İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1676
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :19
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1676
Şikayetçi:
 Vizyon Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Kültür Mahallesi Akçam Sokak No:7 DÜZCE
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aziziye Mah. Hastane Cad. No:1 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2008 / 10249
Başvuruya konu ihale:
 2008/7390 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz 12 Aylık Hastane Genel Temizliği ve İlaçlama Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2008 tarih ve 08.10.30.0182/2008-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.03.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemesiz 12 Aylık Hastane Genel Temizliği ve İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Vizyon Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’nin 21.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.04.2008 tarih ve 10249 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.04.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin yeterli olmasına rağmen değerlendirme dışı bırakıldıkları ve yeterli rekabetin sağlanamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “İhalenin iptali kararlarına karşı yapılan itirazen şikayet başvuruları, iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak incelenir” hükmü gereği inceleme iptal gerekçeleriyle sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

İhale dokümanında yer alan ve isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvel,

           

Sıra

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Miktar

Birim

Birim fiyat

Tutar

1

Hastane genel temizlik elemanı

135

Kişi

 

 

2

Bakım onarım elemanı

12

Kişi

 

 

3

Temizlik firması şefi

3

Kişi

 

 

4

İlaçlama hizmet bedeli (İlaçlanacak hastane yüzeyi (28600 m²), tıbbi ve evsel atık depolama alanları (80 m²)

12

Ay

 

 

5

Resmi tatil ücret farkı

850,5

Gün

 

 

6

Resmi tatil ücret farkı (temizlik şefi)

27

Gün

 

 

TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)

 

 

 

şeklinde düzenlenmiştir.

 

Birim fiyat teklif üzerinden ihale edilen işlerde, idare tarafından hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutar, isteklinin teklif tutarını oluşturmakta ve bu bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanmaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesinde;“… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.   

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formunun (1) no’lu dip notunda da ifade edildiği gibi, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilecek olan birim fiyat teklif cetvellerindeki “iş kaleminin adı ve kısa açıklaması”, “birimi” ve “miktarı” sütunlarının idarece herhangi bir tereddüde meydan vermeyecek açıklıkta düzenlenmesi, isteklilerin de bu düzenlemeye uygun biçimde teklif birim fiyatlarını ve teklif tutarlarını oluşturmaları gerekmektedir.

 

İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde her bir iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve  hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu eki cetvel,

 

Sıra

İş kaleminin adı ve kısa açıklaması

Miktar

Birim

Birim fiyat

Tutar

1

Hastane genel temizlik elemanı

135

Kişi

1.084,00

1.756.080,00

2

Bakım onarım elemanı

12

Kişi

1.169,00

168.336,00

3

Temizlik firması şefi

3

Kişi

1.255,00

45.180,00

4

İlaçlama hizmet bedeli (İlaçlanacak hastane yüzeyi (28600 m²), tıbbi ve evsel atık depolama alanları (80 m²)

12

Ay

6.000,00

72.000,00

5

Resmi tatil ücret farkı

850,5

Gün

30,00

25.515,00

6

Resmi tatil ücret farkı (temizlik şefi)

27

Gün

35,00

945,00

TOPLAM TUTAR (KDV Hariç)

2.068.056,00

 

Şeklindedir.

 

Anılan hükümler çerçevesinde başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu eki cetveldeki miktar ile birim fiyat çarpımları sonucu hesaplanacak tutar 262.593 YTL olmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi K. Aritmetik Hata başlıklı düzenlemesinde;

 

          “4734 sayılı Kanun 37 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile (36 ncı maddesinde öngörülmüş olan teklifi oluşturan belgelerin düzeltilemeyeceği kuralına istisna getirilmiş ve bu istisna ile) teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hataların ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilmesi ile, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklifin isteklinin esas teklifi olarak kabulü esası getirilmiştir.

 

İstekliler tarafından sunulan Birim Fiyat Teklif Mektubunun Kamu İhale Kurumunca çıkarılan Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan Standart Forma uygun olarak  hazırlanması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanuna göre birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde, birim fiyat teklif mektubundaki teklif bedelinin, birim fiyat eki cetvelde toplamı gösteren rakamla uyumlu olması ve teklif bedelinin hem yazı hem de rakamla yazılması zorunludur. 

 

Kanunun aktarılan hükmüne göre, birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamdaki hatalar sonucunda, toplam teklif bedelinin değişip değişmediğine bakılmaksızın hataların düzeltilmesi gerekmektedir       

 

Buna göre;

 

1- İhale komisyonları tarafından re’sen düzeltilen teklifin istekli tarafından kabul edilmesine bağlı olarak isteklinin sunmuş olduğu geçici teminat tutarının teklif bedelinin % 3’ünün altına düşmesi halinde teminat tutarının, düzeltilmiş teklif bedeline uygun olarak bu orana tamamlattırılması ve gerektiği takdirde düzeltilmiş teklife uygun olarak teklif edilen bedele bağlı belgelerin yenilenmesi halinde teklifin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

2- Birim fiyat  teklif mektubu eki cetveldeki çarpım ve toplamda bulunan hataların toplam teklif fiyatını değiştirmemesi halinde dahi cetveldeki aritmetik hataların düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

Karma teklif alınan yapım işi ihalelerinde, sadece birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat cetvelindeki aritmetik hataların düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.  

 

İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya süresi içerisinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.”  açıklamasına yer verilmiştir.

 

Anılan isteklinin teklif mektubu eki cetvelde hesaplamada aritmetik hata yapıldığı anlaşılmaktadır. İdare tarafından başvuru  sahibine teklif mektubu eki cetveldeki aritmetik hatanın kabul edilip edilmediği sorulmuş olup başvuru sahibi tarafından kabul edildiği belirtilmiştir.

 

05.03.2008 tarihli ihale komisyon kararı ile tüm tekliflerin reddedilerek ihale iptal edilmiştir. İptal gerekçesinde; “İhaleye katılan altı firmadan dördünün değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli kabul edilen iki firmanın teklifinin de yaklaşık maliyete göre yüksek olduğu ve yeterli rekabetin sağlanamadığı” belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olacak masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; “26.3.Personelin yol gideri günlük brüt (3,90 YTL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personele teknik şartnamede belirtilen kıyafetler yüklenici tarafından temin edilecek ve teklif fiyata dahil kabul edilecektir. İşçilerin yemek ihtiyacı hastane idaresince karşılandığından yemek bedeli öngörülmeyecektir. Bu işte çalıştırılacak temizlik işçisinden teknik şartnamede belirtilen şekilde 135 temizlik işçisinden 24 tanesi 12 aylık ihale süresinin içindeki  13,5 günlük resmi dini bayram ve yılbaşı tatilinde 8 (sekiz) saat süreyle çalıştırılacaktır. Çalıştırılacak 135 temizlik işçisinden 39 tanesi ise 12 aylık ihale süresinin içindeki 13,5 günlük resmi, dîni bayram ve yılbaşı tatilinde 8´er saatlik dilimler halinde 24 saat esasına göre çalıştırılacaktır. Yine çalıştırılacak 3 şeften ikisi 12 aylık ihale süresinin içindeki 13,5 günlük resmi, dini bayram ve yılbaşı tatillerinde 8 (sekiz) saat süreyle çalıştırılacaktır. Yani bu işte çalışacak olan toplam 135 temizlik işçisinden 63 işçiye, 12 aylık ihale süresinin içindeki 13,5 günlük resmi, dini bayram ve yılbaşı tatili için 4857 sayılı İş Kanunu 47. maddesi gereği toplam 850,5 (sekiyüzellibuçuk) yevmiye yine tatil günlerinde çalıştırılacak 2 Şef için 12 aylık ihale süresinin içindeki 13.5 günlük resmi, dini bayram ve yılbaşı tatili için 27 (yirmiyedi) yevmiye, fazla mesai ücreti ödenecek olup teklif fiyatlara bu miktarın da dahil olduğu kabul edilecektir. Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

 

Yüklenici tarafından karşılanacak olan bu giderlerin aylık gün sayısı 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır. Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak vasıflı personele ödenecek ücretin asgari brüt ücrete oranı aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

SIRA

İŞÇİNİN POZİSYONU

ASGARİ ÜCRETTEN YÜZDE FAZLASI %

1

Hastane genel temizlik elemanı

10

2

Bakım onarım elemanı

20

3

Temizlik elemanı

30

 


 

26.5. Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi,

 

“Fiyat farkı ödenmesi ve şartları” başlıklı 48 inci maddesinde fiyat farkı verileceği düzenlemesi ,

 

“İşe başlama ve iş bitirme tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde işin süresinin 05.04.2008-04.04.2009 tarihleri arasında 365 gün olduğu düzenlemesi,

 

Teknik şartnamenin “Elemanların nitelikleri ve temini ile ilgili şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinde personele verilecek giyeceklere ilişkin düzenleme,

 

“Hizmetin ifa şekli” başlıklı 10 uncu maddesinde haşerelere karşı ilaçlamaya ilişkin düzenleme,

 

yer almaktadır.

 

Bu düzenlemeler çerçevesinde “giyim ve ilaçlama hariç” teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı;

 

Temizlik elemanı

Asgari ücretin %10 fazlası

135 kişi

1.592.632,26

YTL

Bakım onarım elemanı

Asgari ücretin %20 fazlası

12 kişi

150.455,93

YTL

Şef

Asgari ücretin %30 fazlası

3 kişi

41.260,99

YTL

TOPLAM

1.784.349,18

YTL

 

Olmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu, asgari işçilik maliyetini karşılayamadığı tespit edilmiştir. İdare tarafından anılan istekliden 4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesi kapsamında teklifine ilişkin açıklama istenmeden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun olmamakla birlikte aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmış olsa bile teklif ettiği bedel ile ihale konusu işi yapabilmesi mümkün olmadığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalenin iptaline ilişkin olarak ise;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde; “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

 

b)Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

 

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” açıklaması mevcuttur.

 

4734 sayılı Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, 16 kişinin doküman satın aldığı, 6 isteklinin ihaleye katıldığı, 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifleri geçerli sayılan 2 isteklinin teklif fiyatlarının yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu, bu nedenle komisyon kararı ile ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul