İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1613
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :33
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1613
Şikayetçi:
 Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 43. Sokak No 8/C Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dinar Devlet Hastanesi Baştabipliği,İncirli Mahallesi Askerlik Şube Sokak No 3 03400 Dinar / AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7294
Başvuruya konu ihale:
 2008/5231 İhale Kayıt Numaralı “2008/2009 Yılları İçin Toplam 22 Aylık 3 Kap Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İçin Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.07.52.0139/2008-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Dinar Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 11.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008/2009 Yılları İçin Toplam 22 Aylık 3 Kap Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İçin Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Can Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7294 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece söz konusu ihale için ihale ilanı ve idari şartnamede  benzer iş olarak “kamu veya özel hastanelerde gerçekleştirilen her türlü malzemeli yemek pişirme ve dağıtım işleri benzer işler olarak kabul edilecektir  şeklinde yapılan belirlemenin mevzuata  aykırı ve rekabeti engelleyici unsur teşkil ettiği, bu nedenle teklif veremedikleri ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            

           İhale dokümanında ihale konusu işin “2008/2009 Yılları İçin Toplam 22 Aylık 3 Kap Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İçin Hizmet Alımı İşi” olduğu , idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin “Kamu veya Özel Hastanelerde Gerçekleştirilen Her Türlü Malzemeli Yemek Pişirme ve Dağıtım İşleri” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş; “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrasında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere benzer işlerin ihale konusu iş ile nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik göstermesi, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilmesi, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıması gerekmektedir. İhale konusu işin “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” olduğu göz önünde bulundurulduğunda, genel olarak malzeme dahil yemek pişirme ve dağıtım hizmetlerinin nitelik, büyüklük ve gerçekleştirilme usulleri ile kullanılan ekipman ve personel açısından, kamu veya özel hastanelere özgü bir nitelik arz etmediği açıktır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca; idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; idari şartnamede yer alan benzer iş tanımının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olup ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından tespit edilen mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

  İddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkların, idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere, Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, karara katılıyorum.

 

 

19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası;

 

“(2) Kurul , iddiaların incelenmesi sonucunda ;

 

a)      İddiaların yerinde bulunmadığı,

b)      Tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek  gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi,

Kararlarından birini verir…”  şeklinde düzenlenmiştir.

 

Kararın sonuç kısmında yer alan  “…yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemler, ihale işlemleri ile  ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektirmekte ise de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda  iptal kararı verilmesi mümkün bulunmadığından…” kısmına katılmıyoruz. Çünkü;  Kurulun iddiaların incelenmesi sonucu verebileceği karar: iddiaların yerinde bulunmadığı veya tespit edilen aykırılıkların değerlendirilerek gereği yapılmak üzere ihaleyi yapan idareye bildirilmesi şeklinde olması gerekmektedir. Tespit edilen aykırılıklar çerçevesinde ihaleyi iptal edip etmeme kararı ilgili idareye aittir.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul