İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1618
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :39
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1618
Şikayetçi:
 Öz Çağdaş Temizlik İlaçlama Doğalgaz Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti. Elazığ Caddesi Diyar Galeria B Blok No: 5/14 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım / BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8389
Başvuruya konu ihale:
 2008/2261 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.08.56.0163/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi Başhekimliği tarafından 22.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz Çağdaş Temizlik İlaçlama Doğalgaz Bilgisayar Ağaçlandırma San. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 11.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8389 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece teklifleri hakkında aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine sundukları belgelendirilmiş yazılı açıklamanın “teklifin piyasa koşullarında giyim bedelini karşılamayacağı” gerekçesi ile yetersiz bulunarak teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca verilen söz konusu kararın idari şartnamenin 36 ncı maddesine ve mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinden; işin 260 işçi ile malzemesiz hastane genel temizliği işi olduğu, 19 uncu maddesinden; tekliflerin götürü bedel üzerinden verileceği, 49 uncu maddesinden; işin süresinin 9 Ay (01.04.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 275 gün ) olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

            26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, teklif fiyata dahildir.

        26.2 nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

        Ayrıca,

a) İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel Ödenmeyecek olııp.bu bedelin karşılığı olarak,hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

b)(Yol bedeli ayni verilecektir.) Müteahhit firma işçilere yol bedeli olarak çalışılan gün kadar belediye otobüs bileti veya bunun karşılığı tutarda kart ayni verecektir. Bir günlük yol gideri olarak 2 otobüs bileti verilecektir. "B.O.İ.-BURSARAY- Özel Halk Otobüsleri Bilet Fiyatları : Hat Tipi :Uzun Hat:Tek Biniş Tam bilet" aylık 26 gün x 2(geliş-gidiş)= 52 tam bilet.) Yıl içinde belediyece yapılacak zamlar müteahhit firma tarafından karşılanacak olup işçilere aynen yansıtılacak, firma bu artıştan dolayı idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.Aylık 52 tam biletin alındığına dair işçi imzalı listenin her ay hak ediş dosyasına eklenmesi zorunludur.

c) Hastanede çalıştırılacak işçilere idarenin belirlediği nitelikte(alpaka kumaştan) her bir işçiye ihale süresince 1 adet iş Önlüğü vermek zorundadır. Giysi alındığına ait işçi imzalı liste müteahhit tarafından idareye 1. hakedişte verilmek zorundadır.

d) 15.10.2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ Hükümlerine göre "4857 Sayılı İş Kanunun 47. maddesi" gereği,Hizmet Süresince Ulusal Bayram ve Dini Bayram tatil günlerinde çalışma karşılığı olarak,toplam 12,5 gün süre ile, (95 kişi x 12,5 gün :1187,5 yevmiye olmak üzere ) 1187,5 yevmiye brüt asgari ücretin günlük bedeli üzerinden mesai ücreti ödenecek olup,bu tutar teklif fiyata dahildir ve idarece karşılanacaktır.

26.5Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2.0 dir. "düzenlemesi yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı verileceği belirtilmiş, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin kıyafet durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 260 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti (ayni olarak ödenmesi öngörülen yol ve giyim bedeli hariç) ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (yol ve giyim gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 1.819.231,06 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.


            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, idarece teklifi aşırı düşük olarak belirlenen 4 teklif sahibinden “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince; teklifi oluşturan maliyet kalemlerinin yol ücreti, giyim kuşam ücreti, asgari ücret,kullanılacak demirbaşlar, firma kâr payı v.b.gibi giderleri de göz önüne alınarak”  yazılı açıklama istenildiği, ihale komisyonu kararı ile ihalenin Adalı Tem. San D Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

 

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen teklifler[M1] [M2] 

Teklif Bedeli (YTL)

Öngörülen Giyim Bedeli (1 kişi için)

Çınar turizm Taş.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.

1.974.544,66

3,00 YTL

Öz Çağdaş Tem. San. Taahh. Tic. Ltd. Şti. – şikayetçi

1.978.813,08

1,00 YTL

.Adalı Tem. San D Tic. Ltd. Şti.

İhale üzerinde bırakılan teklif

1.979.348,68

3,00 YTL

Global Grup Bilg.İşl. Tic. Ltd.Şti. ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif

1.979.884,28

          5,00 YTL

 

Çınar Turizm Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce verilen aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz olması gerekçesi ile (hesaplamasında %3 KİK sözleşme giderlerini eksik öngörmesi-52.987,31 YTL olarak ) değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Şikayetçi tarafından süresinde sunulan açıklama yazısında giyim bedeli için öngörülen 1,00 YTL. ´lik bedel ile piyasa koşullarında temin etmesinin mümkün olmadığı, idarece giyim bedeli için tespit edilen alpaka kumaş önlük bedeli ve kumaş bedeline ait piyasa fiyatları, KİK Genel Tebliği hükümleri ve uyuşmazlık karlarından çıkan sonuçlar doğrultusunda firmanın verdiği cevabın yetersiz görülerek ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

görülmüştür.

 

Şikayetçinin teklif bedelinin 1.978.813,08 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin ( 1.819.231,06 YTL ) 159.582,02 YTL üzerinde olduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 260,00 YTL öngörüldüğü ve bu giderin Özbahar Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 20.02.2008 tarihli proforma fatura ile belgelendirildiği anlaşılmış olmakla beraber; giyim bedeline ilişkin olarak sunulan kişi başına 1 YTL’lik teklifin diğer teklif sahiplerince öngörülen teklif fiyatlarından daha düşük olduğu anlaşıldığından, “teklifin piyasa koşullarında giyim bedelini karşılamayacağı” gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 [M1]İşin niteliği gereği belirtilmesi gereken asgari işçilik maliyeti/aşırı düşük teklif sınır değeri/ diğer bilgiler tabloda düzenlenecektir. Tabloda teklifler tutarına göre küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

 [M2]Belli istekliler ve  pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde tablo belirtilmesi gereken bilgilere içerecek şekilde düzenlenecektir. (Ön Yeterlik Değerlendirmesi vb.)

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihalede;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesi;

26.1. “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri, teklif fiyata dahildir.

26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

. Ayrıca,

a) İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır.Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel Ödenmeyecek olııp.bu bedelin karşılığı olarak,hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir.İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

b)(Yol bedeli ayni verilecektir.) Müteahhit firma işçilere yol bedeli olarak çalışılan gün kadar belediye otobüs bileti veya bunun karşılığı tutarda kart ayni verecektir. Bir günlük yol gideri olarak 2 otobüs bileti verilecektir. "B.O.İ.-BURSARAY- Özel Halk Otobüsleri Bilet Fiyatları : Hat Tipi :Uzun Hat:Tek Biniş Tam bilet" aylık 26 gün x 2(geliş-gidiş)= 52 tam bilet.) Yıl içinde belediyece yapılacak zamlar müteahhit firma tarafından karşılanacak olup işçilere aynen yansıtılacak, firma bu artıştan dolayı idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.Aylık 52 tam biletin alındığına dair işçi imzalı listenin her ay hak ediş dosyasına eklenmesi zorunludur.

c) Hastanede çalıştırılacak işçilere idarenin belirlediği nitelikte(alpaka kumaştan) her bir işçiye ihale süresince 1 adet iş Önlüğü vermek zorundadır. Giysi alındığına ait işçi imzalı liste müteahhit tarafından idareye 1. hakedişte verilmek zorundadır.

d) 15.10.2006 tarihli ve 26320 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik ve Tebliğ Hükümlerine göre "4857 Sayılı İş Kanunun 47. maddesi" gereği,Hizmet Süresince Ulusal Bayram ve Dini Bayram tatil günlerinde çalışma karşılığı olarak,toplam 12,5 gün süre ile, (95 kişi x 12,5 gün :1187,5 yevmiye olmak üzere ) 1187,5 yevmiye brüt asgari ücretin günlük bedeli üzerinden mesai ücreti ödenecek olup,bu tutar teklif fiyata dahildir ve idarece karşılanacaktır.

26.4 Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2.0 dir. "şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde yükleniciye fiyat farkı verileceği belirtilmiş, teknik şartnamenin 5 inci maddesinde ihale konusu işte çalışacak personelin kıyafet durumuna ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede istihdam edilecek 260 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti (ayni olarak ödenmesi öngörülen yol ve giyim bedeli hariç) ile resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı gününde ödenecek ücret esas alınarak yapılan hesaplamada, asgari işçilik maliyetinin (yol ve giyim gideri hariç, %3 sözleşme gideri dahil) 1.819.231,06 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

 

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde de benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.


            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, idarece teklifi aşırı düşük olarak belirlenen 4 teklif sahibinden “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesi gereğince; teklifi oluşturan maliyet kalemlerinin yol ücreti, giyim kuşam ücreti, asgari ücret,kullanılacak demirbaşlar, firma kâr payı v.b.gibi giderleri de göz önüne alınarak”  yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibine ait teklifin 1.978.813,08 YTL olduğu, bu tutarın giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari maliyetin ( 1.819.231,06 YTL ) 159.582,02 YTL üzerinde bulunduğu, anılan istekli tarafından giyim gideri için toplam 260,00 YTL öngörüldüğü ve bu giderin Özbahar Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 20.02.2008 tarihli proforma fatura ile belgelendirildiği anlaşılmış olup, giyim bedeline ilişkin olarak sunulan kişi başına 1 YTL lik teklifin diğer teklif sahiplerince öngörülen teklif fiyatlarından çok farklı olmadığı, bütün isteklilerin öngördüğü giyim bedelinin yaklaşık maliyette öngörülen giyim bedelinden çok daha düşük olduğu, bu durumda esas alınması gereken kriterin idari şartnamenin 36 ncı maddesinde de ifade edilen ve kamu yararına daha çok hizmet eden en düşük teklif olarak belirlenmesi gerektiği değerlendirildiğinden, şikayetçinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu sonucu varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul