İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1679
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :24
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1679
Şikayetçi:
 Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu: 16/15 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Kampüsü ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.03.2008 / 8697
Başvuruya konu ihale:
 2008/3170 İKN|li “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2008 tarih ve 08.08.94.0184/2008-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yurtkur Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından 26.02.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.03.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 24.03.2008 tarih ve 8697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.03.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İdari şartnamenin 2.a maddesinde; “Hastanemiz ve Bağlı Semt Polikliniklerine 150 personel ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği hizmet alımı” şeklinde olduğu, 7.4 üncü maddesinin ise “Bu ihalede benzer iş olarak, hastane bilgi yönetim kullanım işleri, veri hazırlama kontrol işletmenliği, tıbbi sekreterlik hizmet işleri veya personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işleri benzer kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verildiği, ihale konusu işin esas olarak “Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti” olduğu dikkate alındığında, benzer iş tanımının haksız rekabete yol açacak şekilde geniş tutulduğu ve bu durumun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesi ile 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

2- İdari şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01.04.2008 – 31.12.2009 tarihleri olduğunun belirtildiği, söz konusu tarihler arasında 26 gün resmi ve dini bayram bulunduğu, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatilinde yapılacak çalışmalara ilişkin olarak çalışılacak gün sayısı ve Network ve donanım destek personeli olan 7 kişinin yılbaşı ile bayramlarda çalıştırılmayacağının belirtildiği, dolaysıyla Network ve donanım destek personeli olan 7 kişi dışında kalan 143 personelin tamamının resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatilinde çalıştırılacağı düzenlenmiş olmasına rağmen teknik şartnamenin B.2 maddesinde aksine düzenleme ile sadece 18 personelin resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı tatilinde çalışacağının düzenlenmiş olduğu,

 

3- İhale konusu işin veri giriş hizmeti alımı olduğu, idari şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat üzerinden alınacağının ve 51 inci maddesinde iş artışına imkan tanındığının belirtildiği, bununla birlikte ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması sütununda; “1-Hastanemiz ve Bağlı Semt polikliniklerine 150 personel ile Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği Hizmeti Alımı” açıklamasına yer verilerek, birimin “150 kişi”, miktarın “21 ay” olarak belirtildiği, dolayısıyla teklif edilecek fiyatın içerisinde resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşında yapılacak çalışmalara ilişkin ücretin de yer alacağı, bu durumda, iş artışı yapılması durumunda yükleniciye, bu birim fiyat üzerinden, fazla ödeme yapılmış olacağı ve hazine zararı ortaya çıkacağı,

 

4- İdari şartnamenin 4.3 maddesinde; “İstekli ihale dokümanını satın almakla ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.”, birim fiyat teklif mektubunda da “ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve işin yapılacağı yer görülmüş olup, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” ifadelerinin yer aldığı, idari ve teknik şartnamedeki uyumsuzluklar nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve dokümana itiraz edilmemesi nedeniyle doküman kesinleştiğinden şikayet ve itirazen şikayet haklarının ellerinden alındığının muhakkak olduğu demek suretiyle idareye şikayet başvurusunda bulundukları, şikayet başvurularının, başvurularını ihale tarihinden sonra sundukları gerekçesiyle reddedildiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru dilekçesi ve ekleri ile esas inceleme raporunun incelenmesi sonucunda, itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların başvuruya konu ihale ile hiçbir ilgisi bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun incelenmeksizin reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul