İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1607
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :25
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1607
Şikayetçi:
 Özen Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Eski Londra Asfaltı Karanfil İş Merkezi No:51 K:7 Bahçelievler / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı No:13 67300 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.03.2008 / 7423
Başvuruya konu ihale:
 2008/1515 İhale Kayıt Numaralı “2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2008 tarih ve 08.07.71.0097/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı’nca 01.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Özen Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.03.2008 tarih ve 7423 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, tekliflerini 2008 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin asgari ücret üzerinden hesaplayarak verdikleri, idare tarafından ise “2008 yılının ilk altı ayı ile ikinci altı ayına ilişkin asgari ücret belli olduğundan bu ücretler dikkate alınarak teklif hazırlanması gerektiği, tekliflerinin ise asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa İdari Şartnamenin 48 inci maddesi gereği asgari ücrette meydana gelen artışların fiyat farkı olarak verileceğinin düzenlendiği, tekliflerinin söz konusu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 24.03.2008 tarih ve 2008/AK.H-771.1 sayılı kararı ile başvuru sahibi tarafından süresinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığından, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluştuğuna karar verilmiştir. Bu nedenle; başvuru sahibinin iddiaları ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin “Karadeniz Ereğli Belediyesi 2008 yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” olduğunun belirtildiği, işin fiziki miktarı ve türünün ise 2.c maddesinde “12 adet özel güvenlik elemanı çalıştırılması hizmet alımı işi” olarak belirlendiği,

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3. Ayrıca, yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

26.3.1 Çalıştırılacak personele, ilgili İş Kanunu çerçevesinde yapılacak tüm ödemeler ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında giyilmesi zorunlu olan ve teknik şartnamede belirtilen iş elbiseleri verilmesi gibi giderler teklif fiyata dahildir. Bir adet personel için 198 YTL’dir. Özel güvenli elemanları resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü çalıştırılmayacaktır.

26.4….

26.5 Söz konusu iş ile ilgili iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 1,5 dur.” düzenlemesine,

 

49.2 inci maddesinde; “İşin süresi; 12 Güvenlik elemanı 315 takvim günü (20.02.2008- 31.12.2008 tarihleri arası) dür.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale konusu işte teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç) 94.411,86 YTL olduğu görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları” başlıklı 48 inci maddesinde;

“48.1. Yükleniciye, fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişikliklerden kaynaklanan fark (07.05.2004 tarih ve 25455 sayılı Resmi Gazete)

İhale konusu hizmetin gerçekleştirilebilmesi için çalıştırılacak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi personelin sayı ve günlük çalışma saati belirtilmesi kaydı ile;

a)Asgari ücret komisyonunca ihale (son teklif verme) tarihinde 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenmiş asgari ücretin değiştirilmesi halinde eski ve yeni asgari ücret arasındaki fark,

b)İhale (son teklif verme) tarihi itibariyle işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücretin değişikliği veya sigorta primi alt sınır değişikliği ile prim oranlarının değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark,

c)506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 77. maddesi 2. fıkrası çerçevesinde sözleşmede öngörülen ücret ekleri nedeniyle, işveren tarafından karşılanmakta olan sosyal sigortalar primi ve işsizlik sigorta primine ilişkin toplam tutarda meydana gelecek fark toplamı (a, b,c bentlerinin toplamı,) 506 sayılı kanun gereğince işveren nam ve hesabına hazinece yapılacak ödemelerde dikkate alınmak suretiyle bu esasların 7. maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 48.1 maddesinin 24 numaralı dipnotunda; “İdareler, sözleşmenin yürütülmesi sırasında fiyat farkı verilmesini öngörmüyorlar ise 48.1 maddesine “verilmeyecektir” yazacaklardır.

 

İdareler fiyat farkı verilmesini öngörüyorlar ise 48.1 maddesine “verilecektir” yazıp, yürürlükteki fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağı hususunu belirtecekler ve ilgili hükümleri buraya ekleyeceklerdir. Fiyat farkı hesaplanacak işlerde; ilgisine göre a1, a2, b1, b2, c ve d sabit katsayılarından gerekli olanlar, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenecek ve 48.2 maddesi olarak buraya eklenecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan düzenlemeden idare tarafından fiyat farkı verilmesi öngörülmüyor ise idari şartnameye “verilmeyecektir” yazılması, fiyat farkı verileceği durumlarda ise fiyat farkı kararnamesi hükümlerine göre uygulama yapılacağının belirtilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak idari şartnamenin 48 inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı verilmeyeceğinin belirtildiği, aynı düzenlemenin devamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark” başlıklı 8 inci maddesinde bulunan düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

 

            İdarenin yaklaşık maliyetini oluşturan kalemlerden asgari işçilik maliyeti hesabının incelenmesi sonucunda; 4 ay 15 gün için 01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında geçerli brüt asgari ücret tutarı olan 608,40YTL esas alınarak hesaplama yapıldığı, 6 ay için ise 01.01.2008 tarihinden itibaren yapılacak ve fiyat farkı verilmeyecek ihalelerde ikinci altı aya ilişkin hesaplama modülü kullanılarak 01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında geçerli asgari ücret olan 638,70YTL esas alınarak hesaplama yapıldığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihaleye teklif veren Türker Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Özen Koruma ve Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin  tekliflerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği firmalara gönderilen 04.02.2008 tarihli yazılar ile belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği, her iki isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının incelenmesi sonucunda, personele ödenecek ücret için  01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında geçerli brüt asgari ücret tutarı olan 608,40YTL esas alındığı için değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde; fiyat farkı verilmeyeceği belirtildikten sonra asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan farkın fiyat farkı olarak verileceği yönünde düzenlemeye yer verildiği, idare tarafından fiyat farkı verilmeyecek ihalelere ilişkin teklif değerlendirmesi yapıldığı, tekliflerini fiyat farkı verilecek ihalelere uygun olarak hazırlayan isteklilerin ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı görüldüğünden, ihale dokümanının ihaleye sağlıklı teklif verilmesini engellediği sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan; idari şartnamenin 26 ncı maddesinde her bir personel için 198,00YTL’lik bir giyim bedelinin öngörüldüğü görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. bölümünün “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G maddesinde;“Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat gereğince idari şartnamede giyecek gideri için parasal tutar öngörülmemesi gerekmekte iken, her bir personel için 198,00YTL’lik bir giyim bedelinin öngörülmesi ve tekliflerin idari şartnamedeki söz konusu düzenlemeye göre verilmesinin istenilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılığın değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, İçişleri Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul