İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1636
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :66
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1636
Şikayetçi:
 Arslan Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizm. Ltd. Şti., Tepe Mahallesi Yeniyol Cad. Onat Pasajı No:46 K:1 Marmaris/MUĞLA
 İhaleyi yapan idare:
 Marmaris Devlet Hastanesi Baştabipliği, Çamdibi Mah. Yeni Çevre Yolu Cad. 320. Sok. 48700 Marmaris/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.03.2008 / 7262
Başvuruya konu ihale:
 2008/1246 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları 15 Personelli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.07.50.G012/2008-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Marmaris Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2008-2009 Yılları 15 Personelli Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arslan Özel Güvenlik Eğitim ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.’nin 11.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.03.2008 tarih ve 7262 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- Tekliflerini idari şartnamede belirtilen bileşenler dahilinde ve Kanun kapsamında hazırladıkları, buna göre yüksek fiyat verdikleri gerekçesiyle ihalenin üzerlerinde bırakılmaması işleminin hatalı olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 26.7 nci maddesinde resmi bayram ve resmi tatil günlerinde özel güvenlik görevlilerinden beş (5) kişinin çalışacağının öngörüldüğü, ancak aynı zamanda resmi bayram ve resmi tatil günlerinde 11x23=253 iş günü çalışma yapılacağının belirtildiği, bu hususun idareye sözlü olarak bildirilmesine karşılık herhangi bir düzeltme yapılmadığı, teklif bedelini etkileyecek nitelikte olan söz konusu hatanın düzeltilmesi gerektiği,

 

İddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

            “26.1 Her ay işçilere, fiilen çalışılan her gün için asgari 2,00-YTL (nakdi) brüt yol bedeli ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu bedeller her ay için 26 gün üzerinden hesaplanacaktır.

 

26.4 Özel Güvenlik personeline yemek bedeli öngörülmemiştir. İdarece İşçilerin çalıştıkları süre içindeki yemek ihtiyacı çıkan normal hastane personel yemeğinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacaktır. Bu nedenle İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

            26.5 Çalıştırılacak 15 Özel güvenlik personeline, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 22 inci maddesine göre verilecek olan ve teknik şartnamede cinsi ve miktarı belirtilen giyecek malzemeleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır. Bedeli teklif fiyata dahildir. Yüklenici firma çalıştıracağı personellerine teknik şartnamede belirtilen giyimi ve teçhizatı ayni olarak muayene komisyonu huzurunda verecektir.

 

26.7 Özel Güvenlik Görevlilerinden resmi bayram ve resmi genel tatil günlerinde hastanede 5 kişi görev yapacaktır. (Toplam 11 X 23 gün = 253 iş günü resmi bayram günü çalışması yapılacaktır.) Resmi bayram ve resmi genel tatil günlerinde çalışmayan işçiler bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak alacaklardır. Tatil yapmayarak çalışan özel güvenlik  görevlileri  ise 4857  sayılı  iş Kanununun 47.maddesine göre ücret alacaklardır. Söz konusu bu ücretler teklif fiyata dahildir.

 

26.8 Yüklenici firma istihdam ettiği özel güvenlik personelinden 1 adet güvenlik amiri için brüt asgari ücretin % 20 (yüzde yirmi) fazlasını; diğerlerine (14 kişi ) brüt asgari ücretin % 10 (yüzde on) fazlasını her ay maaş olarak ödeyecek, ücret bordosun da gösterecek ve teklif fiyata dahil edecektir.

 

            26.9 Çalıştırılacak Özel Güvenlik görevlileri için; 5188 sayılı özel güvenlik yasasına göre yaptırılması zorunlu olan Özel Güvenlik mali sorumluluk sigortası, yüklenici tarafından yaptırılacak olup; bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

           Teknik şartnamenin 4.13 üncü maddesinde yüklenici tarafından 60 adet yazlık pantolon, 60 adet kışlık pantolon, 30 adet mont, 6 adet yağmurluk, 60 adet yazlık gömlek, 60 adet kışlık gömlek, 60 adet çorap, 60 adet kravat, 60 çift ayakkabı ve 60 adet kemer verileceği öngörülmüştür.

 

İdari şartnamenin 49.2 maddesinde; “İşin süresi 01.03.2008-31.12.2009 tarihleri arasında olmak üzere 670 (altıyüz) takvim günüdür. 22 (yirmidört) aydır.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

            İhale ilanının 2 nci maddesinde işin süresinin 01.03.2008 tarihinde başlayıp 31.12.2009 tarihine kadar olmak üzere 22 ay olduğunun belirtildiği,

 

Görülmüştür.

 

İşin süresi konusunda yer alan düzenlemeler incelendiğinde, her ne kadar idari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresi parantez içinde yazı ile yirmidört olarak yazılmış ise de, işe başlama ve bitiş tarihleri açık olarak belirtildiğinden işin süresinin 22 ay olduğu anlaşılmaktadır.

 

         Diğer taraftan idari şartnamenin 26.7 nci maddesinde resmi bayram ve resmi genel tatil günlerinde çalışacak kişi sayısının sehven 5 kişi olarak yazıldığı, nitekim aynı maddenin devamında bayram gün sayısı hesabının 11 X 23 gün = 253 şeklinde yapıldığı ayrıca teknik şartnamenin 7.3 üncü maddesi uyarınca resmi tatil günlerinde 1 inci vardiyada (07:30-15:30) 4 kişi, 2 nci vardiyada (15:30-23:30) 4 kişi ve 3 üncü vardiyada (23:30-07:30) 3 kişi olmak üzere toplam 11 personelin çalışacağı anlaşılmıştır. 

 

Anılan düzenlemelere göre, asgari maliyetin, asgari işçilik maliyeti (çalıştırılacak 15 işçiye ilişkin asgari ücret, resmi ve dini bayramlarda çalışma ve sözleşme giderleri dahil) ile giyim bedeli ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedelinin toplanması suretiyle bulunacağı anlaşılmıştır.

 

Teklif fiyata dahil olan masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumu’nun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada;

 

14 adet  özel güvenlik görevlisi için brüt asgari ücretten %10 fazla ücret (699,24-YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, 11 x 23 = 253 gün üzerinden resmi ve dini bayram günlerine ilişkin işçilik maliyeti ile % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 285.062,57 YTL olduğu, 1 adet güvenlik amiri için brüt asgari ücretten % 20 fazla ücret (730,08 YTL) üzerinden hesaplanan  (giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigorta bedeli hariç, % 3 sözleşme giderleri dahil olmak üzere) teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının 21.532,21 YTL olduğu, buna göre teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamının ise bu tutarların toplamı olan 306.594,78-YTL olduğu anlaşılmıştır.

 

Görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti.’nin teklif bedelinin 314.490,00 YTL olduğu, teklif bedeli ile söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı arasındaki fark olan 314.490,00-306.594,78=7.895,22 YTL ile yüklenici tarafından karşılanması öngörülen özel güvenlik mali sorumluluk sigorta gideri ile giyim giderinin karşılanabileceği anlaşılmıştır.

 

İdari şartnamenin 36 ncı maddesi uyarınca ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği anlaşıldığından ihalenin en düşük fiyat teklifi veren Yıldız-Ay Özel Güvenlik Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.7 nci maddesinde resmi bayram ve resmi genel tatil günlerinde çalışacak kişi sayısının sehven 5 kişi olarak yazıldığı, nitekim aynı maddenin devamında bayram gün sayısı hesabının 11 X 23 gün = 253 şeklinde yapıldığı ayrıca teknik şartnamenin 7.3 maddesi uyarınca resmi tatil günlerinde 1 inci vardiyada (07:30-15:30) 4 kişi, 2 nci vardiyada (15:30-23:30) 4 kişi ve 3 üncü vardiyada (23:30-07:30) 3 kişi olmak üzere toplam 11 personelin çalışacağı anlaşılmıştır. 

 

            Diğer taraftan başvuru sahibinin 06.02.2008 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı, 07.02.2008 tarihinde ihaleye teklif verdiği, 11.02.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, ihale dokümanına yönelik herhangi bir açıklama talebinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan; “İstekliler, ihaleye teklif sunduktan sonra ihale dokümanına, adaylar ise ön yeterlik başvurusunda bulunduktan sonra ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunamaz.” hükmü uyarınca başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif verildiği dikkate alındığında, ihale dokümanına yönelik iddianın teklif verilmesini engellemediği görülmüştür. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul