İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1630
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :57
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1630
Şikayetçi:
 Efe Fırat Medk. Gıda Petr. Ürn. Teks. İnş. Temz. Ürn. Otomtv. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akpınar Mah. General Abdullah Alpdoğan Cad. Aydınlar İşmerkezi No 1 K 4-401 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi,Rızaiye Mah. Kıbrıs Şehidi Mehmet Güçlü Cad. No 71 23100 ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.03.2008 / 7866
Başvuruya konu ihale:
 2008/5573 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik, Yemek Öncesi ve Sonrası Hizmet İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.04.2008 tarih ve 08.08.04.0196/2008-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce 03.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik, Yemek Öncesi ve Sonrası Hizmet İşi” ihalesine ilişkin olarak Efe Fırat Medk. Gıda Petr. Ürn. Teks. İnş. Temz. Ürn. Otomtv. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.03.2008 tarih ve 7866 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; benzer iş tanımının sadece kamu veya özel yataklı kurumların genel temizlik işleri ile sınırlı tutulduğu, işin diğer bölümlerinde deneyimi olan firmaların ihaleye katılımının engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı malzemesiz genel temizlik, yemek öncesi ve sonrası hizmet işi olarak düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.4 maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler, ihale konusu hizmet ile nitelik yönünden benzerlik gösteren kamu yada özel Yataklı Kurumlarının Genel Temizlik, diğer hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer işin, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat,ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği düzenlenmiştir.

 

            Hastanelerde hijyenin üst derecede sağlanması gereken üniteler bulunması nedeniyle hastanelerin temizlik işi bina temizlik işlerinden farklılık göstermektedir. İdare tarafından kamu ya da özel yataklı kurumların genel temizlik hizmetlerinin yanında diğer hizmet işlerinin de benzer iş olarak düzenlendiği görülmüştür. Benzer iş tanımının temizlik hizmeti ile sınırlı olmadığı görüldüğünden benzer işin ihaleye katılıma engel nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin bentleri yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı yönünden yapılan incelemede;

 

1) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar, M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” kısmında;

 

             “2-… Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir.

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare tarafından düzenlenen standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde sözleşme gideri ve firma kârı kalemlerine yer verildiği görülmüştür. Bu durumun mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) İhale ilanının 6 ncı maddesinde; “İhale tüm isteklilere açıktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” hükmü,

 

            Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:


g) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.” hükmü,

 

yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 36.5 inci maddesinde tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajının uygulanmayacağı düzenlenmiştir.  İhale ilanının 6 ncı maddesinde ise  ihalenin tüm isteklilere açık olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmemiş olduğu görülmüştür. İhale ilanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağının belirtilmemiş olmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 14.04.2008  tarih ve 2008/UH.Z-1628  sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

    İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “benzer iş olarak kabul edilecek işler, ihale konusu hizmet ile nitelik yönünden benzerlik gösteren kamu yada özel yataklı Kurumlarının Genel temizlik, diğer hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

             

İdarenin yapmış olduğu düzenlemeden benzer iş tanımının kamu yada özel yataklı kurumlarla sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Benzer iş tanımının bu şekilde yapılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığından, bu hususunda iptal sebepleri arasında kabul edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, kararın bu kısmına  katılmıyoruz.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul