İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1633
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :60
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1633
Şikayetçi:
 ARJ Tem. İnş. Gıda Bil. Yem. Üre. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti., Aliemri 5. Sokak Çiçek Apt. No 2 K 1 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Başhekimliği, Hürriyet Caddesi Şahinbey / GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7343
Başvuruya konu ihale:
 2007/191360 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.04.2008 tarih ve 08.07.54.0201/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 22.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak ARJ Tem. İnş. Gıda Bil. Yem. Üre. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, başvurusu hakkında idarece alınan kararın 30 gün içerisinde başvuru sahibine bildirilmemesi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7343 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmaları tarafından 22.01.2008 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı ve yapılan incelemede mevzuata aykırılıklar tespit edildiği, bu hususta idareye yapılan başvuru hakkında idareden herhangi bir yanıt alınamadığı, idari ve teknik şartname Kamu İhale Kanununa aykırılık teşkil ettiğinden ilgili hükümlerin Kanunun 16 ncı maddesine göre giderilecek düzeyde olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği ettiği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibi tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunda ise, idarece düzenlenen benzer iş tanımında hem kamu hem de özel sektörden iş deneyim belgesi talep edildiği, firmalarının aynı anda iki farklı iş bitirme belgesinin mevcut olmadığı, idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinin rekabeti engellediği, Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinde aykırı düzenleme yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde;

“İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:


2) (Değişik: 4964/ 7 md.) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,

…” hükmü mevcuttur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde benzer iş, ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetler olarak tanımlanmıştır.

 

Anılan Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkralarında ise; “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihaleye ilişkin idari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının; “Temizlik hizmet alımı” olarak tanımlandığı, işin fiziki miktarı ve türünün; “Hastanenin tüm bina ve çevrelerinin 1 yönetici müdür, 4 ekip şefi olmak üzere toplam 240 işçi ile 01.03.2008-31.12.2009 tarihleri arasında 671 gün süreyle malzemeli temizlik hizmetleri” olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin “İşin Niteliği ve Şekli” başlıklı 1 inci maddesinde; “Av. Cengiz Gökçek Gaziantep Devlet Hastanesi binaları A, B, C, D blokları, Semt Poliklinikleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve çevreleyen tüm bahçe, bahçe duvarı ve iç yolların genel temizliği hastane hizmetlerinin icrası sırasında kullanılan çamaşırların temizlenmesi ve gerektiğinde dezenfeksiyonu işleridir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

İhale ilanının 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddelerinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %40 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi”  istenilmiş,

 

İhale ilanının 4.4 ve idari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde benzer iş tanımına ilişkin olarak; “Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırmaya dayalı tüm hizmet ihaleleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibi tarafından idarece hem kamu hem de özel sektörden aynı anda alınan iki iş deneyim belgesi talep edildiği iddia edilmişse de, idari şartnamenin 7.3.1 ve 7.4 üncü maddeleri uyarınca gerek kamu, gerekse özel sektöre gerçekleştirilen tek sözleşmeye ilişkin işlerin iş deneyiminin tevsikinde geçerli kabul edileceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul