İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1673
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :14
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1673
Şikayetçi:
 Seçkin Tem. İnş. Mad. Seyh. Kereste. Ot. Kır. Medk. Zir. Öz. Eğ.Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Uğur Apt. Nu 36 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisliği,G.M.K. Bulvarı İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2008 / 8214
Başvuruya konu ihale:
 2007/185907 İhale Kayıt Numaralı “51. Şube (Silifke) Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.04.2008 tarih ve 08.08.33.0102/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisliği’nce 27.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “51. Şube (Silifke) Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Seçkin Temizlik İnş. Maden Seyh. Kereste. Otomtv. Kırts. Medk. Ziraat Özel Eğitim Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.03.2008 tarih ve 8214 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Karayolları 5. Bölge Müdürlüğünce 27.12.2007 tarihinde yapılan 51. Şube (Silifke) Şefliği Devlet ve İl Yollarında Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması (Yama İşleri, Sanat yapıları Bakımı, Trafik İşlerinin Yapılması, Ot Biçme, Ağaç Budama, Kar Ve Buz Mücadelesi) ihalesine teklif vermek suretiyle katıldıkları, tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilip açıklama istendiği, 14.01.2008 tarihli yazı ile açıklama yaptıkları, ancak yaptıkları  açıklamanın yeterli görülmeyerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  ihalenin Metin Gürbüz’de kaldığı, E:C:S Ltd. Şti.’nin ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ihaleye en düşük fiyat teklifi verdikleri, ihalenin kendi tekliflerinden 9.210,00 YTL daha yüksek teklif üzerinde bırakılarak kamu zararına neden olunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş ihale ilanının ve idari şartnamenin 2.a maddesinde; “Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması (Yama İşleri, Sanat Yapıları Bakımı, Trafik İşlerinin Yapılması, Ot Biçme, Ağaç Budama, Kar ve Buz Mücadelesi) İşleri (Sözleşme İmzalandıktan Sonra İlk 3 Ay, 1 Adet Çift Kabinli Pikap ile 5 Adet Bakım İşçisi Çalıştırılacak; İşin Devamında İse 7 Ay, 2 Adet Çift Kabinli Pikap ve 10 Adet Bakım İşçisi Çalıştırılacaktır.)” olarak tanımlanmıştır.

 

            Birim fiyat teklif alınmak suretiyle düzenlenen ihaleye ait Birim Fiyat Teklif Mektubu eki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, Bakım İşçisi Çalıştırılması (5 kişi), Bakım İşçisi Çalıştırılması (10 Kişi), Rutin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (1 araç),  Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (2 araç), Malzeme Ekipman Kullanım Bedeli olmak üzere 5 esas kalem belirlenmiştir.

 

İhale dokümanında tanımlandığı haliyle ihale konusu iş personel ve araç çalıştırılması işi olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan masraflar” başlıklı 26.3 maddesinde; “ilk 3 ay 5 adet bakım işçisi çalıştırılacak, işin devamında ise 7 ay 10 adet bakım işçisi çalıştırılacaktır. (Düz işçilerin temini, ücreti ve tüm yasal ödemeler dahil)

Yemek Bedeli: Brüt ilk 3 ay 5 işçi; işin devamında 7 ay 10 işçi X ….. YTL X 26 gün

Giyim Bedeli: Her bir işçi için 2 takım alt ve üst iş elbisesi temini. ilk 3 ay 5 işçi; işin devamında 7 ay 10 işçi X ….. YTL X  1 defa/Yıl

Rutin Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılmasında Araç Çalıştırılması:

1 adet çift kabinli pikap x 26 gün x 3 ay= 78 gün,

2 adet çift kabinli pikap x 26 gün x 3 ay= 182 gün (13 sürücünün asgari ücret bedeli ve tüm yasal ödemeler dahil. Her bir araç 200 Km./gün üzerinden, araçlar en az 2002 model ve üstü)

Sözleşme Giderleri:

% 3 (Damga Vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, Noter Masrafları vb. giderler) (yüklenici karı ve genel giderler hariç) teklif fiyat dahildir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi Seçkin Tem. Mad. Sey. Ker. Oto. Kır. Med. Ziraat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. teklifini idarece düzenlenen Birim Fiyat Teklif Cetveli kapsamında; Bakım İşçisi Çalıştırılması (5 kişi) için 12.360,00 YTL,  Bakım İşçisi Çalıştırılması (10 Kişi) için 57.680,00 YTL, Rutin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (1 araç) için 5.148,00 YTL, Rutin Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İçin Araç Çalıştırılması (2 araç) için 24.024,00 YTL, Malzeme Ekipman Kullanım Bedeli için 2.600,00 YTL olmak üzere toplam 101.812,00 YTL tutar olarak vermiştir.

 

            İhale komisyonu Seçkin Tem. Mad. Sey. Ker. Oto. Kır. Med. Ziraat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatını aşırı düşük teklif olarak değerlendirmiş ve 10.01.2008 tarih 937 sayılı yazı ile 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi kapsamında açıklama talep etmiştir.

 

            Seçkin Tem. Mad. Sey. Ker. Oto. Kır. Med. Ziraat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 15.01.2008 tarihli yazısı ile teklif fiyatına ilişkin olarak; İşçilik Hesaplama Modülü çıktıları, yakıt hesabı tablosu ile açıklamada bulunmuştur.

 

            İhale komisyonu, Seçkin Tem. Mad. Sey. Ker. Oto. Kır. Med. Ziraat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamayı; “aşırı düşük hesap cetveline göre uygun olmadığı” gerekçesiyle uygun bulmayarak, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar vermiş olup, belgelendirmek suretiyle yapılan açıklamanın ihale komisyonunca uygun bulunmamasında mevzuata uyarlık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

          1- İhale dokümanı ekinde verilen Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelinde; “Yüklenici karı (% 15) ve Genel Giderler” şeklinde ayrı bir birim açılmıştır. Ayrıca Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Birim Fiyat Cetvelinin alt kısmında Not olarak; “Birim fiyatlara % 15 kar ve Genel Giderler Dahil % 18 KDV hariçtir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

          İhaleye teklif veren isteklilerde idarece verilen Birim Fiyat Cetveline uygun Birim Fiyat Cetveli vermiş olup, bir kısım istekliler kar için bir bedel öngörmüş, bir kısım istekliler ise kar için bir bedel öngörmeden teklif vermiş bulunmaktadır.

 

          İdarece yapılan düzenleme birim fiyat cetvelinde kar için ayrı bir birim oluşturulmasının yanında, isteklilerce verilecek teklif fiyat içerisinde kar için ayrılacak oranın belirlenmesi anlamını da taşımaktadır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık taşıdığı gibi, Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII.M.2 maddesinde; “Birim fiyat üzerinden teklif alınan bütün hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim Fiyat Teklif Mektubu Eki Cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmüne de aykırılık  taşıdığı sonucuna varılmıştır.

 

          2- İhale ilanının 05.12.2007 tarihli Kamu İhale Bülteni ile 07.12.2007 tarihli Yerel Mersin İmece Gazetesinde yayımlandığı belirtilmiştir. İdarece belirlenen yaklaşık maliyet tutarının 4734 sayılı Kanunun 13.b.3 maddesinde; “Yaklaşık maliyeti altmış milyar Türk Lirasının (yüzyirmiikibin üçyüzseksenaltı Yeni Türk Lirasının) üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.” hükmü kapsamında kaldığı, 27.12.2007 tarihinde yapılan ihale için yerel gazete ilan süresinin 20 gün olduğu, bu durumun Kanunun 13.b.3 maddesi hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelemeye konu ihale, personel ve araç çalıştırılmasına ilişkin dayalı bir iş olmasına rağmen,  idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilere ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranına ilişkin düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. G.6 maddesinde “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmü yer almasına rağmen, idari şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranına ilişkin düzenlemeye yer verilmediği ve bu hususun tebliğ hükmüne aykırı olduğu, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği gerekçesiyle  karara katılıyorum.

 

   

İncelemeye konu ihale, personel ve araç çalıştırılmasına ilişkin dayalı bir iş olmasına rağmen,  idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, ihale konusu işte çalıştırılacak işçilere ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranına ilişkin düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII. G.6 maddesinde “Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir.” hükmü yer almasına rağmen, idari şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranına ilişkin düzenlemeye yer verilmediği ve bu hususun tebliğ hükmüne aykırı olduğu, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul