İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1609
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :27
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1609
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 06440 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliği, İzmit Yolu 3. Km. 77100 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8032
Başvuruya konu ihale:
 2008/4132 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2008 tarih ve 08.08.14.0102/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin 06.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 8032 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

l- Hizmet Alımı İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40’ıncı maddesinde; “Bu  belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15´inden ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10´undan az olmaması gerekir.” hükmü bulunduğu ve aynı Yönetmeliğin “Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında Yeterlik” başlığı altında düzenlenen Ek l inci maddesinde; “…..bu Yönetmeliğin 40 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranlar ile 42 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki oranların; bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5´i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5´i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5´i alınarak yeterlik kriterleri belirlenir.” hükmüne yer verildiği,  ancak idari şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlığı altında düzenlenen 49.1 inci maddesinde; “sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.04.2008 tarihinde işe başlanacak, 275 (9 ay) gün süreyle 31.12.2008 tarihinde iş tamamlanacaktır.” düzenlemesi, 49.2 nci maddesinde “işin süresi 275 Gün (9 ay) takvim günüdür.” düzenlemesi bulunduğu,  dolayısıyla işin süresinin birden fazla yıla yaygın olmadığı, buna rağmen idari şartnamenin “İhaleye Katılabilme Şartları” başlığı altında düzenlenen 7.2.3 maddesinde, isteklinin iş hacmini gösteren belgelerdeki tutarların % 12 ve % 8 olarak belirlendiği, bu düzenlemenin açıkça yönetmeliğe aykırı olduğu, yeterli olmayan firmaları yeterli hale getirmeye yönelik bir düzenleme olduğu, ihalenin iptali gerektiği,

 

2- Kamu İhale Kurum Genel Tebliğin; “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında düzenlenen 13.G maddesinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ve sayısı idari şartnamede belirtilecektir.” açıklaması yer almasına rağmen, idari ve teknik şartnamede kıyafetin maliyet giderini belirlemede en önemli etkenlerden biri olan kumaşın; cinsi, kalitesi, elbiselerin dikiş özellikleri ve modeline yönelik düzenlemenin yapılmadığı, bu nedenle teklif belirlenmesinde tereddüde düştükleri,  piyasa şartlarında kumaşın cinsine, kalitesine ve dikiş özelliğinin yüksek veya düşük olması durumlarına göre kıyafetlerin bedelleri ve dolayısıyla firmalara getireceği maliyetlerin değiştiği,

 

3- İdari şartnamenin 4.3 üncü maddesinde; “istekli ihale dokümanının satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır” ve ihale dokümanı ekinde yer alan Götürü Bedel Teklif Mektubunda; “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” hükmü bulunduğu, idari şartname ile teknik şartnamenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliği´ne aykırı düzenlenmesi nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ihtimali bulunduğu, ihale dokümanına itiraz edilmemesi halinde dokümanın kesinleşecek olmasından dolayı şikayet ve itirazen şikayet hakkının ellerinden alınacağı gerekçeleriyle idareye şikayet başvurusunda bulundukları, idarenin şikayetlerini reddettiği, ancak idarenin ret gerekçesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu, ayrıca şikayet başvurusu üzerine idarece, “ihale sürecinin kamu yararı ve ivedilik nedeniyle devamına karar verilmiştir.” denilmek suretiyle ivedilik kararı alındığı, idarece alınan ivedilik kararının Yönetmeliğin 13 üncü maddesine uygun olmadığı, idare ihale dokümanını düzenlerken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı davranarak Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan rekabetin tesisi ilkesini zedelemek suretiyle rekabetin oluşmasını engellediği ve kamu zararına neden olduğu, sözleşmenin imzalanması durumunda telafisi imkansız kamu zararı doğacağı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

16.01.2008 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 2.a maddesinde; 85 Kişiyle 640 (21 Ay) Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” düzenlemesine, 2.c maddesinde; “01.01.2008 - 31.12.2009 Tarihleri arası 640 (21 Ay) Takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale ilanının 2.a maddesinde yer alan bu düzenleme 23.01.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan düzeltme ilanı ile; 85 kişiyle 275 (9 Ay) Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti alımı” olarak  ilanın 2.c maddesi ise; “işin süresi: 01.04.2008 - 31.12.2008 Tarihleri arası 275 (9 Ay) Takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” olarak düzeltilmiştir.

 

            Diğer taraftan idari şartnamenin 2.c maddesinde, işin miktarı ve türünün; “85 kişi ile 275 takvim günü (9 ay) Malzemeli genel temizlik hizmeti” olarak belirtildiği, idari şartnamenin “işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.1 inci maddesinde; “sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.04.2008 tarihinde işe başlanacak tarihinde işe başlanacak 275 (9 ay) gün süreyle 31.12.2008 tarihinde iş tamamlanacaktır.” düzenlemesi, 49.2 nci maddesinde; “işin süresi 275 gün (9 ay) takvim günüdür” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin 01.04.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası 275 (9 Ay) takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3 üncü maddesi ile idari şartnamenin 7.2.3 üncü maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde eşik değer ihale ilan tarihi itibariyle; “Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası., Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası” olarak belirlenmiştir. İdarece tespit edilen ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin, eşik değerin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36.c.3 maddesinde; “…yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak; İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise konuya ilişkin olarak; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilmekle birlikte, olması gereken oranların anılan Yönetmelikte açıkça yazılı olduğu, idarece belirlenen oranın zorunlu düzenlemeye göre daha düşük oranda olduğu, dolayısıyla teklif vermeyi engelleyici ve ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olmadığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “…personelin hizmet süresince kullanacakları 1 (Bir takım) er adet iş elbisesi…” yüklenici firma tarafından ayni olarak karşılanacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin, “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII nolu maddesinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı G bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” açıklaması bulunmakta olup, idarece yapılan düzenlemenin anılan madde hükmüne aykırılık taşımadığı, teklif vermeyi engelleyecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru üzerine alınan 24.03.2008 tarih ve AK.H-814.1 sayılı Kamu İhale Kurul Kararı ile; “ihale yetkilisince şikayeti esastan sonuçlandıran kararla birlikte ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, ihale yetkilisince alınan ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında yer alan koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması kararının kaldırılmasına” karar verildiğinden bu konuda yeniden değerlendirme yapılmasına ve karar alınmasına yer olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 2.a maddesinde; “85 Kişiyle 640 (21 Ay) Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” düzenlemesine, 2.c maddesinde; “01.01.2008 - 31.12.2009 Tarihleri arası 640 (21 Ay) Takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale ilanının 2.a maddesinde yer alan bu düzenleme 23.01.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan düzeltme ilanı ile; “85 kişiyle 275 (9 Ay) Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti alımı” olarak  ilanın 2.c maddesi ise;işin süresi: 01.04.2008 - 31.12.2008 Tarihleri arası 275 (9 Ay) Takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” olarak düzeltilmiştir.

 

            Diğer taraftan idari şartnamenin 2.c maddesinde, işin miktarı ve türünün; “85 kişi ile 275 takvim günü (9 ay) Malzemeli genel temizlik hizmeti” olarak belirtildiği, idari şartnamenin “işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.1 maddesinde; “sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.04.2008 tarihinde işe başlanacak tarihinde işe başlanacak 275 (9 ay) gün süreyle 31.12.2008 tarihinde iş tamamlanacaktır.” düzenlemesi, 49.2 maddesinde; “işin süresi 275 gün (9 ay) takvim günüdür” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin 01.04.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası 275 (9 Ay) takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3 maddesi ile idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde eşik değer ihale ilan tarihi itibariyle; “Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası., Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası” olarak belirlenmiştir.

 

İdarece ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 728.070,49 YTL olarak belirlendiği dikkate alındığında yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36.c.3 maddesinde; “…yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak; İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise konuya ilişkin olarak; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmadığı, yeterlik kriterine ilişkin olarak gerçekleşen aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği gerekçesiyle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

                          

 

Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ihale ilanının 2.a maddesinde; “85 Kişiyle 640 (21 Ay) Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” düzenlemesine, 2.c maddesinde; “01.01.2008 - 31.12.2009 Tarihleri arası 640 (21 Ay) Takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı” düzenlemesine yer verilmiştir. İhale ilanının 2.a maddesinde yer alan bu düzenleme 23.01.2008 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan düzeltme ilanı ile; “85 kişiyle 275 (9 Ay) Takvim Günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti alımı” olarak  ilanın 2.c maddesi ise;“işin süresi: 01.04.2008 - 31.12.2008 Tarihleri arası 275 (9 Ay) Takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı” olarak düzeltilmiştir.

 

            Diğer taraftan idari şartnamenin 2.c maddesinde, işin miktarı ve türünün; “85 kişi ile 275 takvim günü (9 ay) Malzemeli genel temizlik hizmeti” olarak belirtildiği, idari şartnamenin “işe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49.1 maddesinde; “sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 01.04.2008 tarihinde işe başlanacak tarihinde işe başlanacak 275 (9 ay) gün süreyle 31.12.2008 tarihinde iş tamamlanacaktır.” düzenlemesi, 49.2 maddesinde; “işin süresi 275 gün (9 ay) takvim günüdür” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale ilanı ve idari şartnamede yer alan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin 01.04.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası 275 (9 Ay) takvim günü Malzemeli Genel Temizlik Hizmet Alımı olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

            İhale ilanının “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 4.2.3 maddesi ile idari şartnamenin 7.2.3 maddesinde; “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde eşik değer ihale ilan tarihi itibariyle; “Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası., Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası” olarak belirlenmiştir.

 

İdarece ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 728.070,49 YTL olarak belirlendiği dikkate alındığında yaklaşık maliyetin eşik değerin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36.c.3 maddesinde; “…yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde hizmet alımları için öngörülen eşik değere eşit veya eşik değeri aşan hizmetlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ilave olarak; İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin idarelerce istenilmesi zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde ise konuya ilişkin olarak; “Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir. Hizmet işleri ile ilgili ciro hesabında isteklinin yurt içinde ve yurt dışında yapmış olduğu hizmet faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece yapılan düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olmadığı, yeterlik kriterine ilişkin olarak gerçekleşen aykırılığın ihalenin iptalini gerektirdiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul