İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1611
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :29
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1611
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B. İşlem İns. Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi İkbal Kent Karşısı No: 61 19030 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7234
Başvuruya konu ihale:
 2007/203260 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2008 tarih ve 08.07.59.0110/2008-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nce 04.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Temz. İlaçlama B.İşlem İns.Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan ve ekonomik açıdan en avantajlı 2 nci teklifi veren firmanın aşırı düşük teklif açıklamasının usulüne uygun olmadığı halde kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almakta olup aynı husus Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde düzenlenmiştir.

Şikayete konu ihalenin, giyim giderleri ve malzeme hariç % 3 sözleşme gideri ile asgari işçilik maliyetinin 311.457,17 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif miktarının ise 313.357,00 YTL olduğu ve asgari işçilik maliyeti ile arasında 1.899,83 YTL lik bir fark bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından, isteklilerden teklif miktarlarının aşırı düşük olduğu gerekçesiyle, 04.02.2008 tarihli yazılarla, teklif bileşenlerinin belgelere dayandırılarak açıklanması talep edilmiş, en düşük teklifi veren Tem&Ser Tic.Ltd.Şti.’nin malzeme için belirttiği fiyat listesinin makul ve inandırıcı bulunmaması, ayrıca, bu firmanın yüksek miktarda vergi ve sigorta borcu bulunması nedeniyle ihale dışı bırakılarak, ihalenin, ikinci en düşük fiyatı teklif eden Nokta Taş.İnş.Tem.Tic.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firmanın aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, giyim bedeli ve diğer temizlik malzeme bedelinin piyasa araştırması sonucu temin edilen proforma faturalara dayanarak tespit edildiği, söz konusu belgelerin idareye sunulduğu, idarece 2 nci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin de aynı şekilde temin ettiği proforma faturaları idareye sunduğu anlaşılmış olup, ihale üzerinde bırakılan istekli ile 2 nci en avantajlı teklif sahibinin açıklamaları belgeye dayandırılmış olduğundan, ihale komisyonunca   teklifin geçerli sayılması yönündeki kararın mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul