İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1628
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :55
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1628
Şikayetçi:
 Zen Temizlik Gıda Elekt. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Ordu Caddesi No: 36 K 2/2 Bandırma / BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi,Rızaiye Mah. Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Cad. No: 71 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8063
Başvuruya konu ihale:
 2008/5573 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik,yemek Öncesi ve Sonrası Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.04.2008 tarih ve 08.08.21.0196/2008-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik,yemek Öncesi ve Sonrası Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Zen Temizlik Gıda Elekt. İnş. Teks. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.03.2008 tarih ve 8063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde kâr payının ayrı bir kalem olarak gösterilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            2) İhale ilanının 6 ncı maddesinde ihalenin tüm isteklilere açık olduğunun düzenlendiği ancak yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmediği, ilandaki düzenlemenin idari şartname ile aynı olmadığı ve mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Teknik şartnamede ihaleye il dışından katılımın olması durumunda il içerisinde bir büronun bulunmasını sağlamak zorunluluğunun bulunduğu, bunun mevzuata aykırı olduğu, ek bir maliyet getirdiği, bu giderin yaklaşık maliyete yansıtılmadığı, bu nedenle ihaleye sağlıklı teklif verilemeyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

            “2-… Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            İdare tarafından düzenlenen standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sözleşme gideri ve firma kârı kalemlerine yer verildiği görülmüştür. Bu durumun mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının 6 ncı maddesinde; “İhale tüm isteklilere açıktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü,

 

            Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

… g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 36.5 inci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.  İhale ilanının 6 ncı maddesinde ise  ihalenin tüm isteklilere açık olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmemiş olduğu görülmüştür. İhale ilanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu soncuna ulaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6-8 maddesinde; “İhaleye il dışından katılım olması halinde firma çalışan işçilerin yazışma işleri, vizite kağıtların tanzimi ve benzer işler için ilimiz içerisinde bir büronun bulunmasını sağlamak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 5 inci maddesinde;

 

            “İdare, yüklenici ve kontrol teşkilatı arasındaki her türlü iletişim, yazı ile yapılacak olup, sözleşmeye göre bir izin, onay, belge, tebligat, olur verilmesi veya tespit yapılması, emir, ihbar, çağrı veya davette bulunulması veya dağıtılması gerektiğinde, bunlar, taraflar aksini kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamede ihaleye il dışından katılan firmaların irtibat bürosu kuracağı düzenlenmiş olup, işin yürütümü esnasında gerekli yazışmaların ve diğer benzer işlerin yapılması amacıyla böyle bir büronun kurulmasının istenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. 

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “benzer iş olarak kabul edilecek işler, ihale konusu hizmet ile nitelik yönünden benzerlik gösteren kamu yada özel yataklı Kurumlarının Genel temizlik, diğer hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

             

İdarenin yapmış olduğu düzenlemeden benzer iş tanımının kamu yada özel yataklı kurumlarla sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Benzer iş tanımının bu şekilde yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından bu hususunda ihalenin iptal gerekçeleri arasında sayılması gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılıyoruz.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul