İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1624
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :49
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1624
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlm. B.İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi Nu: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. 3051 Sok. Pk 218 07001 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 8036
Başvuruya konu ihale:
 2007/202497 İKN|li “40 Kişi ile Temizlik Hizmet Alımı (Malzemeli)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.08.18.0184/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü tarafından 14.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “40 Kişi ile Temizlik Hizmet Alımı (Malzemeli)” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlm. B.İşlem İnsan Kayn. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 17.03.2008 tarih ve 8036 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin tekliflerinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin; “Adı”, “40 Kişi ile Temizlik Hizmeti Alımı İşi (Malzemeli)”, “Miktarı ve Türü”, “01.04.2008 – 31.12.2009 21 (Yirmibir) ay süre ile 40 Kişi ile Temizlik Hizmeti Alımı İşi (Malzemeli)” olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

“… 26.3 Çalıştırılacak her bir personele ayda 22 gün nakdi olarak günlük brüt 3,00 YTL yemek ücreti verilecektir, ayrıca çalıştırılacak her bir personele ayda 22 gün nakdi olarak brüt 2,79 YTL yol ücreti verilecektir, yüklenici tarafından personele yapılan bu ödemeler ücret bordrosunda gösterilecektir ve teklif fiyata dahildir.”


26.5 Teknik şartnamede adı miktarı ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için kullanım bedelleri, teknik şartnamede adı ve miktarı belirtilen sarf malzeme bedelleri teklif fiyata dahildir.

 

26.6 İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2’dir.

 

26.7 Çalıştırılacak her bir personele sözleşme süresince 2 adet yazlık ve 2 adet kışlık olmak üzere teknik şartnamede belirtilen giysiler verilecektir ve teklif fiyata dahil edilecektir.

 

26.8 Bu işte toplam 40 işçi çalıştırılacaktır.

 

26.9 Çalıştırılacak personele resmi ve dini bayram günlerinde çalışma (fazla mesai) yaptırılmayacaktır.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddesinde de, işin süresinin 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında 21 ay olduğu belirtilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 771.550,75 YTL olarak hesaplanmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3.f maddesinde, iş için istenen sarf malzemelerinin cinsi, miktar ve özellikleri, 6 ncı maddesinde, iş için istenen makinelerin cins ve miktarları belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 9.a maddesinde, sözleşme süresince iki kez yazlık iki kez kışlık olmak üzere, her bay ve bayan işçi için birer “gömlek”, “ayakkabı” ve “pantolon” verileceği belirtilmiştir.

 

Yine teknik şartnamenin “Temizliği Yapılacak Olan Yerler” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“TEİAŞ 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Fabrikalar mahallesi 3051 Dokuma/ANTALYA adresinde mevcut;

 

- İŞİN TANIMI: TESİAŞ ANTALYA 19. İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğü’nün, iç ve dış temizliği, çevre temizlik işinin 40 kişi hizmet alımı yolu ile yaptırılması işi.

- 1 adet Mancarlık GIS İdari binası 2259 m2

- 1 adet Mancarlık Eğitim ve Sosyal Tesisleri 1390 m2

- 1 adet Varsak TM de bulunan 2 katlı ofis binası ve bodrumdaki arşivlerin temizliği 460 m2

- 1 adet iki katlı kumanda binası 134 m2

- 154 ve 380 kV TM binaları 237 m2

- 1 adet ambar servisi binası 600 m2

- 1 adet 2 katlı ekip binası 260 m2

- 1 adet bekar misafirhane binası 150 m2

- 16 adet bekçi kulübelerinin 232 m2”,

 

3.c maddesinde; ”Temizlik için gerekli temizlik malzemesi temizlik makinesi temizlik alet ve edevatı TSE’li olacak yüklenici tarafından temin edilecek ve temizliği taahhüt edilen, 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, tesislerinde, tüm bina ve çevrenin haşaratla mücadelesi yüklenici tarafından ehil bir firmaya yaptırılacak olup, söz konusu ilaçlanacak alanlar bu alanlarda üreyecek haşarata göre ilaç türlerinin tespiti ve yöntemi ve tarihi 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünce yüklenici firmaya bildirilecektir.”,

 

3.d maddesinde; “2. maddede belirtilen binalarda açık ve kapalı otoparklarda bulunan veya türeyen haşaratın, sinek ve sivri sineklerin yok edilmesi için yüklenici firma, bu şartname gereğince ilaçlamayı ehil bir firma vasıtasıyla her 15 günde bir idarenin tespit ederek yükleniciye bildireceği bir gün ilaçlama yaptırılacak ayrıca mutfak bölümü, pis su terfi çukuru mahalli ve mutfak ihtiyaç duyulduğunda ilaçlanacaktır. Grup müdürlüğü ve İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından arzu edildiği takdirde ilaçlama gününü değiştirebilir.”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

Belirtilen düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; her ne kadar idari şartnamenin 26 ncı maddesinde belirtilmemiş olsa da, “ilaçlama giderlerine” ilişkin maliyetin de teklif fiyata dahil olduğu anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3.f maddesinde, istenen sarf malzemeleri arasında “Sivri sinek ve kara sinek için ilaç” ve “ilaçlama makineleri için mazot” kalemlerine, 6 ncı maddesinde de, “Ağaçların ve çevrenin ilaçlanması için ilaç pompası motorlu 1.2 HP” kalemlerine yer verilmiştir. Ancak yukarıda belirtilen düzenlemeler dikkate alındığında, ilaçlamaya ilişkin maliyet kalemlerinin bunlardan ibaret olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Teknik şartnamenin 3.c ve 3.d maddeleri bir arada değerlendirildiğinde; haşere, sinek ve sivrisineklere yönelik olarak “bina” ve “çevre” ilaçlamasının söz konusu olduğu, ilaçlamanın 15 günde bir yapılacağı, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde mutfak bölümü ile pis su terfi çukuru mahallinin de ilaçlanacağı, ilaçlanacak alanlar ile bu alanlarda üreyecek haşere cinsine göre ilaç türlerinin tespiti ve ilaçlama yöntemi ile tarihinin yükleniciye idare tarafından bildirileceği anlaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; kullanılacak ilaç türünün ve ilaçlama yönteminin ihale dokümanında belirtilmeyerek, buna ilişkin tespitin idare tarafından yükleniciye sonraki bir tarihte bildirilecek olmasının, ayrıca mutfak ve pis su terfi mahallinde sözleşme süresince kaç kez ilaçlama yapılacağının, ne tür ve kaç kez ilaç kullanılacağının ihale dokümanında belirlenmemiş olmasının, teklif bedelinin sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına engel teşkil edecek  nitelikte olduğu, bu itibarla ihale kararı ile işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İdare anılan hüküm çerçevesinde 11 istekliden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Bu kapsamda verilen cevaplar incelendiğinde;

 

- İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

749.078,40

Giyim bedeli

3.200,00

Sözleşme ve genel gider karşılığı

22.568,35

Sarf malzemesi bedeli

7.487,80

İlaçlama gideri

-,-

Firma karı

125,45

Toplam (Teklif bedeli)

782.460,00

 

Anılan isteklinin, ilaçlama giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, öngördüğü firma karı çerçevesinde ilaçlamaya ilişkin maliyetleri karşılayamayacağı,

 

- Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2 nci Teklif Sahibi’nin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

749.078,40

Giyim bedeli

3.000,00

Sözleşme ve genel gider karşılığı

22.562,35

Sarf malzemesi bedeli

10.563,60

İlaçlama gideri

-.-

Firma karı

895,65

Toplam (Teklif bedeli)

786.100,00

 

Anılan isteklinin, ilaçlama giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, öngördüğü firma karı çerçevesinde ilaçlamaya ilişkin maliyetleri karşılayamayacağı,

 

- Emin Müt. Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

771.550,75

Giyim bedeli

1.648,00

Sarf malzemesi bedeli

13.742,00

Çim biçme makineleri için benzin bedeli

858,60

İlaçlama makineleri için mazot bedeli

1.109,70

İlaçlama gideri

-.-

Firma karı

90,95

Toplam (Teklif bedeli)

789.000,00

 

Anılan isteklinin, ilaçlama giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, öngördüğü firma karı çerçevesinde ilaçlamaya ilişkin maliyetleri karşılayamayacağı,

 

- Sis Hiz. Grup Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

749.078,40

Giyim bedeli

2.960,00

Sözleşme ve genel gider karşılığı

22.561,15

Sarf malzemesi bedeli

21.086,70

İlaçlama gideri

-.-

Firma karı ve diğer giderler

513,75

Toplam (Teklif bedeli)

796.200,00

 

Anılan isteklinin, ilaçlama giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, öngördüğü firma karı çerçevesinde ilaçlamaya ilişkin maliyetleri karşılayamayacağı,

 

- Aktif Güv. Sis. Tem. Hiz. San. Tic. A.Ş. – NRA Servis ve Sos. Tem. Hiz. Eğt. Yay. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

749.078,40

Giyim bedeli

2.000,00

Sözleşme ve genel gider karşılığı

22.532,35

Benzin gideri

834,30

Mazot gideri

1.044,90

Sarf malzemesi ve amortisman bedeli

22.660,05

İlaçlama gideri

-.-

Firma karı ve diğer giderler

-.-

Toplam (Teklif bedeli)

798.150,00

 

Anılan isteklinin, ilaçlama giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, giyim bedeline ilişkin olarak sunduğu proforma faturada; “Firmamız yetkili birimlerinden istemiş olduğunuz yazlık ve kışlık temizlik elemanı iş elbisesi takım fiyatları aşağıda verilmiştir.”, ibaresine yer verildiği, ibarenin altında, bay ve bayan satırlarının karşısında ayrı ayrı “25 YTL” tutarına yer verildiği, teknik şartnamenin 9.a maddesi çerçevesinde isteklilerden her bir işçi için yazlık ve kışlık ayrı ayrı ikişer takım “gömlek”, “pantolon” ve “ayakkabı” istendiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından teklif edilen “temizlik elemanı iş elbisesi takımlarının” bu giyim unsurlarını içerip içermediğinin belirsiz olduğu,

 

- Akdeniz Tem. Ve İlaç. Hiz. Org. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

771.550,75

Giyim bedeli

5.026,40

Sarf malzemesi bedeli

23.422,85

İlaçlama gideri

-.-

Firma karı ve diğer giderler

-.-

Toplam (Teklif bedeli)

800.000,00

 

Anılan isteklinin, ilaçlama giderine ilişkin olarak herhangi bir bedel öngörmediği, ayrıca benzin litre fiyatını 2.20 YTL gibi piyasa rayiçlerinden oldukça düşük bir tutarda teklif ettiği,

 

- Süpervizör Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. – Ar-la Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin aşırı düşük teklif sorgulaması cevabında belirttiği bileşenlerin aşağıda yer alan tabloda gösterildiği gibi olduğu;

 

Maliyet Kalemi

Teklif Bedeli (YTL)

İşçilik maliyeti

771.550,75

Giyim bedeli

7.061,60

Sarf malzemesi bedeli

30.149,90

İlaçlama gideri

10.080,00

Firma karı ve diğer giderler

-.-

Toplam (Teklif bedeli)

818.842,25

 

Anılan isteklinin, ilaçlama için 10.080,00 YTL bedel öngördüğü ve proforma fatura ile belgelendirdiği, ancak söz konusu proforma faturada “alım satım konusu hizmetin” “cinsinin”, “İlaçlama (Merkez binalar)” olarak belirtildiği, yukarıda da belirtildiği üzere, idarenin ilaçlamaya ilişkin düzenlemelerinde “kapalı binalar” haricinde “çevre” ilaçlamasını da öngördüğü, anılan isteklinin sunduğu proforma faturadan ise yalnızca merkez binalar için teklif verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 36ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin istenilmesi zorunludur.

…İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

 

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

 

Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler.

 

… İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen şartları sağlaması zorunludur.”

 

Yine, anılan Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde;

 

“Bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin (c) bendi kapsamındaki hizmetlerin ihalelerinde; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur. Serbest meslek erbabının ihalelere katılımında bu durumlar serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

 

…Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın gelir tablosu ile  üç önceki yılın gelir tablosu sunulabilir ve gelir tablosu sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

Sunulan gelir tablosu veya serbest meslek kazanç defteri ile ihale konusu hizmet ile ilgili yeterliğin belirlenmesine ilişkin taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin gelirlerini gösteren belgelerin yeminli mali müşavirce veya serbest muhasebeci mali müşavirce ya da vergi dairesince onaylı olması gereklidir.

 

… İsteklinin ortak girişim olarak taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarına ilişkin ihale konusu hizmet işi gelirleri; iş ortaklığında o ortak girişimdeki hissesi oranında, konsorsiyumlarda ise gerçekleştirdikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.

 

İş ortaklığında; toplam ciro veya ihale konusu hizmet işleri geliri olarak pilot ortağın ve diğer ortakların iş ortaklığındaki hisseleri oranında asgari yeterlik kriterini sağlamaları gerekir. Ortaklardan her birinin bu iki belgeden birini sunması ve sunulan belge için öngörülen kriteri iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlamaları zorunludur.…”

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.2.2 nci maddesinde, isteklilerden, “bilançolarını ya da eşdeğer belgelerini”, 7.3.2 nci maddesinde de, “iş hacmini gösteren belgelerini” sunmaları istenmiştir.

 

İncelenen ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin söz konusu mali tabloları sunmadığı anlaşılmıştır. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında da, anılan istekliye ilişkin satırın “Yılsonu bilançosu” sütununa, yok anlamında, “-“ işareti konulduğu, anılan tutanakta “iş hacmine ilişkin belgelere” ilişkin olarak sütun açılmadığından, buna ilişkin belgelerinin bulunmadığına yönelik bir tespit yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi Süpervizör Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. – Ar-La Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ortaklarından Ar-La Tem. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu “bilanço” ile “gelir tablosunun”, “yeminli mali müşavir”, “serbest muhasebeci mali müşavir” ya da “vergi dairesi” onaylı olmadığı, ayrıca söz konusu mali tabloların 30.09.2007 tarihli olduğu, bir başka deyişle Yönetmeliğin 39 ve 40 ıncı maddelerinde belirtilen dönemlere ilişkin olmadığı, bu itibarla anılan ortak girişim isteklinin teklifinin bu nedenle de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme neticesinde tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin belgelerin tetkikinden; ihale dokümanında “ilaçlamaya” ilişkin düzenlemeler yapılmış olmasına karşın, yaklaşık maliyet hesaplamasına dahil edilmediği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden ilaçlama giderine ilişkin maliyetin de teklif edilecek fiyata dahil edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

İdarece, ihale mevzuatında yapılan açıklamalar çerçevesinde 11 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenmiştir. İlaçlama giderinin teklifin oluşturulmasında önemli bir maliyet bileşeni olması sebebiyle; aşırı düşük teklif açıklamasında isteklilerin bu maliyeti nasıl karşılayacaklarını, tekliflerinde belgeye dayalı olmak suretiyle tevsik etmeleri gerekmektedir.

 

Yapılan bu açıklamalar çerçevesinde; ilaçlama giderini sadece başvuru sahibinin belgeye dayalı olmak suretiyle açıkladığı diğer isteklilerin bu hususa ilişkin herhangi bir tevsik edici belgeyle açıklamada bulunmadığı, başvuru sahibinin ise ilaçlama giderine ilişkin olarak sunduğu proforma faturada yalnızca “merkez binalar” için ilaçlama kalemine yer verildiği ve başvuru sahibi ortak girişimin ortağı Ar-La Catering Tem. Bilg. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu bilanço ile gelir tablosunun “serbest muhasebesi mali müşavir”, “yeminli mali müşavir” ya da “vergi dairesi” onaylı olmadığı ve ayrıca yıl sonu bilançosu ve gelir tablosu niteliği taşımadığı anlaşıldığından, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen bütün isteklilerin değerlendirme dışı bırakılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin geçerli teklifler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

 

Bu sebeple Çoğunluk görüşünde belirtilen ihalenin iptaline ilişkin karara katılmıyorum.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul