İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1616
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :37
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1616
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Sümer 1 Sokak No: 16/15 06440 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Validebağ Devlet Hastanesi Baştabipliği Kalfa Çeşme Sokak Koşuyolu No: 1 81020 Koşuyolu Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8031
Başvuruya konu ihale:
 2008/2770 İhale Kayıt Numaralı “50 Kişi İle 21 Ay Boyunca Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.0813.0148/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Validebağ  Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “50 Kişi İle 21 Ay Boyunca Bilgisayar Veri Giriş Hizmeti Alımı’’ ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 8031 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1) Bilgisayar veri giriş hizmeti ihalesinde, benzer iş tanımının işin adı ile aynı olduğu, bunun da rekabeti engelleyici olduğu, sadece veri giriş hizmetine ilişkin iş deneyim belgesine sahip isteklilerin ihaleye katılımının engellendiği,

 

            2) Referans belgesinin yeterlik koşulu olarak istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) İdareye yapılan şikayet başvurusunun başvuru dilekçesi ekinde ticaret sicil gazetesi bulunmadığı gerekçesi ile şikayet başvurularının reddedildiği, oysa söz konusu belgenin ekte bulunduğu, idarece usule aykırı olarak ivediliğe de karar verildiği,

   

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı: 50 kişi ile 21 ay boyunca ( 01.04.2008 – 31. 12.2009 tarihleri arası ) bilgisayar veri giriş hizmeti alımı işi, fiziki miktarı ve türü: 640 takvim günü ( 01.04.2008 – 31. 12.2009 tarihleri arası ) düzenlemesi yapılmıştır.

 

            İdari Şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımının; “ Bu hizmet alımı ihalesinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen bilgisayar veri giriş, veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, dokümantasyon hizmetleri, tıbbi sekreterlik hizmetleri sunmuş olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.’’ biçiminde olduğu görülmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde, benzer iş: “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,’’ hükmüne yer verilmiştir.

 

            İşin niteliği dikkate alındığında, idarenin benzer iş tanımının virgül konmak suretiyle yapıldığı, sayılan bütün işlere ilişkin iş deneyiminin bir arada istenildiğine ilişkin özel bir kayıt  bulunmadığı dolayısıyla ayrı ayrı her bir işin geçerli sayılması gerektiği anlaşıldığından, yapılan benzer iş tanımında rekabeti kısıtlayıcı, mevzuata aykırı bir yön bulunmamıştır.

 

            İhaleye iştirak eden Kelkit Ltd. Şirketinin iş deneyim belgesinin bilgi yönetim sistemi işletimi, raporlama ve dokümantasyon hizmeti ile ilgili olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin veri hazırlama, tıbbi sekreterlik, temizlik hizmetleri ile ilgili bulunduğu, diğer bir ifade ile idarenin benzer iş tanımında saydığı bütün işleri uygulamada da bir arada aramadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde; “İstekliler ihale konusu iş ve benzer işler ile ilgili hizmet verdikleri kuruluşlara ait referans listesi sunacaklardır. ‘’ düzenlemesi yapılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı VIII/I maddesinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde iş deneyim belgesi ve yine 7.4 üncü maddede de benzer iş tanımlaması yapılarak iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile isteklilerin hizmet verdikleri kuruluşlara ait referans listesinin şartnamede yeterlik kriteri olarak sayılması ve teklif ile birlikte verilmesinin zorunlu kılınması Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII/I maddesi hükmüne aykırı nitelikte bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusu üzerine, idarece; dilekçe ekinde şirketin faaliyet konusunun yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesinin bulunmadığı gerekçesi ile şikayet başvurusu reddedilmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Başvuruların şekil unsurları başlığı altında; “ (1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış dilekçelerle yapılır.

 

          (2) Dilekçelerde;

          a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile imzası,

          b) Başvuru konusu ihalenin adı ve/veya ihale kayıt numarası,

          c) İhaleyi yapan idarenin adı ve adresi,

          ç) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi,

          d) Şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumlar, sebepleri ve dayandığı deliller,

          e) Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurularında ön yeterlik/ihale dokümanının satın alındığı tarih ile idareye yapılan şikayetin ve şikayete ilişkin idare kararının bildirim tarihi,

          bulunur.

 

          (3) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir.

 

          (4) İtirazen şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin, idareye sunulan şikayet dilekçesi ve varsa bu dilekçeye idarece verilen cevabın bir örneği ile başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin  eklenmesi gerekmektedir.

 

          (5) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından ise aynı ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.’’ düzenlemesi bulunmaktadır.

 

          Yukarıdaki düzenleme çerçevesinde, idarenin dilekçe ekinde şirketin faaliyet konusunun yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesini arama zorunluluğu bulunmadığından, şikayetin reddedilmesinde  mevzuata uyarlık görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

           
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul