İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1627
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :54
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1627
Şikayetçi:
 Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti., Yeşilırmak Sokak No 10/1 Demirtepe / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Finike Devlet Hastanesi Baştabipliği,07740 Finike / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2008 / 7061
Başvuruya konu ihale:
 2008/3955 İhale Kayıt Numaralı “Bilgisayar Kullanım Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.04.2008 tarih ve 08.07.31.0196/2008-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Finike Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bilgisayar Kullanım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Burcum Plastik İnş. Tur. Tem. Med. Oto. Gıda Dağ. Paz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.03.2008 tarih ve 7061 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma olan Nil Çevre Sağ. San. Ltd. Şti’nin teklifinin 448.836,28 YTL olduğu, bu fiyatın asgari işçilik maliyeti tutarına eşit olduğu ve giyim gideri için bir bedel öngörülmediği, diğer isteklilerin de giyim giderine ilişkin olarak çok düşük fiyat teklif ettikleri, giyim gideri ve kâr bedeli için çok düşük bedel öngören firmaların teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin 49 kişi ile 10 aylık bilgisayar kullanım hizmet alımı olduğu, 3 üncü maddesinde ihale tarihinin 08.02.2008 olduğu düzenlenmiştir. Anılan şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, 49 uncu maddesinde işe başlama tarihinin 01.03.2008, işi bitirme tarihinin 31.12.2008 olduğu düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1.  Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, her türlü sigorta giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir.

 

Ulusal bayram ve tatil günleri 12,5 gün olup, 1 günde çalışacak personel sayısı 3 kişidir.

 

26.2.  (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

26.3.  Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

SIRA

İŞÇiNiN POZİSYONU

ASGARİ ÜCRETTEN FAZLASI %

1

Tıbbi sekreter

20

2

V.H.K.İ.

20

3

Santral operatörü

20

 

            26.4.  Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

 

            26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (Bir nokta Beş) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 5.6 maddesinde; “Renk, kumaş cinsi ve modeli hastane yönetimi tarafından belirlenecek olan tarafından belirlenecek olan her bir erkek işçi için yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet pantolon, 2 adet gömlek ve 1 adet kravat; her bir bayan işçiye yazlık ve kışlık olmak üzere 2 adet pantolon, 2 adet gömlek ve 1 adet flor verilecektir. Teknik personele iş elbisesi verilecek, verilecek giyim malzemesi bedeli teklif fiyata dahil olup firmaca karşılanacaktır...” düzenlemesinin yer aldığı belirlenmiştir.

           

            İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda giyim gideri hariç; resmi ve dini bayramlar ile yılbaşında yapılacak çalışma maliyeti ve % 3 sözleşme gideri dahil olmak üzere teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 448.836,28 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin 08.02.2008 tarihli yazısı ile teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen 10 firmadan aşırı düşük teklif açıklamalarını 18.02.2008 tarihine kadar idareye bildirmelerinin istenildiği, aksi halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            448.836,28 YTL fiyat teklif eden ihale üzerinde bırakılan Nil Çevre Sağ. San.Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik gideri için 448.836,28 YTL bedel öngördüğü, giyim gideri için bir maliyet öngörmediği, kıyafetlerin teknik şartnameye uygun olarak karşılanacağına dair noter onaylı taahhütname sunduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi, b) Hizmet Alımı İhalelerinde” kısmında;

 

            “…İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firma Nil Çevre Sağ. San.Tic. Ltd. Şti. giyim gideri için bir bedel öngörmediğinden açıklamalarının yetersiz olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            448.886,75 YTL fiyat teklif eden Aktif Güvenlik Sis. Tem. Hiz. Mak. San. A.Ş.’nin 18.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında, giyim gideri için 0,46 YTL olmak üzere resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma maliyeti ile sözleşme gideri dahil toplam genel maliyetinin 448.836,75 YTL olduğunu beyan ettiği, giyim giderine ilişkin olarak kıyafetlerin promosyon olarak verileceğine dair belgeyi sunduğu görülmüştür. Sunulan belge anılan firmanın açıklamalarını tevsik edici nitelikte olmadığından bu firmanın teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Erdağ Sos. Hiz. İnş. Tem. Taah. Tur. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasının 25.02.2008 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı, bu firmanın açıklamasında giyim gideri için 71,54 YTL, firma kârı için 2,02 YTL öngördüğünü ve teklifinin 448.911,99 YTL olduğunu beyan ettiği görülmüştür. Anılan firma tarafından giyim giderine ilişkin 71,54’lik faturanın sunulduğu, bu faturada % 60 peşin alım iskontosunun yapıldığı görülmüştür.

 

İdarenin aşırı düşük teklif açıklaması istenmesine ilişkin 08.02.2008 tarihli yazısında firmaların açıklamalarının 18.02.2008 tarihinde kadar idareye bildirilmesinin istendiği, aksi halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının belirtildiğinden ve MCA Bilgi İşlem Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin 25.02.2008 tarihinde idarenin kayıtların alınan açıklamaları idare tarafından değerlendirmeye alınmadığından bu firmanın açıklamalarının da değerlendirmeye alınmaması ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

             Batuhan Su Ürünleri Tem.Taşıma Ltd. Şti., Akdeniz Tem. ve İlaçlama Hiz. Tic. Ltd. Şti., MCA Bilgi İşlem Sos. Hiz. Ltd. Şti., Tokgöz Gıda Tem. Hiz. Paz. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif açıklaması vermediklerinden değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür. MCA Bilgi İşlem Sos. Hiz. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması verdiği ancak bu açıklamaların idarenin aşırı düşük teklif açıklaması verilmesi için isteklilere tanınan 18.02.2008 tarihinden sonra 25.02.2008 tarihinde idarenin kayıtlarına alındığı belirlenmiştir.

 

            Partem Parlayan Tem. Tah. İnş. Med. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri için 147,00 YTL olmak üzere resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma maliyeti ile sözleşme gideri dahil toplam maliyetinin 448.987,69 YTL olduğunu beyan ettiği, kıyafetlere ilişkin proforma faturanın sunulduğu, bu faturada kıyafetlerin toplam fiyatının 1.470,00 YTL olduğu, % 90 iskonto yapıldığı, 147,00 YTL’ye kıyafetlerin verilmesinin taahhüt edildiği görülmüştür.

 

            İdealim Temizlik Yem. Ürt. ve Dağ. Bilgi. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri için 490,00 YTL olmak üzere resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma maliyeti ile sözleşme gideri dahil toplam maliyetinin 449.340,98 YTL olduğunu beyan ettiği görülmüştür. Ancak bu firma tarafından sunulan proforma faturada teknik şartnamede istenen pantolon, gömlek, kravat/fular yerine iş elbisesi için fiyat verildiği görüldüğünden, firma tarafından sunulan proforma faturanın açıklamalarını tevsik edici nitelikte olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Aldemirler Hay. Ürn. Gıda Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2008 tarihli aşırı düşük teklif açıklamasında giyim gideri için 1.053,50 YTL olmak üzere resmi ve dini bayramlarda yapılacak çalışma maliyeti ile sözleşme gideri dahil toplam genel maliyetinin 449.921,39 YTL olduğunu beyan ettiği, kıyafetlere ilişkin proforma faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, Nil Çevre Sağ. San.Tic. Ltd. Şti., Aktif Güvenlik Sis.Tem. Hiz. Mak. San. A.Ş., Erdağ Sos. Hiz. İnş. Tem. Taah. Tur. Ltd. Şti. ve  İdealim Temizlik Yem. Ürt. ve Dağ. Bilgi. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılması, kalan geçerli teklif sahibi firmaların açıklamalarının piyasa koşulları ve hayatın olağan akışı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul