• Karar No: 2008/UH.Z-1670
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :7
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1670
Şikayetçi:
 Zera Reklam Organizasyonu Yapımcılık ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Yüksel DEMİR, Savaş Caddesi Nar Sokak Vip Çarşı K 4 No:66 Merter Güngören / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sokak No:62 34010 Merter Güngören / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.03.2008 / 8792
Başvuruya konu ihale:
 2008/15598 İhale Kayıt Numaralı “Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.09.01.0078/2008-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nce 04.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zera Reklam Organizasyonu Yapımcılık ve Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Yüksel DEMİR’in 29.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.03.2008 tarih ve 8792 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işe başlama ve bitirme tarihleri olarak 02-18 Mayıs 2008 tarihlerinin gösterildiği, ancak teknik şartnamede organizasyon işinin ne kadar süreceği, hangi günler arasında yapılacağına ilişkin bir bilginin belirtilmediği, bunun neticesi olarak, teknik şartnamede çalıştırılması öngörülen personelin kaç gün çalıştırılacağı, hangi günler arasında çalıştırılacağına ilişkin bir bilgi de elde edilemediği, bunun rekabete uygun teklif hazırlamayı engellediği,

 

2) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 10 uncu bölümünde gösterilen kontrol elemanı teriminin açık bir terim olmadığı, burada özel güvenlik elemanının mı kastedildiğinin anlaşılamadığı, özel güvenlik elemanı ifade edilmek isteniyorsa bu elemanların silahlı olup olmayacağına ilişkin bilgi verilmesi gerektiği,

 

3) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 19 uncu bölümünde balon teminine ilişkin şartlar belirtilirken “değişik şekillerde balon” tabiri kullanıldığı, balona ilişkin hiçbir teknik bilginin bu madde içinde yer almadığı,

 

4) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 18 inci bölümünde eğlencelik yiyecek teminine ilişkin şartların belirtildiği, ancak burada bu yiyeceklerin birim olarak özellikleri (örneğin gramajları, kaliteleri) ya da toplamda ne kadar olacaklarına ilişkin özelliklerin belirtilmediği,

 

5) Teknik şartnamenin 2 nci maddesinin 21 ve 22 nci bölümlerinde şapka ve tişört teminine ilişkin şartların gösterildiği, ancak gerek şapka gerekse tişörtle ilgili olarak adetleri dışında hiçbir teknik bilgi verilmediği ve bu yüzden bir maliyet hesaplaması yapılamadığı,

 

6) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 24 üncü bölümünde belirtilen radyo spotu yayımına ilişkin olarak, yayımların yerel mi yoksa ulusal yayın yapan bir kanalda mı gerçekleştirileceğine ilişkin bilginin mevcut olmadığı, bu yayımların “prime time” denilen süreçte yada dışında yayımlanması, yayımın hafta sonu günlerinde yada hafta içi günlerde yapılmasının maliyeti etkileyen faktörler olduğu,

 

7) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 26 ve 28 inci bölümlerinde bahsedilen vinil afişlere ilişkin olarak yeterli teknik bilgi verilmediği, piyasada birbirinden çok farklı fiyat ve kalitede bir çok vinil çeşidi bulunduğu, vinil afişlerin her birinin birim olarak metrekare
bilgilerinin bildirilmediği,

 

8) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 31 inci bölümünde beyan edilen yabancı misafirlere ilişkin bilgilerde davet edilmesi öngörülen şahıslara ilişkin açıklık bulunmadığı, hangi yaş ve eğitim grubundan, hangi cinsiyette ve hangi kriterler dahilinde bu kişilerin seçileceğinin açıklanmış olması gerektiği, ayrıca bu kişilerin ne amaçla organizasyona dahil
edilecekleri, organizasyon içinde ne faaliyette bulunacaklarının da açıklanmış olması gerektiği, teknik şartnamenin 2 nci maddesi 32 nci bölümünde sözü geçen uçak biletlerinin sınıfının belirtilmediği, biletlerin “economy class” ya da “business class” olmasının maliyeti etkileyecek bir unsur olduğu,

 

9) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 34 üncü bölümünde uçurtma teminine ilişkin olarak “en küçüğü 30*30 ölçülerinde 3-4 tip uçurtma” tabirinin kullanıldığı, 3-4 tip uçurtma tabirinin mutlaka açıklanması, aynı zamanda diğer uçurtma büyüklüklerinin de belirtilmesi gerektiği, uçurtmalar için tasarım yarışması düzenlenip düzenlenmeyeceğinin de teknik şartnamede gösterilmesi gerektiği,

 

10) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 1 inci bölümünde söz konusu edilen dağıtım işinin İstanbul içi ve İstanbul dışı oranlarının belirtilmediği, bunun maliyet hesaplamasını etkileyen bir unsur olduğu,

 

11) Teknik şartnamenin 2 nci maddesi 6 ncı bölümünde bahsi geçen kapalı alanın çelik konstruksiyon mu yoksa ahşap mı olacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiş olması gerekmesine rağmen bu konuda maliyet hesaplanmasını sağlayacak yeterli bilginin mevcut olmadığı,

 

İddia edilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesine göre; ihale konusu işin adının; “Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı” olduğu, işin miktarının 34 kalem ve işin yapılacağı yerin Haliç olduğu anlaşılmıştır.          

 

            İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “İşin süresi 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar 17 (onyedi) takvim günüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamede ise; uçurtma festivali organizasyonu çerçevesinde yapılacak işler 34 kalem halinde düzenlenmiş ve her bir iş kalemine ilişkin açıklamaya yer verilmiştir.

 

            İhale konusu iş kapsamında yer alan söz konusu 34 kalem işin ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlendiği ve her bir iş kalemine ait birim ve miktarların belirtildiği görülmüştür.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır. 26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.26.3. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde;Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre; söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olarak organize edilmediği, dolayısıyla ihale konusu işte çalışacak personel sayısının belirlenmediği anlaşılmış olup, ihale konusu iş kapsamında yapılması öngörülen işlerin tümünün 34 kalem halinde hem teknik şartnamede, hem de birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde düzenlendiği,  ihale dokümanında işin süresi olarak öngörülen 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar olan süre içerisinde  ihale konusu 34 kalem işin  şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlayacak sayıda personelin yüklenici tarafından çalıştırılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Kontrol Elemanı” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Etkinlik alanında 20 kişilik kontrol elemanı temini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

            4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde yer alan; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü uyarınca, ihale konusu hizmetin teknik kriterlerine teknik şartnamede yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

            Söz konusu teknik şartname maddesinde yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen 20 kişilik kontrol elemanının işin süresi olarak belirtilen 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar olan 17 günün tümünde görevli olup olmayacakları yada belirli bir festival günü veya günlerinde mi görevli olacaklarına ilişkin açık bir bilginin ihale dokümanında yer almaması nedeniyle isteklilerce bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Balon Temini” başlıklı 19 uncu maddesinde; “3.000 adet değişik şekillerde balon temini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde yüklenici tarafından balon temin edileceği ve adedinin 3.000 olduğu belirtilmiş olup, isteklilerin buna göre teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Eğlencelik Yiyecek” başlıklı 18 inci maddesinde; “Etkinlik alanında dağıtılmak üzere 10.000 kişilik eğlencelik yiyecek (pamuk, şeker, macun, şerbet) temini ve dağıtım yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname  maddesinde yüklenici tarafından temin edileceği ve dağıtılacağı belirtilen gıda maddelerinin miktarı ve taşıması gereken niteliklerin düzenlenmediği, ayrıca gıda maddeleri dağıtımının yapılacağı tarih ya da tarihler ve süreye ilişkin düzenleme yapılmadığı dolayısıyla alımı öngörülen hizmete ilişkin yeterlik kriterin ihale dokümanında belirlenmemesi nedeniyle bu kaleme ait maliyetin isteklilerce sağlıklı bir şekilde oluşturulamayacağı anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak:

 

              İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Şapka Yapımı” başlıklı 21 inci maddesinde; “15.000 adet baskılı şapka yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”, “Tişört Yapımı” başlıklı 22 nci maddesinde; “15.000 adet baskılı tişört yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 21 ve 22 nci maddelerinde yüklenici tarafından 15.000 adet baskılı şapka ile 15.000 adet baskılı tişörtün temin edilmesi gerektiği belirtilmiş olup, söz konusu düzenlemeye göre teklif verilmesi gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak:

           

            İhaleye teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Radyo Spotu Yayınlama”  başlıklı 24 üncü maddesinde; “20 radyoda, 5 gün, günde 8 spot duyuru yayınlama yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde yayın yapılacak radyo sayısı, gün sayısı ve günde yapılacak spot duyuru sayısı belirtilmiş olup, isteklilerin düzenlemede yer alan belirlemelere göre teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin yedinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “30 Noktaya Vinil Afiş” başlıklı 26 ncı maddesinde; “30 noktaya toplam 3.000 m2 vinil afiş hazırlanması, basılması ve kaldırılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”,  “Prizma Vinil Afiş” başlıklı 27 nci maddesinde; “21 Adet prizmanın 3 yüzüne 4 renk toplam 567 m2 vinil afiş hazırlanması ve uygulaması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”, “Üstgeçitlere Vinil Afiş” başlıklı 28 inci maddesinde; “40 adet üstgeçide toplam 2.920 m2 vinil afiş hazırlanması, basımı, asımı ve kaldırılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Teknik şartnamenin 27 nci maddesinde 21 adet prizmanın 3 yüzüne 4 renk ve toplam 567 m2 vinil afiş hazırlanması ve uygulamasının yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, anılan şartnamenin 26 ve 28 inci maddelerinde ise yüklenici tarafından hazırlanması, basımı, asılması ve kaldırılması öngörülen vinil afişin m2 cinsinden toplam miktarına yer verildiği, ayrıca kaç noktaya ve üstgeçide hazırlanacağı bilgisine de yer verildiği görüldüğünden, bu kalemlere ilişkin maliyetin isteklilerce belirlenmesini sağlayabilecek yeterlikte özelliğin şartnamede belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            8) Başvuru sahibinin sekizinci iddiasına ilişkin olarak:

           

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Yurtdışından Katılım” başlıklı 31 inci maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin katılımının sağlanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”,  “Ulaşım” başlıklı 32 nci maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olam üzere toplam 30 kişinin uçak biletlerinin sağlanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” ve “Konaklama” başlıklı 33 üncü maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin 4 yıldızlı otellerde 3 gün süreyle kahvaltı dahil konaklamaları yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer alan şartname maddelerinde yurtdışından getirilmesi öngörülen kişi sayısına  ve hangi ülkelerden katılımın sağlanması gerektiğine ilişkin düzenleme yapıldığı, ayrıca yabancı ülkelerden getirilmesi istenilen 30 kişinin uçak biletlerinin sınıfına ilişkin idarece bir belirleme yapılmaması karşısında uçak bileti sınıfının isteklilerce belirleneceği anlaşıldığından maliyetin hesaplanabileceği sonucuna varılmıştır.

 

            9) Başvuru sahibinin dokuzuncu iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Uçurtma Temini” başlıklı 34 üncü maddesinde; “20.000 adet en küçüğü 30x30 ölçülerinde 3-4 tip uçurtma temini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemede 20.000 adet uçurtmadan en küçüğüne ilişkin ölçülere yer verildiği, ancak  başka hangi boyutlarda uçurtma istenildiğinin açık olarak belirtilmediği, ayrıca söz konusu uçurtmaların malzemesi gibi yapımına ilişkin teknik özelliklerinin de belirlenmediği görülmüş olup, düzenlemedeki söz konusu belirsizlik nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği anlaşılmıştır.

 

            10) Başvuru sahibinin onuncu iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Davetiye Dağıtımı” başlıklı 1 inci maddesinde; “7.000 adet davetiyenin İstanbul içi ve İstanbul dışı kurye ile dağıtımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu 7.000 adet davetiyenin ne kadarlık bölümünün İstanbul içi, ne kadarlık bölümünün İstanbul dışı olduğuna ve İstanbul dışındaki dağıtımın ne miktarlarda ve nerelere yapılacağına ilişkin bilgi ve kriterin belirtilmediği anlaşılmış olup, bahse konu düzenlemedeki belirsizlik nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği anlaşılmıştır.

 

            11) Başvuru sahibinin onbirinci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Üstü Kapalı Alan Oluşturulması” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Etkinlik alanı içerisinde 400 m2 üstü kapalı alan oluşturulması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde etkinlik alanı içerisinde 400 m2 üstü kapalı alan oluşturulacağı belirtilmiş olup, isteklilerin düzenlemede yer alan belirlemelere göre teklif vermeleri gerektiği anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          (g) Doküman yönünden yapılan incelemede;

 

            1) İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Billboard” başlıklı 5 inci maddesinde; “320x220 cm 115 gr. blueblack kağıt 2 görseli 500 adet billboard hazırlanması, basımı, asımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu düzenlemede “billboard”ların asılacağı yerler ve “billboard”ların asıldığı yerlerin yükleniciye maliyeti olup olmayacağı belirtilmemiş olup, bu kaleme ilişkin maliyetin daha sağlıklı belirlenebilmesini sağlamak üzere, asımın gerçekleştirileceği yerlerin ve asımın yükleniciye maliyetinin belirlenmesini sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede yer alması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            2) İhaleye ait teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Sunucu” başlıklı 12 nci maddesinde; “Etkinlik için bir sunucu yüklenici firma tarafından temin edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde yapılan düzenlemeye göre yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen sunucunun başka herhangi bir özelliğe veya yeterliliğe sahip olması gerektiğine ilişkin düzenleme yapılmadığından, düzenlemede öngörülen kriter çerçevesinde teklif verilebileceği düşünülmekle birlikte; anılan madde de  sunucunun görev yapacağı süreye ilişkin bir düzenleme yapılmaması nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede yer almadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

İnceleme konusu ihalede;

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre; söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olmadığı, ihale konusu iş kapsamında yapılması öngörülen işlerin tümünün 34 kalem halinde hem teknik şartnamede, hem de birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde düzenlendiği, ihale dokümanında işin süresi olarak öngörülen 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar olan süre içerisinde ihale konusu 34 kalem işin şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlayacak sayıda personelin yüklenici tarafından çalıştırılması gerektiği anlaşıldığından;

 

1-Yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen 20 kişilik kontrol elemanına ilişkin düzenlemenin teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde yapıldığı ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 10 uncu sırasında iş kalemi olarak belirtildiği,

 

2-Yüklenici tarafından eğlencelik yiyecek (pamuk, şeker, macun, şerbet) temini ve dağıtımının yapılacağı ve adedinin 10.000 kişilik olduğunun teknik şartnamenin 18 inci maddesinde düzenlendiği ve birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin 18 inci sırasında iş kalemi olarak belirtildiği,

 

3-Yüklenici tarafından 20.000 adet en küçüğü 30x30 ölçülerinde 3-4 tip uçurtma temini yapılacağı, 20.000 adet uçurtmadan en küçüğüne ilişkin ölçülerin belli olduğu, bu ölçünün üzerindeki 3-4 boy uçurtmanın da temin edilmesi gerektiğinin ihale dokümanında belirtildiği,

 

4-Yüklenici tarafından 7.000 adet davetiyenin İstanbul içi ve İstanbul dışı kurye ile dağıtımının yapılacağının ihale dokümanında belirtildiği,

 

5-Yüklenici tarafından 320x220 cm 115 gr. blueblack kağıt 2 görseli 500 adet billboard hazırlanması, basımı, asımının  gerçekleştirileceğinin ihale dokümanında belirtildiği,

 

            6-Yüklenici tarafından etkinlik için bir sunucunun temin edileceğinin ihale dokümanında belirtildiği,

 

                Dikkate alındığında, ihale dokümanında yapılan düzenlemede öngörülen kriterler çerçevesinde bu kalemlere ilişkin maliyetlerin belirlenerek isteklilerce teklif verilebileceği, tekliflerin hazırlanmasına ilişkin olarak tereddüt edilecek herhangi bir hususun bulunmadığı yönündeki düşüncemizle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.  

 

 

   

1- İdari şartnamenin 2 nci maddesine göre; ihale konusu işin adının; “Uçurtma Festivali Organizasyonu Hizmet Alımı” olduğu, işin miktarının 34 kalem ve işin yapılacağı yerin Haliç olarak belirtildiği anlaşılmıştır.     

 

            İdari şartnamenin 49.1 inci maddesinde; “İşin süresi 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar 17 (onyedi) takvim günüdür.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhaleye ait teknik şartnamede ise; uçurtma festivali organizasyonu çerçevesinde yapılacak işler 34 kalem halinde düzenlenmiş ve her bir iş kalemine ilişkin açıklamaya yer verilmiştir.

 

            İhale konusu iş kapsamında yer alan söz konusu 34 kalem işin ihaleye ait birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde de ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlendiği ve her bir iş kalemine ait birim ve miktarların belirtildiği görülmüştür.

 

            İhaleye ait idari şartnamenin teklif fiyata dahil masraflara ilişkin 26 ncı maddesinde; “26.1 Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olacaktır. 26.2. (26.1) nci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.26.3. Ancak sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde;Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

            İhale dokümanında yapılan düzenlemelerden göre; söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir ihale olarak organize edilmediği, dolayısıyla ihale konusu işte çalışacak personel sayısının belirlenmediği anlaşılmış olup, ihale konusu iş kapsamında yapılması öngörülen işlerin tümünün 34 kalem halinde hem teknik şartnamede, hem de birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde düzenlendiği,  ihale dokümanında işin süresi olarak öngörülen 02.05.2008 tarihinden 18.05.2008 tarihine kadar olan süre içerisinde  ihale konusu 34 kalem işin  şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlayacak sayıda personelin yüklenici tarafından çalıştırılması gerektiği anlaşılmakla birlikte; etkinlik kapsamında yer alan birbirinden farklı 34 iş kaleminin yerine getirilmesi gereken tarih veya tarihler ile sürelerine ilişkin açık bilginin ihale dokümanında yer almadığı, bu hususun tekliflerin oluşturulması aşamasında isteklileri tereddüde düşürdüğü ve 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olduğu  görüşüne varılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Balon Temini” başlıklı 19 uncu maddesinde; “3.000 adet değişik şekillerde balon temini yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde yüklenici tarafından temin edilmesi öngörülen 3.000 adet balonun niteliğine ilişkin kriterlerin belirtilmemesi nedeniyle, bu kaleme ait maliyetin isteklilerce sağlıklı bir şekilde oluşturulamayacağı ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

3- Teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Şapka Yapımı” başlıklı 21 inci maddesinde; “15.000 adet baskılı şapka yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”, “Tişört Yapımı” başlıklı 22 nci maddesinde; “15.000 adet baskılı tişört yapımı yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 21 ve 22 nci maddelerinde yüklenici tarafından yapılması öngörülen 15.00 adet baskılı şapka ile 15.000 adet baskılı tişörtün yapımına ilişkin niteliklerin belirtilmediği anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemede yer alan belirsizlik nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

4- Teknik şartnamenin II nci bölümünde yer alan “Radyo Spotu Yayınlama”  başlıklı 24 üncü maddesinde; “20 radyoda, 5 gün, günde 8 spot duyuru yayınlama yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde yayının yapılacağı radyolara ilişkin özelliklerin, yayının yapılacağı günlerin ve gün içerisinde hangi saatlerde yayın yapılacağının düzenlenmemesi nedeniyle, isteklilerce bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenemeyeceği ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

5- Teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “30 Noktaya Vinil Afiş” başlıklı 26 ncı maddesinde; “30 noktaya toplam 3.000 m2 vinil afiş hazırlanması, basılması ve kaldırılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”,  “Prizma Vinil Afiş” başlıklı 27 nci maddesinde; “21 Adet prizmanın 3 yüzüne 4 renk toplam 567 m2 vinil afiş hazırlanması ve uygulaması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”, “Üstgeçitlere Vinil Afiş” başlıklı 28 inci maddesinde; “40 adet üstgeçide toplam 2.920 m2 vinil afiş hazırlanması, basımı, asımı ve kaldırılması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemeleri yer almıştır.

 

            Söz konusu şartnamenin 27 nci maddesinde öngörülen prizma vinil afişin hazırlanması ve uygulamasının yükleniciye ait olduğu belirtilmesine karşın, söz konusu madde kapsamında yüklenici tarafından yerine getirilmesi öngörülen işlerin kapsamının net olarak anlaşılamadığı, şartnamenin 26 ve 28 inci maddelerinde yüklenici tarafından hazırlanması, basımı, asılması ve kaldırılması öngörülen vinil afişin m2 cinsinden toplam miktarına yer verildiği, ancak toplam miktar içerisinde yer alan her bir afişin ebatlarına ilişkin bilginin, asılacağı noktaların ve üstgeçitlerin, ne kadar asılı kalacaklarına ve ne zaman kaldırılacağına ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, bu kalemlere ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenmesini sağlayabilecek yeterlikte özelliğin teknik şartnamede belirtilmediği ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

            6- Teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Yurtdışından Katılım” başlıklı 31 inci maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin katılımının sağlanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.”,  “Ulaşım” başlıklı 32 nci maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olam üzere toplam 30 kişinin uçak biletlerinin sağlanması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” ve “Konaklama” başlıklı 33 üncü maddesinde; “Almanya, Hollanda, Çin, Japonya, Hindistan ve İspanya’dan beşer kişi olmak üzere toplam 30 kişinin 4 yıldızlı otellerde 3 gün süreyle kahvaltı dahil konaklamaları yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

           

Söz konusu şartnamenin 32 nci maddesinde uçak biletlerinin sınıfına ilişkin bir belirleme idarece yapılmadığından; uçak bileti sağlanmasının yeterli olduğu değerlendirilerek her bir isteklinin bu kaleme ilişkin maliyetini hesaplaması gerektiği düşünülmekle birlikte; şartnamenin 31 inci maddesinde organizasyona katılması öngörülen ve yabancı ülkelerden getirilmesi istenilen 30 kişinin organizasyondaki faaliyetlerine ilişkin özelliklerin teknik şartnamede belirtilmemesi nedeniyle düzenlemenin belirsizlik taşıdığı ve söz konusu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı bir şekilde belirlenebilmesini sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede yer almadığı ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

            7- Teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Üstü Kapalı Alan Oluşturulması” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Etkinlik alanı içerisinde 400 m2 üstü kapalı alan oluşturulması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde, üstü kapalı alanın yapımında kullanılacak malzemeye ilişkin bilgiye yer verilmemesi nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı hesaplanmasını sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede bulunmadığı ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

  8- Teknik şartnamenin II bölümünde yer alan “Podyum Kurulması” başlıklı 8 inci maddesinde; “Etkinlik alanına 1 m yüksekliğinde, 5x10 m ölçülerinde 1 adet podyum kurulması yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu şartname maddesinde podyum yapımında kullanılacak malzemeye ilişkin bilgiye yer verilmemesi nedeniyle bu kaleme ilişkin maliyetin sağlıklı hesaplanmasını sağlayacak yeterli bilginin düzenlemede bulunmadığı ve bu hususun 4734 Sayılı Kanunun 5’nci maddesine aykırı olacağı  görüşüne varılmıştır.

 

            9- İncelemeye konu ihalede 5 adet ihale dökümanının satın alındığı 2 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen tekliflerden 1 adedinin geçerli olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle de, incelemeye konu ihalenin  iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul