En son güncellemeler 5 Mart 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1672
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :9
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1672
Şikayetçi:
 Karel İnş. Elekt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. VEKİLİ: Av. Mustafa GÜRBÜZ, Doktorlar Caddesi No:14/3 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Menderes Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, 29 Ekim Bulvarı Bereketli Yol Kavşağı 20100 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.04.2008 / 1281
Başvuruya konu ihale:
 2007/193300 İhale Kayıt Numaralı “Denizli İli Merkez İlçe , Beldeleri ile Bağlı Köyler Arıza Bakım Onarım Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.04.2008 tarih ve 08.10.74.0078/2008-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Menderes Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından 29.01.2008 tarihinde yapılan “Denizli İli Merkez İlçe , Beldeleri ile Bağlı Köyler Arıza Bakım Onarım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Karel İnş. Elekt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Mustafa GÜRBÜZ  tarafından açılan davada Denizli İdare Mahkemesinin 14.03.2008 tarih ve E:2008/407, K:2008/185 sayılı kararı ile 2577 sayılı Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca Kamu İhale Kurumuna tevdii edilmesine karar verilen dava dilekçesi ve eklerinin 10.04.2008 tarih ve 1281 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Menderes Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılan 2007/193300 İKN’li “Denizli İli Merkez İlçe , Beldeleri ile Bağlı Köyler Arıza Bakım Onarım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Karel İnş. Elekt. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  vekili Av. Mustafa GÜRBÜZ tarafından açılan davada Denizli İdare Mahkemesinin 14.03.2008 tarih ve E:2008/407, K:2008/185 sayılı kararı ile Kamu İhale Kurumuna gönderilen dava dilekçesinde özetle; “Müvekkil şirketin söz konusu ihaleye ihale şartnamesinde belirlenen ihaleye katılabilme şartlarını yerine getirerek katıldığı,  ancak idarenin idari şartnamenin 7, 3 ve 1. maddelerini yanlış yorumlayarak yeterlik ön koşullarının olmadığı gerekçesi ile müvekkil şirketi ihaleye davet etmediği, davalı idarenin ihaleyi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) bendi kapsamında yapması gerektiği halde Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği çerçevesinde yaptığı, ihaleye ön yeterliği kabul edilen 2 firmanın çağrıldığı, 12.02.2008 tarihinde ihalenin onaylandığı ve ihaleyi alan firma ile sözleşmenin imzalandığı, buna ilişkin kesinleşen ihale kararının idare tarafından iadeli taahhütlü mektup yolu ile 13.03.2008 tarihinde müvekkil şirket adresine tebliğ amacı ile postaya verildiği, bu kararın tebliğ tarihinin 18.02.2008 olduğu, 14.02.2008 tarihli yazı ile ihalede yeterlilik alamama gerekçelerinin sorulduğu, 21.02.2008 tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilen idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile yeterlilik alamama gerekçelerinin gecikmeli olarak bildirildiği, 16.02.2008 tarihli yazı ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, 26.02.2008 tarihinde tebliğ olunan idarenin 20.02.2008 tarihli yazısı ile red cevabı verildiği, söz konusu yönetmeliğin 63 üncü maddesi gereği Yönetmelikte ve ihale dokümanlarında hüküm bulunmayan hallerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiği, ilgili Yönetmelik ve şartnamede ihale süreci, tebliğler ve bu tebliğin nasıl yapılacağına ilişkin açık hüküm bulunmadığından, 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi hükmünün uygulanması gerektiği, idarenin ihaleye ilişkin süreçte hem ön yeterliğe hem de ihalenin kesinleşmesi aşamasına kadar olan süreçte tebliğlere riayet etmediği, ihaleye sonuçlandırdığı 12.02.2008 tarihinden 3 gün sonra 15.02.2008 tarihinde sözleşmeyi imzaladığı, ihalenin sonuçlandığına ilişkin yazının ise ilgililere 13.02.2008 tarihinde iadeli taahhütlü posta yolu ile mektup olarak gönderildiği, ancak postaya verildiği tarihten 7 gün sonra ihalenin kesinleşmesi ve sözleşmenin imzalanması gerektiği anlaşıldığından, 4734 sayılı Yasanın 41.maddesinin ihlal edildiği” iddia edilmiştir.           

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde;doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır.Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise,enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-338 sayılı kararıyla TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş’nin “Elektrik Dağıtım Tesislerinin işletilmesi ve işletilmesi ile ilgili teçhizat”  ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Elektrik Dağıtım Şebekesinin bakım ve onarımı” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevler arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmakta bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve, incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

   
   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul