İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1629
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :56
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1629
Şikayetçi:
 Yılmazer Ltd. Şti., Cumhuriyet Caddesi No 39 GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Karaer Mahallesi Hükümet Konağı Kat:3 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7232
Başvuruya konu ihale:
 2008/3601 İhale Kayıt Numaralı “Isınma ve Temizlik Amaçlı Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2008 tarih ve 08.07.66.0196/2008-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Isınma ve Temizlik Amaçlı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yılmazer Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7232 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki şirketlerinin İl Genel Meclisi üyesi ortağı bulunmadığı, kaldı ki Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Özel İdaresi olmadığı gibi, İl Özel İdaresine bağlı bir kuruluşta olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            15.02.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesi gereğince Yılmazer Temizlik Yemek Ltd. Şti’nin ihaleye katılması mümkün olmadığı gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin şikayet başvurusuna idarenin 05.03.2008 tarihli cevap yazısında ise İlgili firmanın kurucusu olan Yaşar YILMAZER’in İl Genel Meclis Başkanı olması nedeniyle bu ihale için özel idare bütçesinden temin edilen ödeneğin kararında imzası olduğu halde ihaleye katılmasının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesine aykırı olduğu hususlarına yer verilmiştir.

 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesine;“İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan 08.06.2007 tarih ve 6826 sayılı ticaret sicili gazetesinde Yaşar YILMAZER’in tüm hisselerini Burçak YILMAZER ve Cemal YILDIRIM’a devrettiği ve şirket ortaklığının sona erdiği görülmüştür.

 

İl Özel İdaresi Kanununun 3 üncü maddesinde;

“Bu Kanunun uygulanmasında;

            a) İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini,

            b) İl özel idaresinin organları: İl genel meclisini, il encümenini ve valiyi,

            İfade eder.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca il özel idaresinin organları il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşmaktadır.

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında;

 

“İl genel idaresinin başı ve mercii validir. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde lüzumu kadar teşkilat bulunur. Bu teşkilatın her birinin başında bulunanlar il idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilin ikinci derecede memurlarıdır. Bu teşkilat valinin emri altındadır.” hükmü yer almaktadır.

 

İl idare şubeleri, bakanlıkların ildeki servisi niteliğinde olup, il idare şube başkanları da bu servislerin müdürü konumundadır. İl idare şube başkanları, valinin emri altında olup görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar. İl milli eğitim müdürlüğü ise Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatı içerisinde yer almakta, Müdürü de il idare şube başkanları arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla il milli eğitim müdürlüğü il özel idaresine bağlı bir organ olmayıp, il genel idaresi içerisinde yer aldığından başvuru sahibi firmanın ihaleye katılmasına İl Özel İdaresi Kanununu açısından engel bir durumun bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde;

“Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10´undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).” hükmü yer almaktadır.

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde “İhale süreci”; “İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan; sözleşmenin taraflarca imzalanıp notere onaylattırılması ve tescili ile noter onayı ve tescili gerekmeyen hallerde ise taraflarca sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan süreci ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İl Genel Meclis Başkanı Yaşar YILMAZER’in başvuruya konu ihale için özel idare bütçesinden temin edilen ödenek kararında imzasının bulunmasının, anılan şahsın kurucusu bulunduğu fakat 08.06.2007 tarihinde hisselerini devrederek ortaklıktan ayrıldığı, halen eşinin ortağı olduğu şirketin ihaleye katılmasına engel teşkil etmediği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak Yılmazer Temizlik Yemek Ltd. Şti.’nin ihaleye katılmasına engel bir durum bulunmadığı, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve teklifinin değerlendirme alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı.

 

1) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde;“48.1 Fiyat farkı: Yükleniciye 31.12.2002 tarih ve 24980/3 mükerrer sayılı Resmi Gazetede belirlenen esasları göre fiyat farkı ödenecektir. Ancak işin süresinin 2009 yılına sarkması durumunda 2009 yılı için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. (2008 Temmuz ayında belirlenen asgari ücretin verilerine göre çalıştırılacaktır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı genel hizmet alımı, fiziki miktarı ve türü ise 37 işçinin 8 ay (240 gün) çalıştırılması olarak düzenlenmiştir.

            İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde;

 

            “49.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanır.

 

            49.2 İşin süresi 8 ay (240) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında;

 

            “3- Çalıştırılacak 37 personelden 3 (üç) kişi işe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) ay kesintisiz olarak çalıştırılacak, diğerleri okulların kapanış tarihi olan 13 Haziran 2008 tarihinde işten çıkarılıp, 1 Eylül 2008 tarihinde tekrar göreve başlatılacaktır.” Düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinin (c) bendinde işin süresinin iş teri teslim tutanağının imzalanmasını müteakip 240 takvim günü olduğu düzenlenmiş, sözleşme tasarısının 11 inci maddesinde işe başlama tarihinin düzenlenmemiş olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında; “7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale dokümanı ve ihale ilanında işin süresinin 8 ay olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmediği görülmüştür. Çalıştırılacak 37 işçiden 34’ünün 13 Haziran 2008 tarihinde işten çıkarılıp, 1 Eylül 2008 tarihinde tekrar göreve başlatılacağı ve işin süresinin 2009 yılına sarkması durumunda 2009 yılı için ayrıca fiyat farkı ödenmeyeceği düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğuna işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemiş olması nedeniyle başvuruya konu ihalede isteklilerin sağlıklı teklif hazırlayamayacağı, tekliflerin değerlendirilmesinin de sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin ikinci bölümünün “XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” kısmında;“Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır. 

 

14.02.2008 tarihinde yapılan ihalede işin süresinin 2009 yılına sarkması durumunda 2009 yılı için ayrıca fiyat farkı ödenmeyeceğinin düzenlenmesinin mevzuata uygun olmadığı, işçilerin 2009 yılında 2008 yılının Temmuz ayında belirlenen asgari ücretin verilerine göre çalıştırılacağı düzenlemesinin Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan “İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez.” hükmüne aykırı olduğu, idare tarafından yapılan düzenlemelerin isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif vermesine engel nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “a- Firma personeli, firmanın amblemli özel kıyafeti olan iş önlüğünü mesai, saatleri içerisinde devamlı giyecektir. Kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacaktır...” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak kıyafetlerin yüklenici tarafından mı karşılanacağı yoksa idare tarafından mı verileceği konusunda bir düzenlemenin bulunmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde de teklif fiyata dahil olan masraflar arasında kıyafetlere ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür. Bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasına engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            3) Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “j- Müteahhit firma, personelin sevk ve idaresinden sorumlu tecrübeli bir müdür ve sorumlu müdür yardımcısı çalıştıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işte 37 işçinin çalıştırılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede çalıştırılacağı öngörülen müdür ve sorumlu müdür yardımcısının çalıştırılacak 37 işçiye dahil olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunduğu, bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasına engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul