• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2008/UH.Z-1623
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :47
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1623
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Valilik Binası K 3 Atatürk Bulvarı 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2008 / 9894
Başvuruya konu ihale:
 2008/4725 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet (Bakım Personeli ) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.09.85.0182/2008-42 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 14.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet (Bakım Personeli ) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İnsan Kay. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.04.2008 tarih ve 9894 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;           

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Benzer iş tanımının ihale konusu işle aynı tarif edildiği,

 

            2) İdari şartnamede giyimle ilgili düzenleme yapılmasına rağmen, giyeceklerin nitelikleri konusunda bir düzenleme yapılmadığı ve parasal tutar öngörüldüğü,

 

            3) İşçi ücretlerinin ödenmesi konusundaki idari şartname hükümlerinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            4) Yemek konusunda idari şartname ile teknik şartname arasında uyumsuzluk olduğu,

 

            5) İşçi ücretleri konusunda ihale dokümanında çelişkiler olduğu,

 

            6) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin boş bırakıldığı,

           

iddia edilmektedir.

          İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kabul koşulları ve inceleme usulü” başlıklı 22 nci maddesinde, “(1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          ç) Başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması,

 koşulları aranır." hükmü mevcuttur.

 

İncelenen ihalede, iddiaların somut ve ciddi olmadığı tespit edildiğinden Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

 
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul