• Karar No: 2008/UH.Z-1632
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :59
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1632
Şikayetçi:
 Azık Yemek San. ve Tic. A.Ş., Arpa Emini Mahallesi Sinan Paşa Sokak No: 1/2 Fatih / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Gaziler Cad.1420 Sok.No:1/3 PK:35128 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.03.2008 / 6769
Başvuruya konu ihale:
 2007/186628 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (58.P.Eğt.A.K.Lığı Burdur)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.07.14.0198/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 16.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (58.P.Eğt.A.K.Lığı Burdur)” ihalesine ilişkin olarak Azık Yemek San. ve Tic. A.Ş.’nin 05.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.03.2008 tarih ve 6769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı, bu işleme ilişkin olarak idareye yapılan şikayet başvuru üzerine idare tarafından verilen cevapta yer alan gerekçelerin mevzuata uygun olmadığı, kendi yaptıkları hesaplamalara göre teklifleri aşırı düşük görünen ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından sunulan tekliflerin tekrar incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Söz konusu ihalede sunulan tekliflerin tamamının idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı, 18.01.2008 tarihinde düzenlenen ve bu hususun belirtildiği ihale komisyonu kararının ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığınca düzenlenen 18.01.2008 tarih ve 08007 sayılı yazı ile Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından şikayet konusu ihalede sunulan en düşük teklifin uygunluğu konusunda görüş talep edildiği, söz konusu görüş talebine cevaben Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 24.01.2008 tarih ve 080027 sayılı yazı ekinde sunulan 22.01.2008 tarihli bilgi notunda ihale fiyatının yaklaşık maliyete esas piyasa araştırmasında alınan fiyat aralıklarında olduğunun tespit edildiği ve yaklaşık maliyetin üzerinde gerçekleşen ihale fiyatının pahalı görülmesi halinde yeni ihale sürecinde meydana gelebilecek fiyat artışları dikkate alındığında yaklaşık maliyetin %7,16 üzerinde verilen teklifin uygun olacağının mütalaa edildiğinin belirtildiği, ihale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından 24.01.2008 tarihinde onaylandığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün "Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı Xlll´üncü kısmının “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında da; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir. “ açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan düzenleme uyarınca, yaklaşık maliyetin üzerinde kalan teklifler, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığı, yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı, verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı hususları sorgulanmak suretiyle verilen teklifler yaklaşık maliyete göre mukayese edilecek ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurularak verilen teklif fiyatların uygun bulunması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatların uygun bulunmaması halinde ihalenin iptaline karar verilecektir.

 

Bu itibarla, ihale komisyonu tarafından, teklif edilen bütün fiyatların idarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığı belirlendikten sonra yaklaşık maliyetin üzerinde kalan tekliflerin uygun bulunduğu ve bu tekliflerden en düşüğünün ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, yaklaşık maliyetin altında teklif bulunmadığından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiş olup, idarece gerçekleştirilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Milli Savunma Bakanlığı İzmir İç Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından “Hazır Yemek Hizmeti Alımı (58.P.Eğt.A.K.Lığı Burdur) işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin  [m1] [m1]daha önceki tedarik fiyatları ve piyasa fiyatları esas alınarak toplam 6.789.000,00 YTL olarak belirlendiği;

 

İhaleye katılan isteklilerin teklif ettikleri bedelin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin teklif ettiği bedelin yaklaşık maliyetin yaklaşık olarak 495.000 YTL üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler” in ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 29 adet ihale dokümanının satın alındığı 12 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerin tamamının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu göz önüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 


  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul