İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1668
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :3
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1668
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Caddesi No: 62/3 G.O.P. / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ Antalya ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü, Kepezaltı Mevkii P.K. 375 07001 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8643
Başvuruya konu ihale:
 2008/5642 İhale Kayıt Numaralı “Bahçe Bakımı, İlaçlama, Çay Servisi ve Evrak Dağıtımı Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.08.88.0022/2008-36E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ Antalya ve Yöresi Hes İşletme Müdürlüğü’nce 14.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bahçe Bakımı, İlaçlama, Çay Servisi ve Evrak Dağıtımı Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama B. İşlem İns. Kynk. Sos. Hizm. Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  24.03.2008 tarih ve 8643 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firma ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın tekliflerinin aşırı düşük olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş 01.04.2008-31.03.2010 tarihleri arasında 24 ay boyunca 13 personel ile gerçekleştirilecektir.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde,

 

 

     “…

      26.3. Ayrıca,

-Yüklenici çalışan personelin yemeklerini ayni olarak EÜAŞ yemekhanesinden aylık   22 gün üzerinden (3,75 YTL/Adet bedel ile) karşılayacaktır.

-Yüklenici personeli taşıma için EÜAŞ personel servislerinden güzergah değişikliği olmadan yararlanabileceklerdir, yükleniciden ücret talep edilmeyecektir.

26.4.   İş güvenliği malzemeleri teknik şartnamede belirtildiği gibi, yüklenici firma tarafından
karşılanacaktır.

26.5 İşin sürdürülmesi esnasında yüklenici tarafından temin edilecek malzeme ve ekipmanlar ile ilaçlamayla ilgili detayları belirtilen giderler teknik şartnamede belirtilmiştir.

26.6. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.7.Antalya SSK Müdürlüğü´nden alınan yazıya istinaden; İş Kazaları oram 11 ve Meslek

hastalıkları Prim Oranı 2´dir.”  şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde işçilerin yüklenici tarafından karşılanacak giyim eşyaları öngörülmüştür. Teknik şartnamenin 1, 2, 3, 5 nolu eklerinde yer alan malzemelerin yüklenici tarafından karşılanacağı ve demirbaş malzemelerin de idare tarafından yükleniciye teslim edileceği düzenlenmiştir. Teknik şartnamenin 5 inci maddesinden ilaçlamanın yüklenici veya yetkili firmalar tarafından yapılacağı ve ilaçların da yüklenici tarafından sağlanacağı anlaşılmakla birlikte, kullanılacak ilaç miktarına ilişkin düzenleme yapılmadığı ancak, ilaçlama yapılacak alan ve kaç kez ilaçlama yapılacağı düzenlenmiş olduğundan firmalarca ilaçlamaya ilişkin teklif sunmada belirsizlik yaşanmayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Bu veriler doğrultusunda ihale konusu işin giyim bedeli ile teknik şartnamede öngörülen malzeme ve ilaçlama bedeli hariç işçilik ücreti ve ayni olarak öngörülen yemek bedeli dahil toplam asgari işçilik maliyeti 257.322,00 YTL ve % 3 sözleşme ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı 265.041,66 YTL’dir.

 

İdarece aşırı düşük teklif olarak değerlendirilen 5 firmadan 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca açıklama istenilmiştir. Firmaların açıklamaları idarece uygun görülmüştür.

 

269.849,97 YTL teklif bedeline ihale üzerinde bırakılan Ramazan Doğan’ın sunduğu açıklama değerlendirildiğinde, firma tarafından;

 

“İşçilik, yemek, giyim, sözleşme gideri          : 265.577,26 YTL

İlaçlama maliyeti                                           :        500,00 YTL

Malzeme giderleri                                          :        899,75 YTL

Toplam maliyet                                              : 266.977,01 YTL”

 

şeklinde maliyet hesabı çıkarıldığı görülmektedir.

 

Ancak, firmanın sunduğu bu rakamların toplamı 266.977,01 YTL iken kar gözetmeden maliyetine teklif sunduğunu belirttiği halde teklif fiyatı 269.849,97 YTL’dir. İki rakam arasındaki farkın açıklaması yapılmadığı gibi, bir işçi için toplam 40 YTL olarak öngörülen giyim bedeline ilişkin belge de sunulmamıştır. Ayrıca, firma tarafından malzeme listesindeki malzemelerin birçoğunun stokunda mevcut olduğu beyan edilmiş, çok sayıda ve çeşitli ürüne ilişkin faturalar sunulmuş, ancak teknik şartnamede belirtilen ürünlerin stokta bulunduğuna ilişkin belge sunulmamıştır. Bu nedenlerle firmanın açıklamasının uygun görülmesi yönündeki idare işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığından firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

273.700,00 YTL teklif sunan ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kölemen Ltd. Şti.’nin açıklamaları değerlendirildiğinde, firma tarafından;

 

“personel maaşı         : 230.633,52 YTL

yemek bedeli               :   25.740,00 YTL

Giyim bedeli               :     1.456,00 YTL”

 

olarak öngörülmüş ve 7 kalemde belirtilen malzeme ile ilaç bedeli de dahil olmak üzere toplam 266.479,08 YTL’nin belgeye dayalı olarak açıklandığı görüldüğünden anılan bu firmanın açıklamalarının idarece uygun görülmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, idarece ihale üzerinde bırakılan firmanın mevzuata uygun şekilde belirlenmediği ve bu firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan açıklamalar doğrultusunda, Kölemen Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firma olarak belirlenmesi mevzuata uygun şekilde ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul