İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1631
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :58
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1631
Şikayetçi:
 Egfa İnşaat Taah. Dekorasyon Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti., Hasanpaşa Kurbağadere Cad. Şafak Apt. No 23/3 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Karaer Mah. Hükümet Binası Kat:3 GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8071
Başvuruya konu ihale:
 2008/3601 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2008 tarih ve 08.08.22.0196/2008-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 14.02.2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Egfa İnşaat Taah. Dekorasyon Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.03.2008 tarih ve 8071 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 48 inci maddesinde 2008 yılı için fiyat farkı verileceği ve işin uzaması halinde yani 2009 yılına sarkması halinde fiyat farkı verilmeyeceğinin düzenlendiği, ancak mevzuat uyarınca böyle bir uygulamanın yapılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde; “48.1 Fiyat farkı: Yükleniciye 31.12.2002 tarih ve 24980/3 mükerrer sayılı Resmi Gazetede belirlenen esasları göre fiyat farkı ödenecektir. Ancak işin süresinin 2009 yılına sarkması durumunda 2009 yılı için ayrıca fiyat farkı ödenmeyecektir. (2008 Temmuz ayında belirlenen asgari ücretin verilerine göre çalıştırılacaktır.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı genel hizmet alımı, fiziki miktarı ve türü ise 37 işçinin 8 ay (240 gün) çalıştırılması olarak düzenlenmiştir.

           

İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde;

 

            “49.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihten (Sayıştay tesciline tabi işlerde bu tescilin yapıldığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren 5 (beş) takvim günü içinde işe başlanır.

 

            49.2 İşin süresi 8 ay (240) takvim günüdür.” düzenlemesi,

 

Anılan şartnamenin “Diğer Hususlar” kısmında; “3- Çalıştırılacak 37 personelden 3 (üç) kişi işe başlama tarihinden itibaren 8 (sekiz) ay kesintisiz olarak çalıştırılacak, diğerleri okulların kapanış tarihi olan 13 Haziran 2008 tarihinde işten çıkarılıp, 1 Eylül 2008 tarihinde tekrar göreve başlatılacaktır.” Düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinin (c) bendinde işin süresinin iş teri teslim tutanağının imzalanmasını müteakip 240 takvim günü olduğu düzenlenmiş, sözleşme tasarısının 11 inci maddesinde işe başlama tarihinin düzenlenmemiş olduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin birinci bölümünün “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi, G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” kısmında; “7- İdari şartnamede işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale dokümanı ve ihale ilanında işin süresinin 8 ay olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, işin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilmediği görülmüştür. Çalıştırılacak 37 işçiden 34’ünün 13 Haziran 2008 tarihinde işten çıkarılıp, 1 Eylül 2008 tarihinde tekrar göreve başlatılacağı ve işin süresinin 2009 yılına sarkması durumunda 2009 yılı için ayrıca fiyat farkı ödenmeyeceği düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğuna işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmemiş olması nedeniyle başvuruya konu ihalede isteklilerin sağlıklı teklif hazırlayamayacağı, tekliflerin değerlendirilmesinin de sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin ikinci bölümünün “XII- Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı” kısmında;“Fiyat Farkı Esaslarının 9 uncu maddesinin (ı) bendine göre idari şartname ve sözleşmelere bu Esasların sadece 8 inci maddesinin uygulanacağına dair hüküm konulabilecektir. Ancak gelecek yıla ilişkin olarak bir önceki yılın sonunda yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, ihale aşamasında geçerli olan tekliflerin, yılın başında yapılacak asgari ücret artışı nedeniyle sözleşmenin uygulanması sırasında aşırı düşük hale gelmesinin önlenebilmesi için söz konusu ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerinde Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır. 

 

14.02.2008 tarihinde yapılan ihalede işin süresinin 2009 yılına sarkması durumunda 2009 yılı için ayrıca fiyat farkı ödenmeyeceğinin düzenlenmesinin mevzuata uygun olmadığı, işçilerin 2009 yılında 2008 yılının Temmuz ayında belirlenen asgari ücretin verilerine göre çalıştırılacağı düzenlemesinin Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinde yer alan “İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez.” hükmüne aykırı olduğu, idare tarafından yapılan düzenlemelerin isteklilerin ihaleye sağlıklı teklif vermesine engel nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

g) Dokümana süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ise ilgili dokümanın Kanun ve ilgili mevzuatına  uygun olup olmadığı.

 

1) Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “a- Firma personeli, firmanın amblemli özel kıyafeti olan iş önlüğünü mesai, saatleri içerisinde devamlı giyecektir. Kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacaktır...” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak kıyafetlerin yüklenici tarafından mı karşılanacağı yoksa idare tarafından mı verileceği konusunda bir düzenlemenin bulunmadığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde de teklif fiyata dahil olan masraflar arasında kıyafetlere ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür. Bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasına engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde; “j- Müteahhit firma, personelin sevk ve idaresinden sorumlu tecrübeli bir müdür ve sorumlu müdür yardımcısı çalıştıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı genel hizmet alımı, fiziki miktarı ve türü ise 37 işçinin 8 ay (240 gün) çalıştırılması olarak düzenlenmiştir. İdari şartnamede ihale konusu işte 37 işçinin çalıştırılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen, teknik şartnamede çalıştırılacağı öngörülen müdür ve sorumlu müdür yardımcısının çalıştırılacak 37 işçiye dahil olup olmadığı konusunda belirsizlik bulunduğu, bu durumun isteklilerin sağlıklı teklif hazırlamasına engel teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 14.04.2008  tarih ve 2008/UH.Z-1629  sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

Karar verilmesine yer olmadığına,


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul