İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1621
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :45
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1621
Şikayetçi:
 Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.-Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi VEKİLİ: Av.İbrahim Tankut Oran, Strazburg Caddesi Nu 15/24 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği, 40200 KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7260
Başvuruya konu ihale:
 2007/94475 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009-2010 Yılları Bilgisayar Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.07.68.0177/2008-33E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırşehir Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 04.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009-2010 Yılları Bilgisayar Veri Girişi Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Edessa Yemekhanecilik San. ve Tic. A.Ş.-Ulusal Temizlik Özel Sağ. Hizm. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Vekili Av.İbrahim Tankut Oran’nın 26.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 2007/UH.Z-4146 sayılı kararıyla, ihalede sunmuş oldukları iş deneyim belgesinin uygun olduğundan hareketle düzeltici işlem kararı verdiği, idarenin söz konusu düzeltici işlemle ihaleyi başvuru sahibi üzerine bırakması gerekirken başvuru sahibi ortak girişimde özel ortak olan Ulusal Tem. Özel Sağ. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olması nedeniyle bu idari işlemin tesis edilmediği ancak Ankara 3 üncü İdare Mahkemesi’nin 07.02.2008 tarih ve 2008/26 sayılı kararıyla, ilgili yasaklama işleminin yürütmesinin durdurulmasının ardından ihaleyi yapan idarenin ihaleyi yeninden kendileri üzerine bırakmamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde ihalelerde yapılması yasak olan davranışlar sayıldıktan sonra ilgili maddenin son fıkrasında yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verileceği hükme bağlanmıştır. Aynı  Kanunun 11 inci maddesinin ilk fıkrasının (a) bendinde ise anılan kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır. Öte yandan anılan Kanunun 53 üncü maddesine göre de ilgililer hakkında verilen yasaklama kararlarına ilişkin sicil tutmak görevi Kamu İhale Kurumu’na verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibinin Kurum kayıtlarına alınmış yasaklılık sicili incelendiğinde, ilgilinin 06.12.2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandığı daha sonra Ankara 3 üncü İdare Mahkemesinin anılan idari işlemin yürütmesini durdurduğu için Kurum tarafından 20.02.2008 tarihinde yasaklılar listesinden çıkarıldığı ve ilgilinin Kuruma başvuru tarihi itibariyle yasaklı olmadığı tespit edilmiştir.

 

            2709 sayılı T.C Anayasasının 138 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Öte yandan; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 maddesinin ikinci fıkrasında; Danıştay veya idari mahkemelerin idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceği, aynı Kanunun 28/1 inci maddesinde ise; Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Anılan hükümlerden hareketle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanma statüsü yargı kararıyla ortadan kalkan başvuru sahibinin ilgili ihalede yasaklı olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun değildir. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul