İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1665
  • Toplantı No: 2008/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/021
Gündem No :115
Karar Tarihi:14.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1665
Şikayetçi:
 Er-ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti., Hükümet Caddesi Özdoyuran İşhanı K 2 D 4 No 224 TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Çerkezköy Devlet Hastanesi Baştabipliği Şehit Teğmen Akın Akın Cad. Albay Şahin Sok. No1 59500 Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.04.2008 / 10113
Başvuruya konu ihale:
 2008/18939 İhale Kayıt Numaralı “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2008 tarih ve 08.10.17.0139/2008-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çerkezköy Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 17.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Er-ma Sosyal Hizmetler Özel Güv. Gıda İnş. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.04.2008 tarih ve 10113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece kendi tekliflerinin aşırı düşük değerlendirilerek sorgulama istenildiği, aşırı düşük sorgulamasına sunulan açıklamada, ihale dokümanında  Her personel için 2 adet gömlek, 2 adet pantolon ve 1 çift ayakkabı yüklenici tarafından karşılanacağı” düzenlemesinin yer aldığı, teklif fiyata dahil olan 2 adet gömlek, 2 adet pantolon ve 1 çift ayakkabı 1 personel için toplam bedel olarak 23,40 YTL tutarında teklif sunulduğu yönündeki açıklama idarece yeterli bulunmayarak, asgari maliyeti karşılamadığı gerekçesiyle ivedilik ve kamu yararı kararı alınmak suretiyle, daha yüksek teklif sunan firmaya ihalenin bırakıldığı, idarece yapılan bu uygulamanın mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 nci maddesinin son fıkrasında; “İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında; “Başvuruyu sonuçlandıran kararın yanı sıra ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı da alınan hallerde bu kararların bildirimini izleyen üç gün içerisinde alınan kararlara karşı başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmüne,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararının alınması” başlıklı 8 inci maddesinde, “….İhale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı ile başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı başvuru sahibi tarafından en geç bildirim tarihini izleyen üç gün içinde Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki koşulları taşıyan dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

          Ancak, diğer aday veya istekliler, sadece başvuruyu esastan sonuçlandıran karara karşı Kuruma başvuruda bulunabileceklerinden, ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanabileceği hususunu dikkate alarak itirazen şikayet başvurusunda bulunulmalıdır.” açıklamasına,

 

          yer verilmiştir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 28.03.2008 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 04.04.2008 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 3 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 08.04.2008 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul