İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-166
  • Toplantı No: 2008/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,14.01.2008 tarih ve 2008/UH.Z-166 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 14.04.2008 tarih, 2008/UH.Z-1660 olmuştur.
Toplantı No :2008/003
Gündem No :50
Karar Tarihi:14.01.2008
Karar No :2008/UH.Z-166
Şikayetçi:
 Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç Gıda Otom. Medk. Teks. Taşm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dabakhane Mahallesi PTT Sokak No: 31 MALATYA
 İhaleyi yapan idare:
 MSB Ant. Doğu Bölge Müdürlüğü, MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.12.2007 / 36985
Başvuruya konu ihale:
 2007/164040 İhale Kayıt Numaralı “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerin 2008-2009 Yılları İçin Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.12.2007 tarih ve 08.23.44.0182/2008-90E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ant. Doğu Bölge Müdürlüğü’nce 15.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Ünitelerin 2008-2009 Yılları İçin Malzemeli Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gül-Ba Temizlik Zirai İlaç Gıda  Otom. Medk. Teks. Taşm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.12.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.12.2007 tarih ve 36985 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.12.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

             1) İhale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı,

 

            2) İhale üzerinde kalan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu benzer işe uymadığı,

 

            3) İdarece tekliflerin değerlendirilmesinde en düşük fiyatın esas alınmasının açıkça belirtilmediği,

 

            4) Teknik şartnamede öngörülen bazı temizlik malzemelerine ait miktarların belirtilmediği, 

            5) Fazla mesai yapacak personelin ne kadarının resmi ve dini bayramlarda istihdam edileceğinin belli olmadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde 11 adet personel çalıştırılacağı düzenlemesi,

 

“Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “…Bu şartnamenin konusu işlerin maliyeti aşağıdaki kalemlerden oluşur.

 

A)İşçi maliyeti

      1)İşçi ücretleri

      2)İşçilerin ulaşım giderleri

     3)İşçilerin yemek giderleri

     4)İşçilerin kılık, kıyafet giderleri

B)Malzeme giderleri (Temizlik sarf malzemeleri)


E) Fazla mesai (her temizlik personeli için yıllık 260 saat olmak üzere 11 temizlik personeli için yıllık 11x260=2860 saat, iki yıllık toplam 5720 saat fazla mesai)


26.3.Ayrıca, personel başına aylık 26 gün üzerinden, günlük brüt tutarı 4,00 YTL yemek ve 3,00 YTL ulaşım bedeli nakdi olarak personele ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Teknik şartnamenin 2.8.1. maddesinde belirtilen kıyafet kışlık/yazlık melbusat bedeli teklif fiyata dahil edilecektir.


26.5. İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 dir.” düzenlemesi,

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanma şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği, “İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri arasında olduğu,

 

Teknik şartnamenin “Temizlik hizmetlerinde kullanılacak sarf malzemeleri” başlıklı 2.5.2 nci maddesinde ihaleye konu temizlik işinde kullanılacak malzemelerin 33 kalemden ibaret olduğu düzenlemesi,

 

“Çalışma saatleri” başlıklı 2.7 nci maddesinde, “2.7.1. İdare hizmet binasının günlük temizliği dışında ayrıca, her hafta sonu cumartesi günü de temizlik yaptırabilecektir. Ancak idare bazı özel durumlarda 2 gün önceden haber vermek suretiyle (dini ve resmi bayramlar, muhtelif toplantılar vb. gibi) gününde, yüklenici ile de mutabık kalınarak değişiklik yapabilir.

 

            Yüklenici 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen normal mesai saatleri haricinde yaptırılan (hafta sonu tatil günleri, resmi - dini bayram vb. günlerle ilgili) çalışmalar için personele fazla çalışma ücreti öder. Temizlik hizmetini yapan personele ödenecek fazla çalışma ücreti yıllık 270 saati geçemez …”  düzenlemesi,

 

“Çalıştırılacak elemanlarla ilgili hususlar” başlıklı 2.8 inci maddesinde, “Çalıştırılacak tüm elemanlar, MSB ANT BAŞKANLIĞIN´ca belirlenecek model ve şekilde, özel kıyafetli olacak, bu kıyafetlerin bedeli Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Çalışacak elemanlara Ocak ayı döneminde kışlık melbusat olarak bir çift siyah ayakkabı, bir adet uzun kollu kazak, bir adet kışlık pantolon, uzun kollu gömlek, 1 adet kışlık iş tulumu, 1 adet kışlık iş elbisesi ve bir çift kışlık çorap, Nisan ayı döneminde yazlık melbusat olarak bir çift ayakkabı, iki adet yazlık kısa kollu gömlek, bir adet pantolon, 1 adet yazlık iş tulumu, 1 adet yazlık iş önlüğü ve bir çift yazlık çorap, karşılıklı mutabakat sağlanarak Yüklenici tarafından temin edilecektir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanununun “Çalışma süresi” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır…”

 

            “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46 ncı maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olması koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir…” hükümleri bir arada değerlendirildiğinde;

 

            1 (bir) saatlik asgari işçilik ücretinin hesaplanması için brüt asgari ücretin 30 güne bölünmesi sonucunda bulunan rakamın  bir günlük çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesi gerekmektedir.

 

Buna göre “giyim ve temizlik malzemesi hariç” teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti;

 

Personel

Asgari ücret

11 kişi

252.627,28

YTL

Fazla mesai

Asgari ücretin %50 fazlası

5720 saat

28.028

YTL

TOPLAM

280.655,28YTL

 

 

olmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;  İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.  hükmü yer almaktadır.

 

İdare, anılan Kanun maddesi çerçevesinde teklifi geçerli kabul edilen altı (6) istekliden tekliflerine ilişkin açıklama istemiştir.

 

Anılan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda;

 

- Oman Teks. Tem. Yem. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim bedeli olarak toplamda 1.958 YTL, temizlik malzemesi olarak 5.043,60 YTL ve 11,14 YTL firma karı öngördüğü ve bunlara ilişkin tevsik edici belge eklediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte anılan teklif asgari maliyetleri karşılamadığı için idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

- Münir Temelli’nin açıklamasında giyim bedeli olarak kişi başı 20 YTL toplamda 220 YTL, temizlik malzemesi olarak 1.232,50 YTL öngördüğü ve bunlara ilişkin tevsik edici belge eklediği anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte Münir Temelli’nin aşırı düşük teklif açıklamasındaki ilgili proforma faturada teknik şartnamenin 2.5.2 nci maddesindeki:

 

1) Bina genelinde klimalar için deodorine edici temizlik ürünleri (koku/parfüm yayıcı ürünler)

 2) Tuvalet temizlik ürünleri (koku giderici, dezenfekte edici)

 3) Klozet kapak kağıdı

 5) Ovucu temizlik ürünleri

 6) Kir ve leke sökücüler

 8) Granit ve Mestner bakım ürünleri

 9) Halı ve koltuk temizleme ürünleri

13) Ovucu petler

14) Kurulama ve toz bezleri (hav bırakmayan türden)

15) Yağ ve kir sökücü ürünler

18) Islak Mob

19) Nemli Mob

20) Cila Mobu

23) Faraş-Lastik su çekici

25) Cam Bezi

26) Cam Silme Araçları

 

temizlik sarf malzemelerine yer verilmediği anlaşıldığından Münir Temelli’nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

-Raif İnş. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin açıklamasında giyim bedeli olarak kişi başı 72 YTL toplamda 792 YTL, temizlik malzemesi olarak 994,20 YTL ve 11,14 YTL firma karı öngördüğü ve bunlara ilişkin tevsik edici belge eklediği anlaşılmıştır.

 

          Bununla birlikte Raif İnş. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan temizlik sarf malzemelerine ilişkin proforma faturada teknik şartnamenin 2.5.2 maddesinde belirtilen:

 

            1) Bina genelinde klimalar için deodorine edici temizlik ürünleri (koku/parfüm yayıcı ürünler)

 2) Tuvalet temizlik ürünleri (koku giderici, dezenfekte edici)

 3) Klozet kapak kağıdı

 5) Ovucu temizlik ürünleri

 6) Kir ve leke sökücüler

 8) Granit ve Mestner bakım ürünleri

 9) Halı ve koltuk temizleme ürünleri

13) Ovucu petler

14) Kurulama ve toz bezleri (hav bırakmayan türden)

15) Yağ ve kir sökücü ürünler

18) Islak Mob

19) Nemli Mob

20) Cila Mobu

23)Cam bezi”

 

temizlik sarf malzemelerine yer verilmediği anlaşıldığından Raif İnş. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. ‘nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

-Enkay Tem. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasına tevsik edici herhangi bir belge eklemediği ve teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

          -Genç Ufuklar Dan. Tem. Ltd. Şti. açıklamasında giyim bedeli olarak kişi başı 50 YTL toplamda 550 YTL, temizlik malzemesi olarak 3.601,02 YTL öngördüğü ve bunlara ilişkin tevsik edici belge eklediği anlaşılmıştır.

 

          Bununla birlikte Genç Ufuklar Dan. Tem. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan temizlik sarf malzemelerine ilişkin proforma faturada teknik şartnamenin  2.5.2 maddesinde belirtilen:

 

 8) Granit ve Mestner bakım ürünleri

13) Ovucu petler

26) Cam silme araçları”

 

temizlik sarf malzemelerine yer verilmediği anlaşıldığından  Genç Ufuklar Dan. Tem. Ltd. Şti.’ nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

-Gül-Ba Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. açıklamasında giyim bedeli olarak kişi başı 115 YTL toplamda 1.265 YTL, temizlik malzemesi olarak 3.050 YTL ve 107,54 YTL firma karı öngördüğü ve bunlara ilişkin tevsik edici belge eklediği anlaşılmıştır.

 

          Bununla birlikte Gül-Ba Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan temizlik sarf malzemelerine ilişkin proforma faturada teknik şartnamenin  2.5.2 maddesinde belirtilen:

 

“1) Bina genelinde klimalar için deodorine edici temizlik ürünleri (koku/parfüm yayıcı ürünler)

 2) Tuvalet temizlik ürünleri (koku giderici, dezenfekte edici)

 3) Klozet kapak kağıdı

 5) Ovucu temizlik ürünleri

 6) Kir ve leke sökücüler

 8) Granit ve Mestner bakım ürünleri

 9) Halı ve koltuk temizleme ürünleri

13) Ovucu petler

14) Kurulama ve toz bezleri (hav bırakmayan türden)

15) Yağ ve kir sökücü ürünler

18) Islak Mob

19) Nemli Mob

20) Cila Mobu

23)Cam bezi”

 

temizlik malzemelerine yer verilmediği anlaşıldığından  Gül-Ba Tem. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı maddesinde; “İhale konusu hizmetin;

 

a) Adı: 2008-2009 Yılları MSB Ant. Doğu Bölge Müdürlüğü ile Bağlı İşletme ve Depo Müdürlüklerinin Hizmet Binalarının ve Çevrelerinin Malzemeli Temizlik Hizmeti (İki yıllık)

” düzenlemesi,

 

7.4 üncü maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

 

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılan, hizmet binaları, park, bahçe gibi açık ve kapalı alanların genel temizlik hizmet işleri kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde kalan Münir Temelli’ye ait iş deneyim belgesindeki işin  adı, “14 personelle temizlik ve ilaçlama işi”  hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

 Söz konusu iş deneyim belgesinde yer alan işin adının ihale dokümanındaki benzer iş tanımına uyduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından dokümana yapılan başvurusu iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.   

 

İdari şartnamenin “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi” başlıklı 36.1 inci maddesinde; “Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Bu düzenlemeden ihalede en avantajlı teklifin belirlenmesinde en düşük fiyat esası alındığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

            B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          ğ) Başvuru sahibinin 4 ve 5 inci iddiaları dokümana yönelik olduğu anlaşıldığından ihale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan inceleme kapsamında incelenmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiası ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından dokümana yapılan başvurusu iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

Teknik şartnamenin “Temizlik hizmetlerinde kullanılacak sarf malzemeleri” başlıklı 2.5.2 maddesinde:

 

           “1) Bina genelinde klimalar için deodorine edici temizlik ürünleri (koku/parfüm yayıcı ürünler)

            2) Tuvalet temizlik ürünleri (koku giderici, dezenfekte edici)

            3) Klozet kapak kağıdı

5) Ovucu temizlik ürünleri

            6) Kir ve leke sökücüler

            8) Granit ve Mestner bakım ürünleri

            9) Halı ve koltuk temizleme ürünleri

            13) Ovucu petler

            14) Kurulama ve toz bezleri (hav bırakmayan türden)

            15) Yağ ve kir sökücü ürünler

            18) Islak Mob

            19) Nemli Mob

            20) Cila Mobu

           

            23) Faraş-Lastik su çekici

            25) Cam bezi

            26) Cam Silme Araçları

 

Tüm temizlik ürünleri sağlığa zararlı olmayan, TSE belgeli ve tanınmış markalı olacaktır. İdare istediği takdirde marka tercihinde bulunabilecektir. Ayrıca, idare istediği takdirde malzeme, ekipman ve temizlik ürünlerinde artırım yapabilir. Bu takdirde yüklenici ek ücret talep etmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemede idarenin temizlik malzemeleri miktarlarında artışa gidebileceği ve bunun karşılığında yüklenicinin herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı hususu ile bazı temizlik maddelerinin miktarlarının belirtilmemiş olması tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını ve değerlendirilmesini etkileyici nitelikte olduğundan başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Yine idarenin temizlik ürünlerinde tanınmış marka istemesi ve marka tercihinde bulunabileceği şeklindeki düzenlemenin anılan mevzuat hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği anlaşıldığından dokümana yapılan başvurusu iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

Teknik şartnamede “Çalışma Saatleri” başlıklı 2.7 nci maddesinde; “2.7.1. İdare hizmet binasının günlük temizliği dışında ayrıca, her hafta sonu cumartesi günü de temizlik yaptırabilecektir. Ancak idare bazı özel durumlarda 2 gün önceden haber vermek suretiyle (dini ve resmi bayramlar, muhtelif toplantılar vb. gibi) gününde, yüklenici ile de mutabık kalınarak değişiklik yapabilir.

 

            Yüklenici 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen normal mesai saatleri haricinde yaptırılan (hafta sonu tatil günleri, resmi - dini bayram vb. günlerle ilgili) çalışmalar için personele fazla çalışma ücreti öder. Temizlik hizmetini yapan personele ödenecek fazla çalışma ücreti yıllık 270 saati geçemez …”  düzenlemesi yer almaktadır.

            4857 sayılı İş Kanununun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde, Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.

Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.” hükmü yer almaktadır.

             Teknik şartnamede yer alan dini ve resmi bayramlara ilişkin düzenlemenin belirsizlik yarattığı, önceden kaç personelin anılan günlerde çalışacağının belli olmadığı, düzenleme bu haliyle tekliflerin sağlıklı verilmesi ve değerlendirilmesini etkileyici niteliktedir.

 

Yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul