İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1635
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :65
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1635
Şikayetçi:
 Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti., K. Karabekir Caddesi Uğurlu İş Merkezi K:3 D:22-28 No:97 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 06100 Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2008 / 7568
Başvuruya konu ihale:
 2007/179994 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.07.86.G012/2008-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 07.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Temag Güvenlik Koruma ve Eğitim Hiz. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2008 tarih ve 7568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin vermiş olduğu teklif bedelinden SSK işveren giderleri dahil, yemek ve yol gideri düşüldükten sonra kalan miktar ile ihale dokümanında ayni olarak 214 kişiye verilmesi istenilen giyim gideri ve 214 kişiye yaptırılacak olan mali mesuliyet sigorta bedelinin piyasa koşulları altında gerçekçi bir biçimde karşılanmasının mümkün olmadığı, bu çerçevede idari ve teknik şartnamede belirtilen esaslar dahilinde ihale kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2.a maddesinde işin adı; “Silahsız Özel Güvenlik Hizmet Alımı” şeklinde tanımlanmıştır.

 

 

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“26.3 Ayni olarak verilecek 214 kişinin giyeceği yazlık ve kışlık tek tip elbiselerin bedeli ile 5188 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre yaptırılması zorunlu olan Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teklif fiyata dahildir.

 

26.4 214 kişinin yol bedeli brüt en az 166.920,00 YTL (10 ay x 26 gün x 3,00 YTL x214 kişi=166.920,00 YTL) olup teklif fiyata dahildir.

 

26.5 214 kişinin yemek bedeli en az 222.560,00 YTL  (10 ay x 26 gün x 4,00 YTL x214 kişi=222.560,00 YTL ) olup teklif fiyata dahildir.

 

26.6 Bununla birlikte teklif fiyatı özel güvenlik görevlileri için aylık brüt asgari ücretin % 15 fazlası, Grup Şefleri için % 40 fazlası, Güvenlik Amirleri için % 50 fazlası, Güvenlik Müdürü için ise % 70 fazlası ödenecektir. (güvenlik görevlisi 200 adet, grup şefi 9 adet, grup amiri 4 adet, güvenlik müdürü 1 adet),

 

Resmi ve Dini bayram günlerinde görev yapacak güvenlik personeline ilişkin bayram mesaisi tutarları teklif fiyata dahil edilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, 16’sı bayan 198’i erkek olmak üzere, 1 adet güvenlik müdürü, 4 adet grup amiri, 9 adet grup şefi, 200 adet güvenlik görevlisinin (toplam 214 personel) çalışacağının belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

“6.1 Özel Güvenlik görevlilerinin çalışma düzeni 4857 sayılı İş Kanununda belirlenen haftalık normal çalışma saatini geçmemek üzere 7 gün 24 saat süre ile aralıksız 3 vardiya şeklinde olacaktır.

 

6.2 Hizmet süresince bayram tatilleri toplamı 11 tam 3 yarım olmak üzere toplam 12,5 gündür. (23 Nisan 1, 19 Mayıs 1, 30 Ağustos 1, 29 Ekim 1,5 , Ramazan Bayramı 3,5 ve Kurban Bayramı 4,5 gündür.)

 

6.3 Bu çalışma düzeni Resmi ve Dini Bayramlarda da 3 vardiya şeklinde olacaktır. Her vardiyada 30 adet güvenlik görevlisi ve 21 adet şef görev yapacaktır.

 

6.4 Yarım tatil günlerinde ise;

 

a) 12-16 saatleri arasında 4 saat 30 adet güvenlik görevlisi ve 2 adet şef görev yapacaktır.

 

b) 16-24 saatleri arasında 30 adet güvenlik görevlisi ve 2 adet şef görev yapacaktır.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin 49.2 maddesinde ise “İşin süresi 01.03.2008-31.12.2008 tarihleri arasında 306 (üçyüzaltı) takvim günüdür.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

            Teknik şartnamenin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinde de yüklenici tarafından;

 

- Özel güvenlik görevlileri için (Baylar); 1 adet  keten takım elbise, 1 adet yünlü takım elbise, 1 çift yazlık ayakkabı, 1 çift kışlık ayakkabı, 2 adet yazlık, 2 adet kışlık gömlek, 1’er adet kravat, şapka palto ve yağmurluk, 

 

- Özel güvenlik görevlileri için (Bayanlar); 1 adet  keten tayyör, 1 adet yünlü tayyör, 1 çift yazlık ayakkabı, 1 çift kışlık ayakkabı, 2 adet yazlık, 2 adet kışlık gömlek, 1’er adet kravat, şapka palto ve yağmurluk, 

 

- Güvenlik müdürü, grup amirleri ve grup şefleri için; 1 adet  keten takım elbise, 1 adet yünlü takım elbise, 1 çift yazlık ayakkabı, 1 çift kışlık ayakkabı, 2 adet yazlık, 2 adet kışlık gömlek, 1’er adet kravat, şapka palto ve yağmurluk verileceği öngörülmüştür.

 

            Anılan düzenlemelere göre, asgari maliyetin, asgari işçilik maliyeti (çalıştırılacak 214 işçiye ilişkin asgari ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil) ile giyim bedeli ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedelinin toplanması suretiyle bulunacağı anlaşılmıştır.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

200 özel güvenlik görevlisi için brüt asgari ücretten %15 fazla ücret (699,66-YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 30 x 3 x 12,5 = 1125 gün üzerinden resmi ve dini bayram günlerine ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 2.225.523,58 YTL’ye karşılık geldiği, 9 adet grup şefi için, brüt asgari ücretten % 40 fazla ücret (851,76 YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 2 x 3 x 12,5 = 75 gün üzerinden resmi ve dini bayram günlerine ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 118.467,82 YTL’ye karşılık geldiği, 4 adet grup amiri için, brüt asgari ücretten % 50 fazla ücret (912,60 YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 54.513,37 YTL’ye karşılık geldiği, 1 adet güvenlik müdürü için, brüt asgari ücretten % 70 fazla ücret (1.034,28 YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 15.151,09 YTL’ye karşılık geldiği, buna göre teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise bu tutarların toplamı olan 2.413.655,86-YTL olduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, ihaleye teklif veren  isteklilerin tekliflerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük bulunduğu, 4734 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan hükmü gereği isteklilere gönderilen 10.01.2008 tarihli yazılar ile, belgeleriyle birlikte teklif bileşenlerine ilişkin açıklamalarda bulunmalarının istenildiği tespit edilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Metropol Güv. Kor. ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 2.420.993,42-YTL’lik teklif bedeline ilişkin yaptığı açıklamada, özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri için 3.349,40-YTL, giyim gideri için ise 3.852,00-YTL teklif açıklamasında bulunduğu ve bunu tevsik edici belgeleri sunduğu, ihalede tevsik edilmesi gereken asgari maliyet tutarına, firma tarafından öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ve giyim bedeli eklendiğinde; 2.413.655,86 + 3.349,40 + 3.852,00=2.420.857,26 YTL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 2.420.993,42 YTL’lik teklif bedeli ile karşılandığı görülmüştür.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği başvuruya konu ihalede, ihalenin geçerli tekliflerden en düşük fiyat teklifi veren ve aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen Metropol Güv. Kor. ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmediğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul