü sayısının çarpımıyla bulunacak gün sayısına göre ödenecek ücretin belirlenmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca; 4857 Sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G.3 maddesine göre; aylık ücreti, asgari ücretin (%) fazlası olan personele ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması karşılığında ödenecek ücretin de, asgari ücretin fazlası üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

 

İdari şartnamenin 26.1 inci maddesinin 6 ncı bendinde yer alan düzenlemede; tatilde çalışılacak toplam gün sayısının 42 olduğu anlaşılmakla birlikte, tatil günü ödenecek ücretin hesaplanmasında esas alınacak ücretin asgari ücretin %35 fazlası mı yoksa %40 fazlası mı olduğu yada 42 tatil gününden kaçında asgari ücretten % 40 fazla ücret ödenecek, kaç gününde ise asgari ücretten %35 fazla ücret ödenecek personelin çalışacağı anlaşılamamaktadır.

 

Diğer yandan; idari şartnamenin 49.2 nci maddesi uyarınca fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılan söz konusu ihalede 01.03.2008-30.06.2008 tarihleri arasındaki ilk 4 ay için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında geçerli brüt asgari ücret olan 608,40.-YTL üzerinden, 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasındaki 6 ay için ise bu tarihler arasında geçerli brüt asgari ücret olan 638,70.-YTL üzerinden yapılacak hesaplama ile ihale konusu işe ait işçilik maliyetinin hesaplanması gerektiği göz önüne alındığında, idari şartnamenin 26.1 inci maddesinin 6 ncı bendine göre çalışılacak olan toplam 42 tatil gününden kaçının 01.03.2008-30.06.2008 tarihleri ve kaçının 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasına tekabül ettiği de anlaşılamamaktadır.

 

Fiyat farkı verilmeyeceği ve farklı ücret gruplarında personel çalıştırılacağı belirtilen söz konusu ihalede işin başlama ve bitiş tarihlerinin de 01.03.2008 ile 31.12.2008 olduğu dikkate alındığından, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücretin hesaplanabilmesi için 01.03.2008-30.06.2008 ile 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 2 ayrı döneme göre yapılacak tasnif ile her bir dönemde hangi ücret grubundan kaç kişinin ve kaç tatil günü çalışacağının açıkça ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca; söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde ihale konusu işte uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranına da yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihaleye ait idari şartnamede iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranına yer verilmemesi Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” maddesinde yer alan; “…6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” düzenlemesine aykırı bulunmuştur.

 

Toplam 8 personel çalıştırılacağı ve fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılan söz konusu ihalede 1 adet sorumlu personel için  asgari ücretin % 40 fazlası, 7 güvenlik personeli için asgari ücretin % 35 fazlası olmak üzere 2 ayrı ücret grubunun belirlenmesi nedeniyle, söz konusu ihalede resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücretin hesaplanabilmesi için ihale konusu işin süresi olan 01.03.2008 ile 31.12.2008 tarihleri arasında brüt asgari ücret değişikliğinden önceki ve sonraki dönemde ayrı ayrı belirtilmek üzere çalışılacak resmi ve dini bayram gün sayısı ile bu günlerde çalışacak personel sayısının ve bu personelin tabi olduğu ücret grubunu gösteren bir düzenlemenin ihale dokümanında yer alması gerekmesine karşın, söz konusu ihaleye ait dokümanda bahse konu hususlara yer verilmeyerek sadece toplam 42 tatil günü çalışılacağının belirtilmesi nedeniyle söz konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin hesaplanması,  teklif fiyatının belirlenmesi ve dolayısıyla idarece tekliflerin değerlendirmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

     

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan incelenme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            (i) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklifin geçerli olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

            Söz konusu ihalede 05.02.2008 tarihli kesinleşen ihale kararına göre ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen CRSG Özel Güvenlik Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu 22.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında teklif maliyeti kalemlerinden birini oluşturan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini açıklamak üzere aşırı düşük açıklama yazısı ekinde sunduğu özel güvenlik sigorta teklifinin Işık Sigorta A.Ş’nin acentası olan Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIIH/ (b) maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. …

         

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir....” açıklaması yer almaktadır.           

 

            Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasında özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedelini açıklamak üzere sunduğu ilgili sigorta acentesinden alınan belgenin ekinde  teklif edilen sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetinin geçekleştirebileceğine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısı bulunmadığı halde ihale komisyonunca aşırı düşük teklif sorgulamasına yaptığı açıklama uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekirken, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul