• Karar No: 2008/UH.Z-1626
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :53
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1626
Şikayetçi:
 Tem-Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti., Kültür Mah. Çaldıran Sokak No:1/2 Kolej/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6821
Başvuruya konu ihale:
 2007/192717 İKN|li “Temizlik ve Kat Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.07.15.0194/2008-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türk Patent Enstitüsü’nce 24.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik ve Kat Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tem-Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun idarenin 21.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.03.2008 tarih ve 6821 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde % 3 sözleşme giderini ayrı bir iş kalemi olarak  belirttikleri gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece tesis edilen bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teklif birim fiyat üzerinden ihale edilen işlerde, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutar, isteklinin teklif tutarını oluşturmakta ve bu bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanmaktadır.

 

İncelenen ihalede, idarece hazırlanan ve isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinin 6 (altı) iş kaleminden oluştuğu, başvuru sahibi Tem-Ser Temizlik Hizmetleri Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde ise, idarece belirlenen iş kalemlerinin yanında sözleşme giderinin ayrı bir kalem olarak yer aldığı görülmüştür.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6 ncı maddesinin (c) bendinde, “Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı VIII/M maddesinde, “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.

 

Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması,

 

yer almaktadır.

 

Başvuru sahibince sözleşme giderinin ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmesi anılan mevzuat hükümlerine uygun olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul