İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-165
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-165 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1658 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :48
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-165
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Pınar Uslu Galyum Blok Zk 2 06531 ODTÜ Teknokent ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği, Şirince Mah. Dabbahhane Sok. 31060 HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2007 / 37686
Başvuruya konu ihale:
 2007/159343 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 08.24.37.0182/2008-96E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği’nce 26.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar Satıcılığı Programcılığı Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 11.12.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  18.12.2007 tarih ve 37686 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ilan ve idari şartnamede belirtilmediği halde idarece demostrasyondan önce data aktarımı şartının getirildiği, kendi teklifinin bunu sağlamadığından dolayı demostrasyon yapamadıkları ve tekliflerinin değerlendirilme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

18.10.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının “4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesi ile idari şartnamenin  “7.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı maddesinde, “İstekliler ihale komisyonunun teklifleri değerlendirmesi aşamasında teklifin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilmesi amacı ile ihale komisyonuna dataya yüklü bilgisayarlar ve şartnamede istenilenleri göstermek için tüm ek donanımlar ile uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacaktır. İnceleme, demo neticesinde teklifte sunulan modüllerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır.Bu nedenle ihaleye katılacak istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır.Belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan ve en düşük fiyat verene yüklenici firmadan başlamak üzere demo yapılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamedeki “ihale komisyonuna dataya yüklü bilgisayarlar ve şartnamede istenilenleri göstermek için tüm ek donanımlar ile uygulamalı HBYS tanıtımı (DEMO) yapacağı” şeklinde yapılan düzenlemeden data aktarım şartının getirildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

27.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı başvuru sahibinin demostrasyona gelmemesi nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır .

 

İhale işlem dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendiğinde;

 

Başvuru sahibinin idareye verdiği,

 

26.11.2007 tarihli dilekçenin idarenin kayıtlarına aynı gün ve 1892 sayı ile kayda alındığı tespit edilmiştir. Anılan dilekçede; “Demo yapmak amacıyla Gaziantep’te bulunan bir personellerinin görevlendirildiği, yolda olan personellerinin saat 15.00-15.30 arasında idare binasında olacağı” ifade edilmektedir.

 

Adnan Vural imzasını taşıyan 26.11.2007 tarihli dilekçenin idarenin kayıtlarına aynı gün ve 1897 sayı ile kayda alındığı, kayda alınış saatinin ise 16.15 olduğu tespit edilmiştir. Anılan dilekçede “İhale günü saat 08.30-16.15 saatleri arasında idare binasında bulunmasına rağmen demo yapmalarının engellendiği” ifade edilmektedir.

 

26.11.2007 tarihli dilekçesinin idarenin kayıtlarına aynı gün ve 1910 sayı ile kayda alındığı tespit edilmiştir. Anılan dilekçede “15.00-15.30 arasında idare binasında bulunan personellerine demo yapması konusunda izin verilmediği” ifade edilmektedir .

 

İdarenin 03.12.2007 tarih ve 2306 sayılı iç yazışmasında; “26.11.2007 tarih ve 08.30-16.15 arası güvenlik kamera kayıtlarının incelendiği ve Adnan Vural adlı kişinin saat 15.37:22’de idareye geldiğinin tespit edildiği” belirtilmektedir.

 

İdare tarafından 26.11.2007 tarih ve saat 15.30 da düzenlenen 2 nolu tutanakta, “İhale tarihi olan 26.11.2007 tarihinde yapılan ihalede saat 14.00 de demo yapılacağının isteklilere bildirildiği, başvuru sahibinin süre talep etmesine rağmen süresinde demoya gelmediği, bu durumda ikinci en avantajlı teklifin demosuna geçildiği” belirtilmektedir.

 

İhale işlem dosyasından başvuru sahibinin süresinde demostrasyon gelmediği ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında  İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; iki adet ihale dokümanının satın alındığı, iki  teklifin sunulduğu, sadece bir teklifin geçerli olduğu dikkate alındığında rekabetin sağlanamadığı dolayısıyla söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

Yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul