İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1661
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :111
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1661
Şikayetçi:
 Anadolu Nükleer Özel Tıp Merkezi Med. San. Tic. Ltd. Şti., VEKİLİ: Av. Ü. Ersoy Akdemir Selanik Caddesi NO: 41/16 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler No: 331 Yenişehir / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.03.2008 / 6726
Başvuruya konu ihale:
 2007/184728 İhale Kayıt Numaralı “Değişken Açılı, Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera ve Pet-Ct Sistemi (Radyofarmasotik Dahil) Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2008 tarih ve 08.07.07.0182/2008-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 15.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Değişken Açılı, Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera ve Pet-Ct Sistemi (Radyofarmasotik Dahil) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Nükleer Özel Tıp Merkezi Med. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 18.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.03.2008 tarih ve 6726 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teknik şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “Tüm sarf malzemeler (molibden teknesyum jeneratörü radyoaktif maddeler FDG ve radyofarmasötik TAEK) üretim, işyeri ve taşıma lisanslı olacaktır ve teklif dosyasında belgeleri sunulacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemenin yurtdışından getirilecek malzemeleri kapsam dışında bıraktığı,

 

            2) Benzer iş tanımının rekabeti engellediği,

         iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “7.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin bilgiler” başlıklı maddesinde; “Teklif edilen cihaz ve sistemin çalışması ve hasta çekimleri yapılabilmesi için, her türlü mobilden-teknesyum jeneretörü, radyoaktif maddeler, FDG ve radyofarmasötik hazırlanmasında kullanılan kitleri karşılayacağına dair taahütname verecektir.


          Tüm sarf malzemeler (mobilden-teknesyum jeneretörü, radyoaktif maddeler, FDG ve radyofarmasötik) TAEK üretim, işyeri ve taşıma lisanslı olacaktır ve teklif dosyasında belgeleri sunacaktır.


            Tüm sarf malzemeler (mobilden-teknesyum jeneretörü, radyoaktif maddeler, FDG ve radyofarmasötik) yetkili satıcı belgesi ve Sağlık Bakanlığı lisanslı ürünler olacaktır ve  teklif dosyasında belgeleri sunacaktır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

2690  sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun “Görev, Yetki ve Sorumluluklar” başlıklı ikinci bölümünün 4 üncü  maddesinin (d) bendinde; Radyoizotop üretme, kalite kontrolü, ölçme ve dağıtma tesisleri kurmak ve işletmek.

 

Radyasyon cihazları, radyoaktif maddeler, özel bölünebilir maddeler ve benzeri iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kullanarak yapılan çalışmalarda iyonlaştırıcı radyasyonların zararlarına karşı korunmayı sağlayıcı ilkeleri ve önlemleri ve hukuki sorumluluk sınırlarını saptamak.

 

Radyoaktif maddeleri ve radyasyon cihazlarını bulunduran, kullanan, bunları ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, ticaretini yapan resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilere ruhsata esas olacak lisans vermek, radyasyon güvenliği bakımından bunları denetlemek; bu görevlerin yerine getirilmesi sırasında sigorta yükümlülüğü koymak; radyasyon güvenliği mevzuatına aykırı hallerde, verilmiş olan lisansı geçici veya sürekli olarak iptal etmek; söz konusu kurum ve kuruluş hakkında , gerekirse kapatma kararı almak ve genel hukuk esasları dahilinde kanuni kovuşturmaya geçilmesini sağlamak.” hükmü,

 

07.09.1985 tarih ve 18861 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün “Görevler ve yetkiler” başlıklı 4 üncü maddesinde; Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri şunlardır:

A- Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belirlemek üzere çalışmalar yapmak ve bunların uygulanmalarını sağlamak,

B- Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynakları bulunduran, kullanan, imal, ithal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolayan resmi, özel kurum ve kuruluşlara ve gerçek kişilere lisans vermek, lisans koşullarına aykırı durumlarda lisanslarını geçici veya sürekli olarak iptal etmek, gerekirse, aygıt ve tesisin kapatılmasına karar vermek ve yasal kovuşturmaya geçilmesi için ilgili makamlara duyuruda bulunmak,” hükmü,

 

“Lisansa bağlı işler” başlıklı 7 nci maddesinde ise; “Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurulması, kullanılması, imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması ve radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi, Kurumca verilecek lisansa bağlıdır. Bu işler, diğer bakanlık ve kuruluşlardan da izin, ruhsat veya belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi, Kurumca lisans verilmesi ön koşulu­na bağlıdır.” hükmü yer almaktadır.

 

24.03.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin “Lisans Yükümlülüğü” başlıklı 50 nci maddesinde; “(29 Eylül 2004 tarih ve 25598 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir) Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum´dan lisans alınması zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

 

a) Lisans sahibi radyasyon kaynaklarının bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi ve değiştirilmesi için bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen evraklar ile Kuruma yazılı olarak başvurur ve Kurumun onayı alınır. Gerekirse bu işlemler radyasyon güvenliği uzmanları gözetiminde yapılır. Bu amaçlar dışında, hiç bir şekilde radyoaktif kaynağı açığa çıkaracak şekilde sökme, değiştirme ve benzeri işlemler yapılamaz. Aykırı durumlarda bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

b) Bu faaliyetler, diğer bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin, ruhsat veya bir belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi önkoşuluna bağlıdır. 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için Çevre Bakanlığı´nın olumlu kararı alınmadan lisans işlemi başlatılamaz.” hükmü yer almaktadır

 

            Anılan hükümler çerçevesinde radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum´dan lisans alınması zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) radyofarmasötik ajanların ithalinin mümkün olup olmadığına ilişkin teknik görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda, “Gerekli yasal işlemlerin yapılması kaydıyla anılan maddelerin ithalinin mümkün olduğu” belirtilmektedir.

 

Yine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine “İhale konusu işte radyofarmasötik maddelerin kullanılmasının zorunlu olup olmadığı ile anılan maddelerin temininde zorlukla karşılaşılıp karşılaşılmadığına ilişkin” teknik görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda, “İhale konusu işin yapılabilmesi için radyofarmasötik ajanların kullanılmasının zorunlu olduğu, anılan bu maddelerin temininde zorlukla karşılaşılmadığı yalnızca bazı malzemelerin hasta için özel sipariş edilmesi nedeniyle temin süresinin uzadığı” belirtilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı maddesinde idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu oldukları hükme bağlanmıştır.

 

            İdare ihtiyaçlarını belirlerken bu hükme göre hareket etmek zorundadır. Radyofarmasötik ajanların ihaleye dahil edilmemesi şeklindeki iddiaya ilişkin olarak idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ihaleye çıktığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ve özel kuruluşlarda yapılan nükleer tıp görüntüleme hizmet benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

 

            İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde;  “İşin adı: Değişken açılı, çift dedektörlü spect gama kamera ve pet-ct sistemi (radyofarmasotik dahil) hizmet alımı.” düzenlemesi,

           

yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş;İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Başvuru konusuna ilişkin olarak alınan teknik görüşte;“Radyolojik görüntüleme ile nükleer görüntülemenin birbirinden bağımsız konular olduğu, ihale konusu iş dikkate alındığında benzer iş tanımının uygun olduğu” belirtilmektedir.

 

İhale konusu işin nükleer tıp görüntüleme hizmeti dikkate alındığında benzer işin nükleer tıp görüntüleme hizmeti olarak belirlenmesinin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Değişken Açılı, Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera ve Pet-Ct Sistemi (Radyofarmasotik Dahil) Hiz. Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, yaklaşık maliyetin [m1] [m1] fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar esas alınarak toplam 8.608.238,50  YTL olarak belirlendiği;

 

İhaleye tek katılım olduğu, bu isteklinin teklif ettiği bedelin 7.346.268,75 YTL olduğu ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak bu isteklinin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde “temel ilkeler” başlığı altında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “Temel İlkeler” gereğince, idareler bu kanuna göre yapılan ihalelerde; rekabeti ve kaynakların verimli kullanmasını sağlamakla sorumludur. Söz  konusu ihalede; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin gerçekçi bir fiyat yarışması sonucunda oluşmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu ihalede; Zikredilen Kanunun 5. maddesinde yer alan “temel ilkeler” in ihlal edildiği, bu nedenle; söz konusu aykırılığın ihalenin iptalini gerektiren bir aykırılık olması sebebiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 9 adet ihale dökümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul