İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1677
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :21
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1677
Şikayetçi:
 Atalay Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fatih Mahallesi 2. Sokak Onur Apt. K 3/5 NO:10 Mezitli / MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mezitli Belediye Başkanlığı, Viranşehir G.M.K Bulvarı 33190 Mezitli / MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8403
Başvuruya konu ihale:
 2008/12018 İhale Kayıt Numaralı “Mezitli Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama, Saha Temizliği ve Muhtelif Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.03.2008 tarih ve 08.08.59.0182/2008-34E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mezitli Belediye Başkanlığı’nce 25.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mezitli Belediyesi Sınırları İçerisinde Çöp Toplama, Saha Temizliği ve Muhtelif Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Atalay Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.02.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.03.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2008 tarih ve 8403 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede istenilen Kalite Yönetim Sistem Belgesi İSO 9001:2000 belgesinin kapsamının ve standardının açık olarak belirtilmediği,

 

            2) Çevre Yönetim Sistem Belgesi (İSO-14001) ve TS 13111 (İşyerleri kent temizliği için genel kurallar) hizmet yeri yeterlik belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            3) Benzer iş tanımının rekabeti kısıtladığı,

 

            4) İhalenin kısmi teklife açılmayarak rekabetin azaltıldığı,

            iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde; “İsteklilerin kalite yönetim sistem belgesi İSO 9001:2000 aslı veya noter tasdikli suretini sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Yapılan araştırmada (www.tse.org.tr) TS EN ISO 9001 belgesinin adının “Kalite Yönetim Sistemleri-Şartlar”; kapsamının “Bu standard, bir kuruluşun müşteri taleplerini sistemin iyileştirilmesini ve müşteriyle yürürlükteki mevzuat şartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için prosesler de dahil olmak üzere sistemin verimli uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması amacına yöneldiği yerlerde kalite yönetim sistemi için şartları kapsar.” olduğu anlaşılmıştır. 

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı; “Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde çöp toplama, saha temizliği ve muhtelif birimlerde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Her ne kadar anılan belgenin kapsamı belirtilmemiş olsa bile ihale konusu işe ilişkin olacağı açıktır.

           

Anılan iddiaya ilişkin olarak başvuru sahibinin idareye başvurmadan doğrudan Kuruma başvurduğu anlaşıldığından ve iddia somut ve ciddi bulunmadığından inceleme yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

           

           2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.2. maddesinde; “İsteklilerin çevre yönetim sistem belgesi (İSO -14001) aslı veya noter tasdikli suretini sunmaları gerekmektedir.c) TS 13111 (işyerleri kent temizliği için genel kurallar) hizmet yeterlik belgesine sahip olması, bu belgenin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

           TS 13111 belgesine ilişkin olarak yapılan araştırmada (www.tse.org.tr); TS 13111 belgesinin adının “İş Yerleri - Kent Temizliği İçin İş Yerleri - Kent Temizliği İçin”; kapsamının “Bu standard, kent temizliği yapan iş yerlerinin fiziki yapısı, işletmecilik, hizmet üretimi, çalışanların özellikleri ve donanım ile ilgili kuralları kapsar. Atık ayırma hizmetlerini kapsamaz.” olduğu anlaşılmıştır. 

           

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı; “Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde çöp toplama, saha temizliği ve muhtelif birimlerde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünde; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

Buna göre, idarelerin ihale konusu iş ile ilgili kalite belgelerini istemeleri imkan dahilinde olup, ihale konusu iş ile ilgisi bulunmayan kalite belgelerini yeterlik kriteri olarak öngörmemeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilecek hizmetlere veya niteliği uygun olmayan işlere ilişkin olarak hizmet yeri yeterlilik belgesi istenilmemesi gerekmektedir.

 

İhale konusu işin  çöp toplama, saha temizliği ve muhtelif birimlerde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı işi” olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ihale konusu işin niteliği dikkate alındığında, anılan belgenin istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İSO 14001 (TS EN ISO 14001) belgesine ilişkin olarak yapılan araştırmada (www.tse.org.tr); TS EN ISO 14001 belgesinin adının Çevre Yönetim Sistemi - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu”; kapsamının “Bu Standard, Bir Kuruluşun, Uymakla Yükümlü Olduğu Yasal Ve Diğer Şartları Dikkate Alan Politika Ve Amaçları Geliştirmesine Ve Uygulamasına İmkân Veren, Bir Çevre Yönetim Sistemi İçin Gerekli Şartları Ve Önemli Çevre Boyutları Hakkında Bilgiyi Kapsar ” olduğu anlaşılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir…” hükmüne,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı  VIII/L maddesinde; “…İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler. İdareler bu düzenlemelerini, ilgili uygulama yönetmeliklerinin bu konuyu düzenleyen hükümlerini esas alarak yapmalıdır. İhale konusu ile ilgisi bulunmayan veya işin niteliğinin gerektirmediği kalite ve standarda ilişkin belgelerin istenilmesinin, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine ve ilgili uygulama yönetmeliklerine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

 

          İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için kalite ve standarda ilişkin  belgelerini sunmaları isteniyor ise bu belgeler ve belgelerin taşımaları gereken kriterler, idari şartnamenin "İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri"  başlıklı maddesinin   "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde belirtilmelidir.

 

          İdari şartnamelerin "Mesleki ve teknik yeterliğe  ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler"  başlıklı alt maddesinde,…

 

          2- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde "kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ile personel belgelendirilmesine ilişkin" bir düzenleme yapılması durumunda, idari şartnamede bu belgelerin "Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesinin zorunlu" olduğu belirtilmelidir….

 

          Çevre yönetim sisteminin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri, sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (temizlik, koruma ve güvenlik, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler,  yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri gibi) ile niteliği gereği çevre yönetim sistem belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde çevre yönetim sistem belgesine ilişkin düzenleme yapılmaması gerekmektedir.

 

            Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç)  ile niteliği gereği  hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde;  hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır…” açıklamasına,

 

yer verilmiştir.

 

            İdari şartnamedeki düzenlemeler ve mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde İSO 14001 belgesinin istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı; “Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde çöp toplama, saha temizliği ve muhtelif birimlerde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı” düzenlemesi,

 

7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

Açık alan kent ve büro temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi,

       

yer almaktadır 

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde benzer iş şu şekilde tanımlanmıştır: İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.”

 

            İhale konusu iş ile benzer iş birlikte alındığında benzer iş tanımının rekabeti azaltmayacak şekilde tanımlandığı anlaşılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin “Kısmi teklifler” başlıklı 22 nci maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale konusu iş, çalıştırmak suretiyle yapılacak bir iş olduğundan, kısmi teklife açılıp açılmaması yönünde idarenin takdir yetkisi olduğundan ihalenin kısmi teklife açılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

ğ) İhale dokümanının  ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması yönünden yapılan incelemede;

1) Teknik şartnamenin 13 üncü maddesinde; “Cumartesi günleri öğlene kadar çalışılacak olup fazla çalışılan günler için mesai verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4857 sayılı İş Kanunun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41 inci maddesinde; “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmü yer almaktadır.

            Teknik şartnamenin anılan maddesinde fazla çalışma yapılacağı belirtilmekle birlikte kaç saat çalışılacağı konusunda dokümanda herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıştır. Bu durumun sağlıklı teklif verilmesi ve değerlendirilmesini etkilediği sonucuna varılmıştır.

 

2) İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adı; “Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde çöp toplama, saha temizliği ve muhtelif birimlerde çalıştırılmak üzere personel hizmet alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale konusu işte çalıştırılacak personellerin sayıları incelendiğinde işlerin “büro işi, temizlik işçisi ve havuz işçisinden oluştuğu” görülmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.4. maddesinde; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

Açık alan kent ve büro temizliği benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik şartnamede çöp toplama ve yol süpürme işinin yapılacağı yerlerin belirlendiği görülmüştür.

 

 Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı bölümünde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

1-Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

             İhale konusu iş incelendiğinde personel çalıştırılmasına dayalı olan ve olmayan iki farklı işin bir arada ihale edildiği, bu işlerden birinin kapalı alanda diğerinin ise belediye sınırları içerisinde açık alanda yapılmasına ilişkin olduğu anlaşıldığından bir arada ihale edilmelerinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle,

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 3 adet ihale dökümanının satın alındığı 1 isteklinin teklif verdiği, yapılan inceleme sonucunda verilen teklifin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gözönüne alındığında, anılan ihalede 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen “rekabet” ilkesinin oluşmadığı, ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul