İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1637
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :69
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1637
Şikayetçi:
 Doğukan Turizm Taş. Teks. Rek. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. Osmangazi Caddesi No:84 Bornova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 1588 Sokak No:21 Çınarlı Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8626
Başvuruya konu ihale:
 2007/204541 İhale Kayıt Numaralı “18 Araçlık Şoförü ile Birlikte (14 Araç 4+1 Kamyonet 4 Araç 14+1 Minibüs) Kiralama İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.04.2008 tarih ve 08.08.86.G012/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 30.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “18 Araçlık Şoförü ile Birlikte (14 Araç 4+1 Kamyonet 4 Araç 14+1 Minibüs) Kiralama İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğukan Turizm Taş. Teks. Rek. Temz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 03.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından ilk oturumun belgelerinde herhangi bir eksikliğin bulunmadığı bildirilerek kapatıldığı, daha sonra ihale komisyon kararı ile idari şartnamenin 7.3.2.2 nci maddesinde istenilen taahhütnamenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, halbuki söz konusu taahhütnamenin sunulduğu fakat tarihinin 30.01.2008 olması gerekirken sehven 30.01.2007 olarak yazıldığı, bu hususun tamamlatılabilecek nitelikte bilgi eksikliği niteliğinde olduğu, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı ve ihale üzerinde bırakılan istekli ile ihale sorumluları arasında bağlantı bulunabileceği hususunun araştırılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

   İdari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2.2 nci maddesinde; “İsteklilerin, ihale evrakları ile birlikte 2003 model ve üstü araçları temin edeceğine ilişkin noter onaylı taahhütname ile bunlara ilişkin motorlu araç tescil belgesi ve motorlu araç trafik belgesinin noter onaylı suretlerini vermesi zorunludur. Araçların fenni muayenelerini yaptıracaklarına dair taahhütname vermesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde;

   

Bu Yönetmelikteki esaslara göre düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ile isteklilere bedeli karşılığında verilir.

 

Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular (standart form KİK017.0/H) ve tekliflerin alınması ve açılması işlemleri, 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde ve aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir:

1- Ön Yeterlik Başvurusu/Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi (Standart form KİK006.0/H).

2- Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin/ Yeterlik Başvuru Belgelerinin/İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak (Standart form KİK007.0/H).

3- Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun/Yeterlik Başvurusunun/İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak (Standart form KİK008.0/H).

4- Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru/Yeterlik Başvuru/Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı (Standart form KİK009.0/H).

5- Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı (Standart form KİK010.0/H).

 

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

 

Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ve Pazarlık Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (standart form KİK020.0/H) doldurulur. Bu tutanakların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri, isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz (standart form KİK020.1/H).

 

İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır.

 

Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

 

İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

             Başvuru sahibinin sunduğu iki taahhütnamenin de tarihinin 30.01.2007 olduğu, noter tarafından 29.01.2008 tarihinde onaylandığı, taahhüdün içerisinde ihale kayıt numarasının, idarenin adı ve işin adının doğru yazılı olduğu, başvuru sahibince gün ve ayın doğru, yılın 2007 olarak yanlış yazıldığı, söz konusu yanlışlığın sehven yapıldığı ve taahhüdün geçerliliğini etkilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

              Yeşiltepe Özel Eğt. Araç Kiralama Taşımacılık Tur. Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyasında iş deneyim belgesi sunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, 

 

                İdari şartnamenin 7.3.1 inci “İş deneyim belgeleri” başlıklı maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin % 50 oranında az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi ile,

               

                İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir. Bu ihalede benzer iş olarak; kamu veya özel sektörde şoförü ile birlikte araç kiralama işi benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yeşiltepe Özel Eğt. Araç Kiralama Taşımacılık Tur. Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale dosyası içerisinde iş deneyim belgesi sunulmadığı, bunun yerine S.S. Çağdaş Servisçiler Motorlu Taşıyıcılar Koop. İle yapılan personel taşıma sözleşmesinin sunulduğu, sözleşme bedelinin 167.000,00 YTL olduğu, işin süresinin 30.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında olduğu, söz konusu işe ilişkin toplam fatura değeri 167.000,00 YTL olan 5 adet fatura sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinde; “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.


Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile bu belgeler iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca, özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerde iş deneyimini tevsik için iş deneyim belgesi düzenlenmeyecektir; ancak iş deneyimini tevsik için istekliler tarafından sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeler sunulabilecektir.

 

Buna göre özel sektöre taahhüt edilen hizmet alımı işi için düzenlenen iş deneyim belgesinin iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaması gerektiği anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından özel sektöre taahhüt edilen hizmet işine ilişkin sözleşme ve faturaların sunulmuş olmasının, mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul