İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1617
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :38
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1617
Şikayetçi:
 Zorlular Yemek Sanayi Toplu Taşım. Y. Parça Hidrolik Pin. Devir Elm. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Sarıcalı Mahallesi Ayvacık Barajı Yolu Üzeri No: 53 Çarşamba / SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Mustafa Üstündağ Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü Eyüp Sultan Mah. 55550 Ayvacık / SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8396
Başvuruya konu ihale:
 2008/6769 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.08.58.0163/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mustafa Üstündağ Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü tarafından 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Zorlular Yemek Sanayi Toplu Taşım. Y. Parça Hidrolik Pin. Devir Elm. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8396 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendikleri, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin özel sektöre yapılan iş kapsamında düzenlendiği, belge ekinde sözleşme ve faturaların sunulduğu ancak, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesi ve sosyal sigorta prim ödeme belgelerinin sunulmamasına rağmen ihale komisyonunca geçerli bir belge olarak değerlendirildiği, anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendi teklifleri üzerinde bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait ihale ilanının  2 nci maddesinden; işin 243 Öğrenciye Sabah Kahvaltısı 240 Öğün, 280 Öğrenciye Öğle Yemeği 240 öğün, 243 Öğrenciye Akşam Yemeği 240 Öğün hazır yemek ve dağıtım hizmet alımı işi olduğu, idari şartnamenin 19 uncu maddesinden isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, 49 uncu maddesinden işin süresinin 1/03/2008-28/02/2009 tarihleri arasında (öğrenci olduğu zamanlarda) devam edeceği, 22 nci maddesinden işin tamamı için teklif verileceği, 48 inci maddesinden fiyat farkı verilmeyeceği anlaşılmıştır.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiş, benzer iş tanımı ise; Her türlü hazır yemek üretim, dağıtım ve servis işleri” şeklinde yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Erkan AVCI Çapak Tabldot  tarafından iş deneyimi tevsik için, Büyük İstanbul İşletmeleri A.Ş. tarafından düzenlenen bilatarih ve bilasayı iş bitirme belgesi, 103.950,00 YTL tutarlı “yemek hizmetleri sözleşmesi” ve sözleşmeye ilişkin olarak Erkan AVCI Çapak Tabldot tarafından Büyük İstanbul İşletmeleri A.Ş adına düzenlenen 23/02/2008 tarih ve 02508 sayılı KDV hariç 103.950,00 YTL bedelli noter onaylı 1 (bir) adet fatura örneğinin sunulduğu görülmüştür.

Sunulan  sözleşmenin 2 nci maddesinde sözleşmenin konusu “ Büyük İstanbul Otogarı ( 190 personel) ve Yusuf Ziya Yılmaz Şehirler Arası Terminali (110 Personel ) Temizlik, Güvenlik , Danışma, Gişe Hizmetleri Ve W.C. işlerini sağlayan toplam 300 Personelin günde üç öğün yemek İhtiyaçlarının Karşılanması” şeklinde tanımlanmış, 4 üncü maddesinde hizmetin bedeli ve kapsamı tayin edilmiş, “işverenin sorumlulukları” başlıklı 7 nci maddesinde; “yükleniciye personelin belirlenen saatler çerçevesinde düzenli gelmesi sağlanacaktır.”  düzenlemesi  ile “yüklenicinin sorumlulukları” başlıklı 6 ncı maddesinde; “yüklenicinin istihdam edeceği personelin İş ve Sosyal Sigortalar mevzuatından doğacak haklarından personele ve  diğer resmi kurumalara karşı sorumludur.”  düzenlemesi yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde; “…İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.


İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali  güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir...” hükmüne,

 

“Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/B-b maddesinde; “…Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesine göre özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için;

1- Sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretleri, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini,

2- İş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini,

3- Personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri,

4- Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını,

Sunacaklardır.Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının;

a) Yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin,

b) Alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının,

Gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmayacaktır…” açıklamasına,

 

yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün, “G- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 1 inci bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Özel sektöre gerçekleştirilen 103.950,00 YTL’lik işin yemek hazırlama (3 öğün) işi olduğu anlaşılmış olup, yukarıda belirtilen mevzuat hükmü uyarınca; iş deneyimi tevsiki için özel sektöre gerçekleştirilen işe ilişkin sözleşmenin ve bu sözleşmeye dayalı faturanın sunulması yeterlidir. Ayrıca ilgili işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgelerin sunulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle adı geçen isteklinin mesleki ve teknik yeterliğe sahip olduğu kabul edilerek ihalenin üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

1- 16.01.2008 tarihli ihale onay belgesinde, kullanılabilir ödenek tutarına ilişkin hanenin ve yatırım projesine dair hanenin boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale onay belgesinde ödenek tutarının belirtilmemesinin, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

2- İhale ilanının 2 nci maddesinde; işin 243 Öğrenciye Sabah Kahvaltısı 240 öğün, 280 Öğrenciye Öğle Yemeği 240 öğün, 243 Öğrenciye Akşam Yemeği 240 öğün hazır yemek ve dağıtım hizmet alımı işi olduğu, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri, 49 uncu maddesinde işin süresinin 1/03/2008-28/02/2009 tarihleri arasında (öğrenci olduğu zamanlarda) devam edeceği, 22 nci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği, 48 inci maddesinde fiyat farkı verilmeyeceği hususlarının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30. maddesinde "İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/H, KİK003.0/H ve KİK 004.O/H).

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir. İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. “ düzenlemesi yapılmıştır.

 

            Diğer taraftan ilanda görülen öğün sayılarından farklı olarak, idari şartnamenin 2 nci maddesinin, “işin 243 Öğrenciye Sabah Kahvaltısı 255 Öğün, 280 Öğrenciye Öğle Yemeği 255 öğün, 243 Öğrenciye Akşam Yemeği 255 Öğün hazır yemek ve dağıtım hizmet alımı işi olduğu “ şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Teklif maliyetinin oluşturulmasında ana bileşen olan öğün sayısının, ilan ile idari şartnamede farklı belirlenmiş olmasının anılan mevzuat hükmüne aykırılık içerdiği, kaç öğün üzerinden bu hizmetin gerçekleşeceği hususunun çelişkili olmamasının, isteklilerin maliyet çıkarmaları hususunda ve ihaleye iştirak etmek üzere sunacak oldukları tekliflerinde tereddüt yaratmasının muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle incelemeye konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul