İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1604
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :22
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1604
Şikayetçi:
 MCA Bilgi İşlem Sos. Hizm. İnş. Turz. Gıda Temz. Eğt. Tic. Ltd. Şti., Cevizlidere Mahallesi 14. Cadde No: 2/16 Balgat/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7063
Başvuruya konu ihale:
 2007/184236 İKN|li “ Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.07.29.0085/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak MCA Bilgi İşlem Sos. Hizm. İnş. Turz. Gıda Temz. Eğt. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) T.C.D.D. 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin İç ve Dış Çevrelerinin Temizliği İşi”’nin 24.12.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu işe ilişkin kesinleşen ihale kararının 06.02.2008 tarihli yazı ile bildirildiği, anılan yazıda ihalenin Aras Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının belirtildiği, ancak daha önceki bir aşamada idareye yapılan 25.12.2007 tarihli şikayete idarenin verdiği 08.01.2008 tarihli cevapta, ihalenin üzerilerinde kalması nedeniyle her hangi bir hak kaybı bulunmadığından dilekçelerinin değerlendirmeye  alınmadığının ifade edildiği, idarenin 08.01.2008 tarihli yazısı ile 06.02.2008 tarihli yazılarının birbiri ile çeliştiği,

 

            2) 06.02.2008 tarihinde yazılıp 11.02.2008 tarihinde postaya verilen kesinleşen ihale kararının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen, ihale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç 5 iş günü içinde ihale kararının onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder hükmüne uymayıp 10 gün sonra onaylaması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı ve Uygulama Yönetmeliğinin 75 inci maddesine aykırı olarak kararın onaylandığı, kanunda belirtilen süreçlere uyulmadığı, ayrıca aynı ihaleye ilişkin birbiri ile çelişen iki karar alınması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak :

 

                        TCDD 2. Bölge Müdürlüğü tarafından Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği İşi”’nin 24.12.2007 tarihinde teklif birim fiyat usulüne göre  ihale edilmiştir. Söz konusu iş 20 işçi ile 12 ay süreli olarak temizlik hizmetlerinin yapılması işidir.

 

            Şikayet konusu ihaleye ilişkin kesinleşen ihale kararının 25.01.2008 tarihinde onaylandığı ve 06.02.2008 tarihli yazı ile kesinleşen ihale kararının isteklilere iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiği, anılan kararda ihalenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen Aras Hizmet Org. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.  üzerinde bırakıldığı, Ek-Kar Özel Güv. Sis. İnş. Gıd. Tic. Ltd. Şti.’nin ise  ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihalenin daha önceki bir aşmasında, ihalede teklif vermiş olan Nestaş Taşeronluk ve İş Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı hususunda idareye 25.12.2007 tarihli yazı ile ilk şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin bu şikayeti 08.01.2008 tarihli yazısı ile,“ Şikayette belirtmiş olduğunuz ihaleye katılan Nestaş Taşeronluk ve İş Güv. Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında vermiş olduğu iş bitirme belgesi KİK Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak düzenlenmediğinden teklifi komisyonumuzca değerlendirme dışı bırakılmış olup, firmanız kanunun 54 üncü maddesine göre bir hak kaybı ve zarara uğramadığından yapılan ihale üzerinizde kaldığından vermiş olduğunuz dilekçe değerlendirmeye alınmamıştır.” şeklinde cevapladığı belirlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin idareye ihalenin daha sonraki aşamasında başka konuya ilişkin 18.02.2008 tarihli şikayet başvurusuna 20.02.2008 tarihli yazısı ile,“ firmanız aynı şikayet dilekçesi konusu hakkında Behiçbey Eğitim Merkezi Binasının temizliği ile Bölge Müdürlüğü binasının temizliği hakkında ihaleye şikayet dilekçesi verdiğinden ve bunların cevabı yazısında yazının son paragrafı belirtilen şekilde yazılmış olup, bu ihale de firmanız üzerinde bırakıldığından, Ankara Misafirhane ve personel yatakhanesinin iç ve dış çevrelerinin temizlik hizmetlerinin 20 eleman ile 12 ay süre ile yaptırılması ihalesinde sehven bu paragraf yazılmıştır. Sehven yapılan bu hatadan dolayı kesinleşen ihale kararımız ile şikayet dilekçesi arasında bir çelişki bulunmamaktadır.” şeklinde cevap verildiği görülmüştür.

 

                Yukarıda belirtilen tespitler şikayet konusu ile birlikte değerlendirildiğinde; şikayete konu ihalenin kesinleşen ihale kararında ihalenin Aras Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı belirtilmiştir. İdareye yapılan ilk şikayet başvurusuna cevap yazısı olan 08.01.2008 tarihli yazının sonunda yer alan ifadenin idarece sehven yapıldığı anlaşıldığından, idarenin 06.02.2008 tarihli kesinleşen ihale kararı ile 08.01.2008 tarihli yazısının  çelişkili olduğu yönündeki iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayet konusu ihalenin ihale kararının 16.01.2008 tarihinde alındığı ve 25.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, 25.01.2008 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale kararının 06.02.2008 tarihinde isteklilere iadeli posta yoluyla gönderildiği belirlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

            Anılan Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

            Süreler açısından değerlendirme yapıldığında şikayet konusu ihale kararının Kanunda belirtilen süre içerisinde ihale yetkilisince onaylanmadığı, kesinleşen ihale kararının da süresi içerisinde isteklilere bildirilmediği anlaşılmaktadır.

            İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden ihale kararının sürelere uyulmayarak onaylandığı konusunda S.İ.S. Hizmet Grup Ltd. Şti. tarafından da idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin söz konusu başvuruya cevabında, bu gecikmenin ihale kararının alınmasından sonra idareye farklı firmalar tarafından yapılan şikayet başvurularının değerlendirmesinden kaynaklandığının ifade edildiği belirlenmiştir.

            İdareden temin edilen belge ve bilgilerden, daha önce Kartanesi İnşaat Taah. Hizm. Ltd. Şti. tarafından, başvuru sahibi tarafından ve S.İ.S. Hizmet Grup Ltd. Şti. tarafından  idareye farklı konularda şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla idarece ihale kararının onaylanması ve daha sonra kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderilmesinde gecikmeye şikayet başvurularının neden  olduğu yönündeki idarenin beyanı yerinde görülmüştür.

 

            Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve şikayet konusu husus birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonunca alınan kararın ihale yetkilisince süresi içerisinde onaylanmadığı ve kesinleşen ihale kararının süresi içerisinde isteklilere gönderilmediği yönündeki iddia yerinde görülmekle birlikte, söz konusu aykırılığın ihale sürecini etkileyecek esaslı bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.    

                       

            Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile
karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul