İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1680
  • Toplantı No: 2008/022
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.04.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/022
Gündem No :27
Karar Tarihi:21.04.2008
Karar No :2008/UH.Z-1680
Şikayetçi:
 Kral Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti., K.K. Caddesi Numune Apt. No: 3 K: 2 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2008 / 6254
Başvuruya konu ihale:
 2007/161764 İhale Kayıt Numaralı “2008-2009 Yılları, 56 İşçili Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.04.2008 tarih ve 08.06.64.0198/2008-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 04.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2008-2009 Yılları, 56 İşçili Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesi ihalesine ilişkin olarak Kral Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 17.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2008 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2008 tarih ve 6254 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli ile en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait tekliflerin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde verilen teklif fiyata dahil edilecek masraflar doğrultusunda hesaplanacak asgari işçilik maliyeti olan 1.070.031,43 YTL (yol, kıst ve resmi tatil dahil) ile şartname gereği bu bedele dahil edilecek giyim eşyası ve mali mesuliyet sigortası bedelini karşılayamayacak bedeller olduğu, bu nedenle ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde bu tekliflere ilişkin açıklamaların kabul edilmesine ilişkin yapılan değerlendirmenin hatalı olduğu, anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kendileri üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru üzerine alınan 10.03.2008 tarih ve 2008/AK.H-664.1 sayılı Kurul Kararı ile idareye süresi içinde yapılmadığı belirlenen başvuru hakkında “İddiaların incelenmesine geçilmesine” karar verilmiş olup, başvuru dilekçesinde yer alan iddialarla sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yer almaktadır:

 

            Söz konusu ihaleye ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde; %3 oranında sözleşme giderlerinin, aylık 26 gün baz alınarak ve ayni olarak hesaplanacak gidiş-dönüş toplu taşıma giderlerinin (bilet ya da akbil), teknik şartname uyarınca çalışanlara verilmek zorunda olan ve ayni olarak hesaplanacak giyecek bedelinin, iş süresince toplam 27 gün olarak belirlenen resmi tatil günlerinde çalıştırılacak personel sayısının 30 olarak belirtildiği dikkate alındığında toplam 810 gün olarak tespit edilen resmi tatil işçilik maliyetinin, toplam 11 gün olarak belirlenen artık gün sayısına ilişkin artık gün işçilik maliyetinin ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetinin teklif fiyata dahil edileceği, işçilerin yemek ihtiyaçlarına ilişkin olarak ise yükleniciye bir bedel ödenmeyeceği ancak çalıştırılacak işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanılmasına imkan verileceğinden tekliflerde yemek için bedel öngörülmeyeceği belirtilmektedir.

 

İhaleye ait teknik şartnamenin 5 inci maddesinin 9 uncu paragrafında ise çalıştırılacak elemanlar için elbise (kravat gömlek dahil ve her personel için 1 yazlık 1 kışlık), ayakkabı (her personel için 1 yazlık 1 kışlık), her personel için 1 er adet kelepçe, jop ve düdük, toplam 20 adet telsiz, 20 adet kulaklık, 10 adet dedektör, 10 adet el feneri ve 20 adet reflektif yelek temin edileceği düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlıklı XIII üncü Bölümünün “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı (H) maddesinin hizmet alımı ihalelerine ilşikin (b) maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.

Malzeme dahil yemek hazırlama, malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım, çöp toplama ve nakline ilişkin işler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler olarak değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bu gibi hizmetlerin aşırı düşük teklif sorgulamasında, % 3 oranında sözleşme ve genel gider hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İdari şartnamede yer alan düzenlemeler ve anılan Tebliğ uyarınca aylık yol bedeli, toplam giyecek bedeli ile özel güvenlik mali sorumluluk sigorta bedeli hariç ve toplam 810 gün olarak tespit edilen resmi tatil işçilik maliyeti ile toplam 11 gün olarak belirlenen artık gün sayısına ilişkin artık gün işçilik maliyeti dahil olmak üzere işçilik hesaplama modülü ile elde edilen asgari işçilik maliyeti 1.018.742,37 YTL olarak bulunmaktadır.

 

İdari şartnamede teklif fiyata dahil olacağı belirtilen hususlar göz önüne alındığında, teklif fiyatı bu bedelin üzerinde olan istekliler tarafından yol giderinin, teknik şartname uyarınca çalışanlara verilmek zorunda olan giyecek bedelinin ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetinin tevsik edilmesi gerekmektedir.

 

İdare tarafından, ihaleye katılan ve teklifleri geçerli bulunan bütün isteklilere gönderilen 11.12.2007 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı,

 

İhale üzerinde bırakılan Aktif Güv. Ltd. Şti. + Hakan Güv. Ltd. Şti. + Titiz Güv. Ltd. Şti. + Set Koruma Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından sunulan açıklamalarda yol bedelinin Motaş A.Ş.’den alınan 03.12.2007 tarihli akbil fiyatına ilişkin belge, giyecek bedelinin İstanbul İş Elbiseleri Ltd. Şti.’den alınan 03.12.2007 tarihli proforma fatura ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetinin ise Işık Sigorta’dan alınan 12.12.2007 tarihli teklifname ile tevsik edildiği,

 

İkinci en avantajlı teklif sahibi Bölge Güvenlik Ltd. Şti. tarafından sunulan açıklamalarda yol bedelinin Motaş A.Ş.’den alınan 13.12.2007 tarihli akbil fiyatına ilişkin belge, giyecek bedelinin Prizma Tekstil’den alınan 18.10.2007 tarihli irsaliyeli fatura ile 12.12.2007 tarihli teklif ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası maliyetinin ise Oskay Sigorta’dan alınan 12.12.2007 tarihli poliçe eki ile tevsik edildiği,

 

Görülmüştür.

 

Söz konusu isteklilerin belgeye dayalı açıklamalarının ihale komisyonu tarafından kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul