İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1663
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :113
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1663
Şikayetçi:
 S.İ.S. Hizmet Grup Ltd. Şti., Yenidoğan Mahallesi Zafer Cad. Doğruer İşhanı A Blok No: 3 Kat: 4/8 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Behiçbey/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.03.2008 / 8096
Başvuruya konu ihale:
 2007/184236 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2008 tarih ve 08.08.24.0085/2008-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 2. Bölge Müdürlüğü’nce 24.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak S.İ.S. Hizmet Grup Ltd. Şti.’nin 21.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.03.2008 tarih ve 8096 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü tarafından “Ankara Misafirhane ve Personel Yatakhanesinin Temizliği” işinin 24.12.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin 06.02.2008 tarih ve 101506 sayılı kesinleşen ihale kararı bilirim yazısında ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Aras Ltd. Şti.’nin belirtildiği, ihale kararının 15.01.2008 tarihinde alındığı, ancak ihale kararının yetkili makamca 25.01.2008 tarihinde onaylandığı, onaylanan bu kararın da 11.02.2008 tarihinde postaya verildiği, 4734 sayılı Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri gereği ihale yetkilisinin ihale kararının en geç 5 (beş) gün içinde onaylaması veya iptal etmesi gerektiği, kararın da onaylanmasından sonra en geç 3 gün içinde isteklilere gönderilmesi ya da elden tebliğ edilmesi gerekirken ihale kararının 10 gün sonra onaylandığı, onaylanan kesinleşen ihale kararının da 18 gün sonra postaya verildiği, postaya veriliş tarihi olarak ta el yazısı ile 06.02.2008 tarihinin yazıldığı, bu davranışın isteklilerin hak kaybına yol açabilecek bir husus olduğu, idarenin şikayet başvurusuna cevabında, ihaleye yapılan şikayet başvuruları nedeniyle ihale kararının onaylanmasının geciktiğinin belirtildiği, ihaleleri şikayetin isteklilere Kanunla verilmiş bir hak olduğu, ihale kararının geç onaylanmasına ve kararın geç gönderilmesine neden olarak gösterilemeyeceği,

 

            2) Kesinleşen ihale kararında firmalarının vermiş olduğu teklifin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmesi üzerine sundukları açıklamalarda 35 kalem makine ve ekipman malzemesi için verilen 36,63 YTL. fiyatın düşük olmasının ve ilaçlama için bir bedel öngörülmemesinin gösterildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde makine ve amortisman için bir bedel öngörülmeyeceğinin ve bu bedellerin % 3 sözleşme bedeli içerisinde düşünüleceğinin ifade edildiği, ilaçlama için ise teknik şartnamede aylık 5 kg. olarak belirtilen ilaca uygun proforma faturanın sunulduğu, firmalarının işçilik, yol, yemek ve giyim ile teknik şartnamede belirtilen ekipman ve sarf malzemelerini proforma fatura ile belgelendirdiği, firmalarının haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayet konusu ihalenin ihale kararının 16.01.2008 tarihinde alındığı ve 25.01.2008 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, 25.01.2008 tarihinde onaylanan kesinleşen ihale kararının 06.02.2008 tarihinde isteklilere iadeli posta yoluyla gönderildiği belirlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “ İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
            İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü,

            Anılan Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.” hükmü yer almaktadır.

            Süreler açısından değerlendirme yapıldığında şikayet konusu ihale kararının Kanunda belirtilen süre içerisinde ihale yetkilisince onaylanmadığı, kesinleşen ihale kararının da süresi içerisinde isteklilere bildirilmediği anlaşılmaktadır.          

            İhale işlem dosyasında yer alan belge ve bilgilerden ihale kararının sürelere uyulmayarak onaylandığı konusunda idareye yapılan şikayet üzerine idarenin cevabında, bu gecikmenin ihale kararının alınmasından sonra idareye farklı firmalar tarafından yapılan şikayet başvurularının değerlendirmesinden kaynaklandığının ifade edildiği belirlenmiştir.

            İdareden temin edilen belge ve bilgilerden, daha önce Kartanesi İnşaat Taah. Hizm. Ltd. Şti. tarafından, başvuru sahibi tarafından ve MCA Bilgi İşlem Sos. Hiz. İnş. Tur. Gıd. Tem. Tic. Ltd. Şti. tarafından  idareye farklı konularda şikayet başvurusunda bulunulduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla idarece ihale kararının onaylanması ve daha sonra kesinleşen ihale kararının isteklilere gönderilmesinde gecikmeye şikayet başvurularının neden  olduğu yönündeki idarenin beyanı yerinde görülmüştür.

 

            Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve şikayet konusu husus birlikte değerlendirildiğinde; ihale komisyonunca alınan kararın ihale yetkilisince süresi içerisinde onaylanmadığı ve kesinleşen ihale kararının süresi içerisinde isteklilere gönderilmediği yönündeki iddia yerinde görülmekle birlikte, söz konusu aykırılığın ihale sürecini etkileyecek esaslı bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.    

 

2)      Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği, idarenin 07.01.2008 tarihli yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin belgelerin sunulmasının istendiği, başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin belgeleri 11.01.2008 tarihli yazı ekinde sunduğu belirlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin sunduğu açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirildiği ve sunulan açıklamaların kabul edilmeyerek anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevabında; “ firmanızın getirmiş olduğu fiyat açılımı komisyon huzurunda incelenmiş olup, bu iş için asgari işçilik maliyetinin % 3 sözleşme gideri dahil 221.773,01 YTL. olduğu ve teklifinizin bu fiyatın 226,99 YTL. üzerinde olduğu görülmüş, ayrıca 20 adet iş önlüğüne 20,00 YTL., muhtelif 22 kalem temizlik malzemesi için 106.08 YTL., muhtelif 35 kalem demirbaş ve ekipman malzemesi için de 36,63 YTL. fiyat sunduğunuz, ilaçlama için hiçbir açıklama getirmediğiniz görülmüştür. Yukarda adı geçen temizlik malzemesi ve ekipmanlar için sunmuş olduğunuz proforma faturalar ile idaremiz tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet arasında büyük fark olduğu, sunmuş olduğunuz proforma faturaların piyasa koşullarına aykırı olduğundan firmanızın teklifi idari şartnamenin 34.2 nci maddesine istinaden değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadesine yer verilmiştir. 

 

            Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin “ Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “ 26.1. Teklif edilen birim fiyata; personelin aylık ücreti, yasal kesintiler ile kullanılacak temizlik malzemeleri bedelleri, makine ve ekipmanların amortismanları, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harçlar ile yüklenici payı dahildir.

 

            26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3. a) İşçilik ücretleri: Yüklenici firma her ay işçilere günlük asgari 3,00 YTL. yol bedeli ve 3,50 YTL. yemek bedelini brüt olarak ücret bordrosunda gösterecektir. Bu bedellerden yol bedeli her ay için 26 gün, yemek bedeli her ay için 22 gün üzerinden hesaplanacaktır.

b) İşçi elbise bedeli: Yüklenici firma işçilere yıllık en az 2 adet iş elbisesi verecektir.

 

26.4. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir .

 

26.5. İş kazaları ve meslek hastalıkları (risk oranı) % 2 olarak alınacaktır.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlığı altında; “ Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

 

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

 

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

 

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

 

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

 

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

 

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin yukarıda belirtilen düzenlemeleri çerçevesinde söz konusu işin asgari işçilik bedeli % 3 sözleşme giderleri de dahil olmak üzere 221.773,01 YTL. olarak hesaplanmıştır. Başvuru sahibinin teklifi ise teklif edilmesi gereken asgari maliyetin 226,99 YTL. üzerinde bulunmaktadır.

 

          Başvuru sahibince aşırı düşük teklif açıklamalarında giyim bedeli için 20 YTL., teknik şartnamede belirtilen 35 kalem ekipman malzemesi için 36,63 YTL., temizlik sarf malzemesi için 105,84  YTL. (8,82 YTL./ay) bedel öngörüldüğü ve proforma faturalarla belgelemenin yapıldığı görülmüştür.

 

          İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında başvuru sahibinin açıklamalarından ekipman malzemesi için öngörülen bedelin gerçekçi olmaması, ayrıca ilaçlamaya ilişkin belgelendirmenin yapılmaması  nedeniyle açıklamaların kabul edilmediği  belirtilmiştir.

 

          Başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin sunduğu açıklamalar arasında teknik şartnamede belirtilen aylık 5 kg. haşere ilacı için belgelendirme yapıldığından idarenin başvuru sahibi tarafından ilaçlamaya ilişkin belgelemenin yapılmadığı yönündeki değerlendirmesi uygun bulunmamıştır.

 

          Ancak, başvuru sahibinin teklifinin detayına ilişkin sunduğu açıklamalarda yer alan bilgiler ile idarenin yaklaşık maliyet hesaplamalarında yer alan fiyatlar karşılaştırıldığında; başvuru sahibinin teknik şartnamede belirtilmiş olan 35 kalem ekipman için öngördüğü rakamın gerçekçi piyasa fiyatlarını yansıtmadığı görülmüştür.

 

          Ayrıca başvuru sahibinin 40 adet temizlik personeli iş kıyafeti için sadece 20 YTL. öngörmüş olduğu göz önüne alındığında giyim bedeli olarak ta gerçekçi fiyatlar öngörmediği sonucuna varılmıştır.

 

          İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereği aşırı düşük teklif olarak belirlediği isteklilerin sunduğu açıklamaları değerlendirirken bileşenlere ilişkin makul fiyatların aşağısında teklif sunan isteklilerin açıklamalarını kabul etmeyerek söz konusu istekliyi değerlendirme dışı bırakma konusunda takdir yetkisi bulunduğundan, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmeyerek haksız yere değerlendirme dışı bırakıldıkları yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul